ระยองวันนี้
อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย 5 นำสื่อมวลชนชมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชุมชนและท้องถิ่นชาวเลย มุ่งต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน

วันที่ 13 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย 5 นำสื่อมวลชนชมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชุมชนและท้องถิ่นชาวเลย มุ่งต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย 5 (อพท.) นำสื่อมวลชนและแอดมินเพจชื่อดังจากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและประเพณีในชุมชนและท้องถิ่นชาวจังหวัดเลย ด้วยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 2563 นี้

โดยชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เน้นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนชาวจังหวัดเลยที่หลากหลายและแหล่งใหม่ๆ เช่น ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อ.ด่านซ้าย วัดโพนชัย วัดโพธ์ศรี พระธาตุศรีสองรัก ชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ชมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สกายวอร์ค ชมธรรมชาติ 2 ฝั่งแม่น้ำโชงไทย-ลาว ชมกรรมวิธีการผลิตสินค้าขึ้นชื่อ"มะพร้าวอ่อนแก้ว-น้ำตาลมะพร้าว"ของกลุ่มชาวบ้าน ชมวิถีชีวิตพิธีผาสาดลอยเคราะห์ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณที่สืบทอดกันมาของชาวเชียงคาน ชมชาวประมงพื้นบ้านแม่น้ำโขง ชมวิถีชีวิต-การละเล่นชาวไทดำ สัมผัสบรรยากาศถนนคนเดินชาวเชียงคาน และประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวชาว อ.เชียงคาน เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเลย ซึ่งทาง อพท.5 จะได้ส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชุมชนและท้องถิ่นชาวจังหวัดเลยให้เกิดความเข้มแข็ง ประชาชนนพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป.
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103