ข่าวท้องถิ่น
มท1.ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตรวจติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง หลังพบว่าในหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก

วันที่ 10 พ.ค. 2556 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

 มท1.ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตรวจติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง หลังพบว่าในหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก หนองน้ำผลิตประปาหมู่บ้านแห้งขอด พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน       
 
            วันที่ 10 พ.ค.56 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปตรวจติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หนองน้ำบ้านทนงรัตน์ หมู่ที่ 8 เพื่อดูสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยมีนายนิรันดร์ กัลป์ยานมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของหมู่บ้าน ที่มีอยู่กว่า 80 หลังคาเรือน แต่แหล่งน้ำที่ใช้ทำประปาหมู่บ้านกลับแห้งขอดไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้เพียงพอ ทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เพียงเจาะบาดาลขนาดเล็กเพื่อดึงน้ำไปใช้ผลิตประปาแต่ก็ไม่สามารถรองรับต่อความต้องการได้ ชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนหนัก เนื่องจากต้องใช้น้ำในหนองน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยทางเทศบาลตำบลเมืองที ได้ของบประมาณจำนวนกว่า 2 ล้านบาท เพื่อทำการขุดลอกหนองน้ำลึกลงไปอีกประมาณ 3 เมตร เพื่อจะได้กักเก็บน้ำไว้ได้
         จากนั้นได้เดินทางมายังโรงเรียนบ้านทนงชัย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพบปะชาวบ้านและรับทราบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์ โดยจังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง จำนวน 17 อำเภอ 135ตำบล 1,704 หมู่บ้าน 157,184 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 449,158 คน โดยในปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและฝายชลประทานขนาดกลางในเขต จ.สุรินทร์ ทั้ง 18 แห่ง มีปริมาณน้ำที่มีอยู่ปัจจุบันวัดได้ 56.829 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39.17 ของความจุทั้งหมด 145.079 ล้าน ลบ.ม.
          สำหรับแม่น้ำสายหลัก/ลำน้ำสาขา และแหล่งน้ำดิบในพื้นที่มีปริมาณน้ำลดลงอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก บางพื้นที่ไม่มีน้ำเพียงพอในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
          จังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง จำนวน 17 อำเภอ 135 ตำบล 1,704 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 80.38 ของพื้นที่ทั้งหมด ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 157,184 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 48.52 ของครัวเรือนทั้งหมด ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 449,158 คน
        สำหรับในปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและฝายชลประทานขนาดกลางในเขต จังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 18 แห่ง มีปริมาณน้ำที่มีอยู่ปัจจุบันวัดได้ 56.829 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39.17 ของความจุทั้งหมด 145.079 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในการผลิตน้ำประปาและด้านการเกษตรของอำเภอเมืองสุรินทร์ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ปริมาณน้ำปัจจุบันวัดได้ 4.06 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 20.06 สำหรับแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขา และแหล่งน้ำดิบในพื้นที่มีปริมาณน้ำลดลงอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก บางพื้นที่ไม่มีน้ำเพียงพอในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ปัจจุบัน จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จำนวน 23,771 ราย รวมเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด 93,669.25 ไร่ แยกเป็น ข้าวนาปรัง 67,099.25 ไร่ , พืชไร่ 18,642.00 ไร่ , พืชผัก 7,814 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 87,647 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 94 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด และไม่มีรายงานความเสียหาย
            โดยทางจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งนั้นจังหวัดสุรินทร์ได้แบ่งพื้นที่ Zoning เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยมีรถบรรทุกน้ำ จำนวน 124 คัน และเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 24 เครื่อง และได้แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 7,653 เที่ยว ปริมาณน้ำ 46,417,400 ลิตร โดยใช้งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบอื่นๆ 3,377,500 บาท และจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุรินทร์ แล้ว จำนวน 3 ครั้ง โดยประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลืออำเภอที่ประสบภัยแล้งด้านการเกษตร จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จอมพระ ท่าตูม เมืองสุรินทร์ ศรีณรงค์ ศีขรภูมิ สำโรงทาบ นาข้าวเสียหาย 95,178.25 ไร่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเงิน 58,005,259.50 บาท
           นอกจากนั้น จังหวัดสุรินทร์ ยังได้จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2556 จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 85 โครงการ 85 บ่อ , โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 80 โครงการ งบประมาณ 190,474,940 บาท , ความต้องการถังน้ำกลางขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 6,700 ใบ งบประมาณ 127,300,000 บาท
           ด้านนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนมากในเรื่องของภัยแล้ง และภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเร่งดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อีกทั้งมีการของบประมาณกว่า สามแสนห้าหมื่นล้านบาท เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวต่อไป ในขณะเดียวกันก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วน....
 
กำชัย  วันสุข ส.ปชส.สุรินทร์ ข่าว/อนุสรณ์  ขุนทวี ภาพ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 9 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 • ความคิดเห็นที่ 43
 • แจ้งลบ
    [url=http:///][/url] <a href="http:///"></a> http:///
    fayucai [13/01/2016 - 16:20:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 42
 • แจ้งลบ
    [url=http:///][/url] <a href="http:///"></a> http:///
    ejecaihodox [13/01/2016 - 16:06:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 41
 • แจ้งลบ
    [url=http://fluconazolepurchasediflucan.com/]150 Mg Diflucan[/url] <a href="http://canadianprices-pharmacy.com/">Canadian Pharmacy</a> http://furosemidelasixbuy.com/
    oduvitay [13/01/2016 - 14:28:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 40
 • แจ้งลบ
    [url=http://fluconazolepurchasediflucan.com/]Augmentin With Diflucan[/url] <a href="http://canadianprices-pharmacy.com/">Cialis Canada Pharmacy</a> http://furosemidelasixbuy.com/
    utoqivailiyu [13/01/2016 - 14:01:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 39
 • แจ้งลบ
    [url=http://fluconazolepurchasediflucan.com/]Fluconazole 200 Mg[/url] <a href="http://canadianprices-pharmacy.com/">Viagra In Pharmacy</a> http://furosemidelasixbuy.com/
    zofvzagivehop [13/01/2016 - 14:00:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 38
 • แจ้งลบ
    [url=http://fluconazolepurchasediflucan.com/]Fluconazole 50 Mg[/url] <a href="http://canadianprices-pharmacy.com/">Canadian Pharmacy</a> http://furosemidelasixbuy.com/
    abilijepo [13/01/2016 - 13:47:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 37
 • แจ้งลบ
    This is really interesting, You're a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!
  <a href="http://fiverr.com/eebest8">eebest8 fiverr</a>
    eebest8 seo [16/05/2015 - 12:52:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 36
 • แจ้งลบ
    Hello there, I found your web site by the use of Google whilst searching for a related subject, your website got here up, it seems good. I've bookmarked it in my google bookmarks.
  <a href="http://www.moodle.wsjo.edu.pl//user/view.php?id=250655&course=1">zestaw sztuฤ‡cรณw</a>
    dobre sztuฤ‡ce [25/01/2015 - 22:41:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 35
 • แจ้งลบ
    I've read a few good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make this kind of excellent informative web site.
  <a href="http://www.chu.edu.tw/~ctc/PHPBB/profile.php?mode=viewprofile&u=79420">รงift yรถnlรผ araรง kamerasฤฑ</a>
    araรง kamerasฤฑ [21/01/2015 - 19:06:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 34
 • แจ้งลบ
    I have read some good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a fantastic informative website.
  <a href="http://pocketknowledge.tc.columbia.edu/home.php/browse/147948?tab=tags">forex broker</a>
    forex broker [18/01/2015 - 22:18:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 33
 • แจ้งลบ
    Thank you. Helpful stuff.
  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post
  My web page ... http://www.onlinecigarettestoreus.com/
    angel1 [14/01/2015 - 21:31:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 32
 • แจ้งลบ
    We stumbled over here coming from a different web page and thought I should check things out. I like what I see so now i'm following you. Look forward to finding out about your web page again.
  <a href="https://wiki.cct.lsu.edu/numrel/User:Noncct_ip5pedm4us65">Ripped Muscle Factor</a>
    Ripped Muscle Factor [14/01/2015 - 21:02:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 31
 • แจ้งลบ
    I have been reading out a few of your articles and it's pretty nice stuff. I will surely bookmark your site.
  <a href="http://webboard.ucwv.edu/wb/default.asp?action=33&peek=14898">bathroom fitters london</a>
    bathroom fitting london [13/01/2015 - 04:54:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I'm also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.
  <a href="http://www2.tku.edu.tw/~tacx/html/userinfo.php?uid=617694">house renovation london</a>
    house renovation london [13/01/2015 - 02:42:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 29
 • แจ้งลบ
    I have been examinating out many of your stories and it's pretty good stuff. I will make sure to bookmark your site.
  <a href="http://www2.tku.edu.tw/~tacx/html/userinfo.php?uid=617511">london renovation</a>
    london renovation [13/01/2015 - 00:43:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    Thank you for the good writeup. It in fact used to be a enjoyment account it. Glance advanced to more added agreeable from you! However, how can we keep in touch?
  <a href="http://pocketknowledge.tc.columbia.edu/home.php/browse/146624?tab=tags">property refurbishments london</a>
    refurbishments london [12/01/2015 - 22:42:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    Many thanks. Good stuff.
  This is really interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post
  My web site :: http://www.onlinecigarettestoreus.com/
    Michaelsa [12/01/2015 - 15:47:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    Outstanding post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thank you!
  <a href="http://serc.nc.hcc.edu.tw/xoops2/userinfo.php?uid=755089">Lightheadedness</a>
    Lightheadedness [11/01/2015 - 22:49:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    As I web site possessor I believe the content matter here is rattling magnificent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.
  <a href="http://cps.laoshan.gov.cn:8080/JForum/user/edit/1548.page">Builder 29577</a>
    http://jthomasllc.com [10/01/2015 - 00:33:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    Thanks for another fantastic post. Where else could anyone get that kind of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I'm on the look for such info.
  <a href="http://wsap.edu.pl/osrodkikariery/forumdyskusyjne/profile.php?mode=viewprofile&u=13543">secrets of snapchat</a>
    secrets of snapchat [08/01/2015 - 21:30:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    You made some fine points there. I did a search on the subject matter and found the majority of people will consent with your blog.
  <a href="http://beta.pyps.ntpc.edu.tw/english/modules/profile/userinfo.php?uid=1712">Magic Submitter software download</a>
    Magic Submitter [06/01/2015 - 22:43:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    whoah this blog is fantastic i love reading your posts. Keep up the great work! You know, many people are hunting around for this info, you can help them greatly.
  <a href="http://wsap.edu.pl/osrodkikariery/forumdyskusyjne/profile.php?mode=viewprofile&u=13474">IPL T20</a>
    Cricket Videos [05/01/2015 - 21:10:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    Excellent blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol
  <a href="https://forum.tst.gov.br/profile.php?mode=viewprofile&u=19015">asian markets</a>
    this [04/01/2015 - 22:09:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Awesome.
  <a href="http://mecanosfera.net/wiki/index.php?title=The_advantages_of_Kick_boxing_Training_Camp_in_Thailand">muaythaiworlds.com</a>
    muaythaiworlds [03/01/2015 - 22:29:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    Great website. Lots of helpful info here. I'm sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And obviously, thanks to your sweat!
  <a href="http://admin.semel.ucla.edu/UserProfile/tabid/43/userId/5181/Default.aspx">www.apkfield.com</a>
    www.apkfield.com [30/12/2014 - 01:36:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    Wonderful post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further. Many thanks!
  <a href="http://www.arboretum.umn.edu/viewprofile.aspx?UserID=27863">Create Events</a>
    Best Online Social Network [28/12/2014 - 23:35:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    I keep listening to the news speak about receiving free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i find some?
  <a href="http://serverl.cyivs.cy.edu.tw/4images/member.php?action=showprofile&user_id=155">Drug Addiction Treatment Palm Beach County</a>
    Drug Addiction Treatment Palm Beach County [21/12/2014 - 23:28:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    I am usually to blogging and i really recognize your content. The article has actually peaks my interest. I'm going to bookmark your web site and preserve checking for new information.
  <a href="http://www.vanderbilt.edu/authors/michaelbess/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=5406">lawyer</a>
    Qamar Zaman [21/12/2014 - 19:06:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    Heya i'm for the first time here. I came across this board and I to find It truly helpful & it helped me out much. I'm hoping to provide one thing back and aid others like you aided me.
  <a href="http://www.kmg.agh.edu.pl/KN/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=35711">DeCaptcher</a>
    OCR [16/12/2014 - 22:31:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    Well I sincerely enjoyed reading it. This tip provided by you is very practical for proper planning.
  <a href="http://serc.nc.hcc.edu.tw/xoops2/user.php">east London gym</a>
    east London gym [15/12/2014 - 18:45:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    Wonderful web site. Plenty of useful info here. I'm sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your sweat!
  <a href="http://app.gygov.gov.cn/ou_bbs/user/profile/65954.page">Create Events</a>
    The Best Social Network [12/12/2014 - 21:04:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    My brother recommended I may like this web site. He was totally right. This submit truly made my day. You can not consider simply how so much time I had spent for this info! Thank you!
  <a href="http://homeless.samhsa.gov/User/Public.aspx?UserId=783cdbe1-5edd-49d5-ba13-2935983d80e8">Cleveland DUI Arrest</a>
    DUI Implied Consent [11/12/2014 - 21:21:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    Thanks , I've recently been searching for information about this topic for ages and yours is the greatest I've discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?
  <a href="https://openflow.stanford.edu/forums/user/4012-ka5mer4awe/page__tab__aboutme">kameraverleih wien</a>
    kameraverleih wien [09/12/2014 - 23:00:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    My brother suggested I may like this web site. He was once entirely right. This submit actually made my day. You cann't imagine just how so much time I had spent for this information! Thanks!
  <a href="http://www.gdtxphuyen.edu.vn/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=256912">stories of perseverance</a>
    stories of perseverance [08/12/2014 - 00:48:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    Im thankful for the blog article.Much thanks again. Cool.
  <a href="http://ocw.usq.edu.au/user/view.php?id=23588&course=1">Minecraft Forge</a> - Welcome to Hopespray Craft Free download Minecraft, projects, mods, map, resources packs, texture packs, skins, server and blogs. All content is shared by the community.
    Minecraft Forge [05/12/2014 - 16:32:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    Howdy! I simply would like to give an enormous thumbs up for the nice data you may have here on this post. I shall be coming again to your blog for more soon.
  <a href="http://tcunews.tcu.edu.tw/userinfo.php?uid=635186">saba sixty diet</a>
    saba sixty diet [04/12/2014 - 22:51:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    Im grateful for the article post.Thanks Again. Awesome.
  <a href="http://www.crowdforcexreview.com">Crowd Force Bonus</a>
    Aidan Booth [04/12/2014 - 02:59:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    Hi there, I found your site via Google while looking for a related topic, your web site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.
  <a href="http://wsap.edu.pl/osrodkikariery/forumdyskusyjne/profile.php?mode=viewprofile&u=12858">utah website design company</a>
    utah seo services [01/12/2014 - 23:42:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    Hi, i feel that i noticed you visited my blog thus i got here to ั‚ะะฌreturn the wantั‚ะะญ.I'm attempting to find things to improve my website!I guess its ok to use some of your ideas!!
  <a href="http://www.gdtxphuyen.edu.vn/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=249690">Mahabharat</a>
    Saath Nibhana Saathiya online [28/11/2014 - 00:49:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    My brother suggested I may like this blog. He was totally right. This put up truly made my day. You cann't consider just how so much time I had spent for this info! Thanks!
  <a href="http://www.arboretum.umn.edu/viewprofile.aspx?UserID=23580">Thumb orienteering compass</a>
    Baseplate orienteering compass [24/11/2014 - 23:03:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    This site is mostly a walk-by means of for all of the information you needed about this and didn't know who to ask. Glimpse right here, and you'll undoubtedly discover it.
  <a href="http://pahma.berkeley.edu/delphi/modules/auth/profile.php?uid=110393">pest control Bunbury</a>
    Spider spray Bunbury [24/11/2014 - 03:07:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    magnificent points altogether, you simply won a brand new reader. What may you recommend about your post that you made some days ago? Any positive?
  <a href="http://tcunews.tcu.edu.tw/userinfo.php?uid=598793">discoteca Art Cafรจ Roma</a>
    discoteca Art Cafรจ Roma [21/11/2014 - 04:30:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    I really enjoy the blog post.Really looking forward to read more. Will read on...
  <a href="http://fiverr.com/eebest8">eebest8 eebest8</a>
    eebest8 johh [20/11/2014 - 20:11:38]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
   
  « มกราคม 2564 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31
  ดูปฏิทินทั้งหมด


  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
  โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com