ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์พัฒนาบุคลากรสร้างอัตลักษณ์และความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่ภาคประชาชน

วันที่ 17 ก.ค. 2557 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการสร้างทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างอัตลักษณ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่ภาคประชาชน
 
             วันที่ 17 ก.ค.57 ที่ห้องประชุมรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ นายยุธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนสู่ภาคประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2557 ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ โดยปกครองจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการปกครองให้ดำเนินภารกิจในการปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เริ่มต้นการปรับทิศทางการปรับตัวของข้าราชการกรมการปกครอง ให้สอดคล้องต่อบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญประกอบด้วย
               1. ยุทธศาตร์การวางระบบและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
               2. ยุทธศาตร์การพัมนาระบบความเชื่อมโยงด้านฐานข้อมูลต่อประชาคมอาเซียน
               3. ยุทธศาตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านพื้นที่ชายแดน
               4. ยุทธศาตร์การรักษาความมั่นคงชายแดน
               5. ยุทธศาตร์การสร้างความตะหนักรู้
           ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายปกครองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการสร้างทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากร หรือ เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเป็นวิทยากร นำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และพัฒนาภาคประชาชนให้พร้อมในการรองรับการเข้าสู่ AEC มีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่สังกัดปกครองจังหวัด 17 อำเภอ ๆ ละ 4 คน รวม 68 คน เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557
         นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทางข้าราชการระดับบน หัวหน้าส่วน และข้าราชการ คิดว่ามีความเข้าใจกว่าร้อยละ 80-90 แต่ที่เป็นห่วงที่สุดคงเป็นพี่น้องประชาชน จังหวัดสุรินทร์ จึงต้องการที่จะให้ประชาชนมีความเข้าใจใน AECมากขึ้น มีการสื่อสารที่เข้าใจกันมากขึ้น โดยเฉพาะด้านภาษา ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหลักในกลุ่มประชาคม ที่จะมีการหลั่งไหลหมุนเวียนในด้านต่างๆมากขึ้น อาทิ แรงงาน การขนส่ง การศึกษา วัฒนธรรม ที่จะต้องแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แต่อีกด้านเราก็จะต้องพัฒนาบุคลากรของประเทศให้รองรับ เริ่มจากระดับล่าง เช่น ภาคการเกษตร องค์ความรู้ของเกษตรกรต้องไม่ให้ถูกกลืน อีกด้านฝีมือแรงงานระดับล่าง ที่ทุกวันนี้คนไทยไม่ค่อยประกอบอาชีพนี้มากนัก แรงงานจากต่างชาติที่เข้ามาก็จะเป็นแรงงานระดับล่างเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมทักษะวิชาชีพระดับล่างและระดับกลาง ให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในมากขึ้น ที่สำคัญทักษะด้านภาษาที่เรายังเสียเปรียบประเทศเพื่อบ้านอยู่ ก็จะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษา ด้านการสื่อสาร แก่บุคลากรของประเทศ เพื่อที่รองรับการพัฒนาตามบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ส.ปชส.สุรินทร์ กำชัย วันสุข รายงาน/ไวยวิทย์  สุขเก่า ภาพ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
เหล่ากาชาดสุรินทร์มอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สุรินทร์จัดมหกรรมวันครอบครัวอบอุ่นและวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการห่วงใยใส่ใจในผู้สูงอายุ
สุรินทร์ เตรียมเปิดอุทยานหลวงปู่ดุลย์ อตุโล พระเกจิดัง ที่มีรูปเหมือนสูงเกือบ 20 เมตร
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในท้องที่จังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์จัดกิจกรรมจองไดยัวเกลอ พร้อมแข่งขันกีฬา "สุรินทร์สามัคคี" ครั้งที่ 1
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com