ระยองวันนี้
จังหวัดระยองประชุมปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เตรียมถอดบทเรียนภายในสัปดาห์หน้า

วันที่ 3 ม.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ส.ปชส.ระยอง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลใหม่ ปี 2563 กับทางส่วนกลางผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อรับฟังการแถลงของนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงการดำเนินงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อให้แต่ละจังหวัดนำไปปฏิบัติ ซึ่งภายใน 7 วันหลังจากวันปิดศูนย์ในวันนี้ (3 ม.ค. 2563) แต่ละจังหวัดจะต้องสรุปผลรายละเอียดของการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 นอกจากนี้ นายนิพนธ์ ได้กำชับให้แต่ละจังหวัดดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องทั้งปีด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมที่ผิดเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะในแต่ละประเภท
 
สำหรับภาพรวมของสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดระยองช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 21 ครั้ง โดยอำเภอเมืองระยองมีการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด ส่วน 2 อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในปีนี้ คือ อำเภอวังจันทร์และอำเภอบ้านฉาง ส่วนผลการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม มีการเรียกตรวจ 87,890 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 8,471 ราย พบผู้กระทำผิดจำนวน 15,270 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 252 ราย แต่เมื่อเทียบตามสัดส่วนการเรียกตรวจจะพบว่ามีผู้กระทำผิดในปี 2563 ลดลง ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่มักไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ไม่พกใบขับขี่ ขับขี่รถย้อนศร ฝ่าฝืนไฟจราจร และรถมีสภาพไม่ปลอดภัย ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต ส่วนใหญ่ขับขี่รถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เมาแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนสถานการณ์อุบัติเหตุทางน้ำอยู่ในสภาวะปกติไม่มีการเกิดเหตุแต่อย่างใด
 
ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ที่ผ่านมาจังหวัดระยองโดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชนในการเข้ามาสนับสนุนการขับเคลื่อนการณรงค์ดังกล่าวติดต่อกันหลายปี จนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาจึงได้เริ่มการบังคับใช้กฎหมายเข้มเพื่อกวดขั้นวินัยจราจรในบริเวณสถานศึกษาและทุกที่ทั่วจังหวัดระยอง พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเฝ้าระวังในการเกิดอุบัติเหตุ ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงสภาพปัญหาของถนนในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาวิธีการต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
ยศวรรธน์  จิววัฒนารักษ์ ข่าว
ส.ปชส.ระยอง
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103