ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์พิจารณาและมอบหมายภารกิจงานให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตามพระนโยบาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 15 พ.ค. 2556 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

สุรินทร์พิจารณาและมอบหมายภารกิจงานให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตามพระนโยบาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 
            วันนี้(วันที่ 15 พ.ค.56) ที่ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามพระนโยบาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หลังจากเสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ บ้านตาปาง หมู่ที่ 6 ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และได้มอบพระนโยบายให้จังหวัดพิจารณาดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง      
          สำนักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้จัดทำสรุปการมอบหมายพระนโยบายการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ บ้านตาปาง หมู่ที่ 6 ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ของ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เป็นที่เรียบร้อย และส่งให้จังหวัดเป็นผู้พิจารณามอบหมายภารกิจงาน แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง
         ในด้านที่ทรงมีพระนโยบาย คือด้าน 1.โครงสร้างพื้นฐาน ในการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ซึ่งที่ประชุมหารือเพื่อหาสถานที่และรูปแบบการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ 2. การสร้างบ้านต้นแบบในชุมชน โดยให้จังหวัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกพืช กรเกษตรทางเลือก ให้เป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 3.ให้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และเพิ่มผู้จัดการศูนย์ 3 วัย สานใยรักแห่งครอบครัว เป็นคณะกรรมการในระดับปฏิบัติด้วย 4. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นตัวอย่างเพื่อสร้างแรงงจูงใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการส่งน้ำและการจัดการน้ำในพื้นที่ 5. ด้านสังคม เนื่องจากคนในชุมชนทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพยังต่างจังหวัด เหลือเพียงเด็กและผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 6. ด้านการสาธารณสุข พบปัญหาในเรื่องวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือไม่พร้อม ภาวะโภชนาการของเด็กและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูแลและส่งเสริมภาวะโภชนา รวมถึงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop teen mom) 7. การจัดการขยะ ควรส่งเสริมให้ความรู้ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ รวมถึงการดำเนินโครงการธนาคารขยะ การบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชน 8. การส่งเสริมการตลาด ซึ่งบ้านตาปางมีกลุ่มประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย ที่ประชุมจึงมีความเห็นให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมศักยภาพในครัวเรือนเพื่อการส่งออกสู่ตลาดที่กว้างขึ้น และ 9. การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาครัฐให้การส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้และงบประมาณ ในการการเสริมสร้างประสบการณ์ ได้รู้จักคิดเป็นทำเป็น รู้สึกในความเป็นเจ้าของโครงการ ทำให้เกิดความรัก ความหวงแหนและรักษาให้โครงการ สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
           ซึ่งทุกๆด้านที่ประชุมได้มอบหมายและพิจารณาในที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินภารกิจตามพระนโยบาย จะนำขึ้นไปในที่ประชุมคณะทำงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จังหวัดสุรินทร์ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อการบูรณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ รายการสรุปการดำเนินโครงการฯ ไปยังสำนักงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ กองงานพระวรชายาฯ ต่อไป
 
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สุรินทร์ ภาพ/ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ มอบแว่นตาผู้สูงอายุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กรมพลศึกษาส่งมอบสนามกีฬามูลค่า 24.5 ล้านบาทให้กับอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตั้งมั่นพัฒนาคนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น
ข้าราชการและประชาชนร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
งาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2557"
จังหวัดสุรินทร์วางแผนเร่งดำเนินการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 7 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com