ระยองวันนี้
จังหวัดระยองติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและลดความขัดแย้งในพื้นที่

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 )
 
 
 

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานการประชุม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 และการประชุมบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยเป็นการติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ การเพิ่มน้ำต้นทุนในเขตภาคตะวันออก และการทำฝนหลวง รวมทั้งติดตามการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในจังหวัด ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ความก้าวหน้า พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และแผนงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ลดความขัดแย้งในการใช้น้ำ และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
 

นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ 3 สทนช. กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นพื้นที่ที่มีการใช้น้ำหลายภาคส่วนทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณน้ำใช้ที่ไม่เพียงพอ ทาง สทนช. ได้กำหนดแผนจัดทำโครงการเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเน้นรูปแบบการใช้น้ำท้ายอ่างในช่วงฤดูฝนและเก็บน้ำในอ่างไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอกับทุกภาคส่วน
 
ยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103