ข้อมูลสถิติการขอทำบัตรรับรองสื่อมวลชนในแต่ละปี
 
ปี 2558            10 ราย
ปี 2559            30 ราย
ปี 2560            16 ราย
ปี 2561             8  ราย
ปี 2562            13 ราย
ปี 2563             7  ราย
 

 
คู่มือ รายละเอียดการขอทำบัตรสื่อมวลชน
 
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103