ระยองวันนี้
เรือนจำกลางระยอง มอบประกาศนียบัตรผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เพื่อให้ผู้ต้องขังพึ่งพาตนเองตามแนวทางพระราชดำริ

วันที่ 2 ต.ค. 2563 )

เมื่อวันที่ (2 ต.ค.63) ที่เรือนจำกลางระยอง ต.หนองละลอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางระยอง รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2563 - 1 ตุลาคม 2563 มี นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติฯ มีผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 2 รวมจำนวน 108 คน
 
นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง กล่าวว่า โครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและประยุกต์ให้เหมาะสมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการฯ และแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงาน คือ สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กแบบของชาวบ้าน คือ ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามลักษณะภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ ใช้เวลาฝึกอบรม 14 วัน เพื่อให้ผู้ต้องขังที่จะได้รับการพ้นโทษนำความรู้ที่ได้รับกลับไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตัวเอง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชน และพึ่งพาตนเองได้ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย
 
ส.ปชส.ระยอง
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103