ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์จัดมหกรรมวันครอบครัวอบอุ่นและวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการห่วงใยใส่ใจในผู้สูงอายุ

วันที่ 24 เม.ย. 2557 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

จังหวัดสุรินทร์จัดมหกรรมวันครอบครัวอบอุ่นและวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการห่วงใยใส่ใจในผู้สูงอายุ          
 
              วันนี้(วันที่ 24 เม.ย.57) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤๅษี อ.เมืองสุรินทร์ นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดมหกรรมวันครอบครัวอบอุ่นและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ซึ่ง จังหวัดสุรินทร์ โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสุรินทร์ ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน รณรงค์ให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในสถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
              ในงาน นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็น ครอบครัวที่เป็นแบบอย่างแห่งความเป็นสุข จำนวน 8 ครอบครัว ภายใต้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป็นครอบครัวที่เป็นที่รู้จัก และยอมรับกันดีในชุมชนว่าเป็นครอบครัวที่ดี โอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไป ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ บุคคลในครอบครัวสามัคคีกลมเกลียวกัน เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เคยมีปัญหาหย่าร้าง หรือฟ้องร้องกันเองในระหว่างสมาชิกครอบคัว ไม่มีบุคคลในครอบครัวติดยาเสพติด หรือสุรา การพนัน และอบายมุขอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ได้คัดเลือกให้ครอบครัวนายอินธนู ศรีเมฆ อายุ 73 ปี ราษฎร อ. ศรีณรงค์ และ ครอบครัวนางจุฑามาศ ครอบแก้ว อายุ 35 ปี ราษฎรอำเภอปราสาท ให้เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557
              ครอบครัวในยุคนี้ ต้องเผชิญกับความเครียดและการเปลี่ยนแปลงของสังคมแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นภาระทางเศรษฐกิจ และ สภาพแวดล้อม ทำให้ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการในครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม สมาชิกในวัยทำงานของครอบครัวเกิดความกดดัน เนื่องจากการขาดดุลยภาพในการใช้ชีวิต ทุกครอบครัวได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการจัดสรรเวลาให้กับชีวิตครอบครัวและการทำงานอย่างมีคุณภาพและเกิดความสมดุล 
               ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงของผู้สูงอายุ การแสดงรำตรุด การแสดงพื้นบ้านตามประเพณี ของตำบลบุฤาษี รำวงกงก้า จากอำเภอสนม การเต้นชิกเกนแดนซ์ จากอำเภอเมืองสุรินทร์ การแสดงทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีในผู้สูงอายุ ที่จะเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวอื่นๆ อีกทั้งยังมีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ชมนิทรรศการและการประกวดอาหารพื้นบ้าน ชมนิทรรศการของสาขาสภาผู้สูงอายุอำเภอและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านวิชาชีพ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย และการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ การประกวดร้องเพลงของครอบครัวอบอุ่น รวมทั้งกิจกรรมบริการจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย

ส.ปชส.สุรินทร์  กำชัย วันสุข ข่าว/ไวยวิทย์ สุขเก่า ภาพ


ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ตำรวจภูธรสุรินทร์ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจในสังกัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ชาวสุรินทร์ ภาคภูมิใจ ได้มอบเสื้อแซว ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในการประชุม ครม.สัญจร ที่สุรินทร์
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
จิตอาสาสุรินทร์ร่วมกันทำความสะอาดโบราณสถานเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เสริมสร้างการรับรู้ด้านแรงงานให้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางสุรินทร์
ผกก.ตชด.21 ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ เสริมคุณภาพชีวิตโรงเรียน ตชด.
ตชด.21 มอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« กุมภาพันธ์ 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com