ข่าวท้องถิ่น
ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินทุน 19 ล้านบาทเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์

วันที่ 28 ก.พ. 2562 )

ศรีสะเกษ สนับสนุนเงินทุน 19 ล้านบาทเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ วันนี้ 28กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายมาโนช ชะลอวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมพิจาณาเงินกู้ฯอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติอนุญาตให้สหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) โดยกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นำไปใช้เป็นทุนดำเนินการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีคุณภาพและสามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายมาโนชชะลอวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 64,000,000.-บาท โดยจัดสรรเป็นเงินกู้ยืมโครงการปกติ 55,000,000.-บาท และโครงการพิเศษ 9,000,000.-บาท สำหรับสหกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมในครั้งนี้ มีจำนวน 7 แห่ง รวมยอดที่พิจารณาผ่านการเห็นชอบ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19 ล้านบาท ได้แก่ 1(.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัดจำนวน4,000,000.-บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว) 2(.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้ง จำกัดจำนวน 500,000.-บาทเพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว) ตามโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 3) (โครงการพิเศษ) 3(.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวไชยวาน จำกัดจำนวนเงิน1,700,000.-บาทวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว) 4(.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัดจำนวนเงิน3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพการเกษตร (ปลูกข้าว) 5(.สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัดจำนวนเงิน 3,800,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิต(มันสำปะหลัง) 6(.สหกรณ์เดินรถกันทรลักษ์ จำกัดจำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม (ซ่อมบำรุงรถยนต์) 7(.สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัดจำนวนเงิน 4,500,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินตามโครงการพัฒนาโคนมที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต (โครงการพิเศษ) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์ให้มีทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสหกรณ์ต้องนำเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงต้องตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการใช้เงินผิดประเภท เพื่อลดความเสี่ยงในการชำระคืน ป้องกันการผิดนัดชำระที่ก่อให้เกิดหนี้ค้าง ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง ฉะนั้น สหกรณ์ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเงินที่ได้รับจัดสรรอย่างประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ………………………………….