ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์จัดสัมมนาเสริมสร้างจริยธรรมของผู้บริหาร เน้นหนัก 9 ข้อประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

วันที่ 3 ก.ย. 2556 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการสัมมนา "การเสริมสร้างจริยธรรมของผู้บริหารจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2556" เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ตะหนักถึงการยึดมั่นและประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในหลักจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน
 
              วันนี้ (วันที่ 3 ก.ย.56) ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการสัมมนาและกล่าวให้โอวาท แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีความเน้นหนักที่จะให้ผู้บริหารทุกภาคส่วน ตระหนักในการครองตนเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
             ซึ่งการจัดโครงการสัมมนา แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อที่จะกระตุ้นและเน้นย้ำให้ข้าราชการ โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชา ได้ตระหนักและยึดมั่นในหลักจริยธรรม และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยเฉพาะค่านิยมหลักของมาตรฐานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ ประกอบไปด้วย
                  1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
                  2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
                  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
                  4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
                  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
                  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
                  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
                  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
 
                ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านจริยธรรมของจังหวัดสุรินทร์ เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามหลักกลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อันจะให้เกิดการสำนึก ลึกซึ้ง เที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่การไว้วางใจให้แก่ประชาชน สมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวเน้นย้ำให้ ผู้บริหารและข้าราชการ ทุกคน ตะหนักถึงการยึดมั่นและประพฤติตนเป็นแบบอย่างทุกถูกต้องและดีงาม แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในหลักจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาและมั่นคงแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
 
 ..........................ส.ปชส.สุรินทร์ กำชัย วันสุข ข่าว/อนุชา  หาญนึก ภาพ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com