ระยองวันนี้
เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการหนูน้อยพิทักษ์ความสะอาด โรงเรียนอนุบาลทับมา มุ่งส่งเสริมการคัดแยกขยะแก่เด็กนักเรียน เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในโรงเรียน

วันที่ 25 พ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ส.ปขส.ระยอง

เมื่อวันที่ (25 พ.ย.62) ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา อ.เมืองระยอง เป็นประธานเปิดโครงการหนูน้อยพิทักษ์ความสะอาด โรงเรียนอนุบาลทับมา ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลทับมา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง และบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) มีนายฉัตร แก่กล้า นายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายสมชาย ทรัพย์สิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง และ นายสายัณห์ รุ่งเรือง ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า) ร่วมโครงการฯ มีครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทับมา ชั้นอนุบาล 1-3 และเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง จำนวน 350 คน ร่วมโครงการฯ 

โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ การคัดแยกขยะ เพื่อป้องกันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในโรงเรียน และการสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการลงนาม MOU ระหว่างเทศบาลตำบลทับมา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง และบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า) ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนคัดแยกขยะเป็นและลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในโรงเรียน ตลอดจนอบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย
 

วฐิต  กลางนอก ข่าว

ส.ปชส.ระยอง
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103