ระยองวันนี้
เทศบาลตำบลเชิงเนินออกหน่วยพิฆาตยุงลาย จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

วันที่ 18 มิ.ย. 2563 )
 
 
เมื่อวันที่ (18 มิถุนายน 2563) เทศบาลตำบลเชิงเนิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครแกนนำสุขภาพ เทศบาลตำบลเชิงเนิน จิตอาสาตำบลเชิงเนิน และคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับตำบล เดินเท้าจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 3, 4 และ 7 ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเชิงเนิน
 
 

สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดระยอง มีจำนวนผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว 700 ราย เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.96 ต่อแสนประชากร โดยอำเภอที่พบผู้ป่วย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อ.เมืองระยอง อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง อ.นิคมพัฒนา และ อ.แกลง
 
 
 
ยศวรรธน์ จิววัฒนารักษ์ ข่าว
เทศบาลตำบลเนินพระ ภาพ/ข้อมูล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103