หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/06/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/06/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/06/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/06/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01/06/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/05/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/05/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/04/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์และบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/04/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/04/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/04/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/02/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/12/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/10/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องดิจิตอล ส.ปชส.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/2019)

หน้า : [1]
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103