ระยองวันนี้
รฟท.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการรถไฟทางคู่สายภาคตะวันออก ช่วงหัวหมาก-มาบตาพุด

วันที่ 26 พ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ส.ปขส.ระยอง


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนจังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีนายสมชัย ขุนไกรประเสริฐ ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการสรุปผลการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพรถไฟทางคู่สายภาคตะวันออก หัวหมาก-มาบตาพุด 

นายสมชัย ขุนไกรประเสริฐ ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รฟท.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมและผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุรถไฟช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ซึ่งมีพื้นที่การศึกษาโครงการครอบคลุมทุกจังหวัดที่ตั้งโครงการ ได้แก่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งให้เข้าถึงสู่ภาคตะวันออก เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รองรับการขนส่งทางราง และเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษต่อไปในอนาคต 

ด้านนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การพัฒนาโครงการจะประสบความสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซึ่งการร่วมสะท้อนปัญหาและการแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์จากประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้คณะผู้ศึกษาโครงการนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสอดคล้องและตอบโจทย์ สร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ รฟท.ได้ให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนในทุกขั้นตอนของโครงการ เพราะถือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และตรงต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

ยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์ ข่าว 
ส.ปชส.ระยอง


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103