ข่าวท้องถิ่น
วธ.ศีสะเกษ เปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตร

วันที่ 28 ก.พ. 2562 )

วธ.ศีสะเกษ เปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม:ประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้(28 ก.พ. 62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการชุมชนคุณธรรม รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม:ประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมกับมอบนโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม โดยมีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 398 แห่ง ภาคีเครือข่ายชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้ง ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นั้น ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่พสกนิกร ชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณ ให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ส่งเสริม สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม สร้างความสมานฉันท์ รวมกลุ่มจิตอาสา ทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น การประดับตกแต่งธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 ในพื้นที่ชมชนคุณธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม แสดงความจงรักภักดีและทำความดีถวายพระราชกุศล อาทิ ปฏิบัติศาสนกิจ เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญตักบาตร เจริญจิตตภาวนา ลด ละ เลิกอบายมุขและรวมกลุ่มจิตอาสาทำความดี ทำความสะอาดศาสนสถาน สถานที่สาธารณะในชุมชน เป็นต้น ด้านนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนําการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนา มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การ ประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) พร้อมทั้งมีความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนองค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในทางที่ดีขึ้น มีสิ่งดีงามเกิดขึ้น สังคมอยู่ดีมีสุขตลอดจนขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมให้เป็นระดับต้นแบบ มีผลเชิงประจักษ์ สามารถนำเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและประกาศยกย่องโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและ จังหวัดคุณธรรม สำหรับกิจกรรมมีการประชุมสัมมนาในหัวข้อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม, การนำเสนอผลการขับเคลื่อนชุมชนและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ, การ ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ………………………………….