ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง จับมือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ลงนาม MOU โครงการพัฒนาผู้ประกอบใช้เทคโนโลยีสะอาด

วันที่ 14 ก.ค. 2554 )

จังหวัดระยอง จับมือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ลงนาม MOU โครงการพัฒนาผู้ประกอบใช้เทคโนโลยีสะอาด
 
วันนี้(14 ก.ค.54) เวลา 14.00 น.นางคนึงนิจ ทยายุทธ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างจังหวัดระยอง และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด จำนวน 16 แห่ง
 
ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ หลักการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ให้กับสถานประกอบการได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการนำแนวทางเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกต์ใช้ในการจัดการมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเน้นการลดและป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ำ ลดการเกิดของเสีย การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งผู้ประกอบการได้รับทราบถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิต การประหยัดทรัพยากรต่างๆ ได้แก่น้ำ วัตถุดิบ พลังงาน และสารเคมี รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดหรือการจัดการของเสียที่ไม่จำเป็น มีความรู้และแนวทางการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหมาะสมในการใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรจัดการของเสียได้อย่างมีประสิทธิ
 
 ทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ตั้งเป้าจะถ่ายทอดความรู้และดึงโรงงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าวภายในปี 2554 นี้ จำนวนอย่างน้อย 50 แห่ง...
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103