ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง จับมือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ กว่า 30 แห่ง ลงนาม MOU แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ 8 ก.ค. 2554 )

จังหวัดระยอง จับมือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ กว่า 30 แห่ง ลงนาม MOU แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 
วันนี้(8 ก.ค.54) เวลา 10.00 น.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายบัณฑิต ธงศรีเจริญ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และผู้แทนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 30 แห่งในจังหวัดระยอง ลงนาม MOU ในโครงการส่งเสริมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้สถานประกอบการและชุมชน(CSR) ในพื้นที่ระยอง
 
นายบัณฑิต ธงศรีเจริญ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก การประกอบการธุรกิจในปัจจุบันจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องให้ความสำคัญและอาศัยแนวคิด "ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” (CSR) มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน โดยยึดหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงในทุกกระบวนการของธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้การนำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ 1. พัฒนาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขององค์กร (Economic) 2. คำนึงถึงผลตอบแทนต่อสังคม( Social) 3. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental) และ 4. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งพนักงานในองค์กรเอง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ รวมถึงชุมชนโดยรอบและสังคมภายนอก ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามแนวทาง 4 ประการข้างต้น เพื่อจัดทำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานและเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 26000-2553 (ISO 26000:2010) เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากชุมชนในที่สุด
อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้มีผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดระยองได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ พร้อมร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับทางจังหวัดระยองแล้วจำนวนรวมทั้งสิ้น 36 โรงงาน ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขอีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ลดความขัดแย้งและร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง......
 
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103