ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม อ.บัวเชด

วันที่ 17 ก.ย. 2557 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

จังหวัดสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนกันยายน 2557 และบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม แก่ผู้ยากไร้ พร้อมนำกิจกรรมคืนความสุข และหน่วยงานราชการ ลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอบัวเชด พร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันนำหลักค่านิยม 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมือง
             
             วันที่ 17 ก.ย. 57 เวลา 10.15 น. ที่บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 7 บ้านแสนทอง ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปเป็นประธานในการมอบบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ให้แก่ นายบุญเกิด กระแสเทพ ซึ่งเป็นราษฎรที่ประสบความลำบากในด้านที่อยู่อาศัย และได้รับการประชาคมว่า เป็นผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือจากทางจังหวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินจากบัญชีบ้านธารน้ำใจฯ ในการก่อสร้างบ้านหลังนี้ รวมทั้งหน่วยงานราชการเข้ามอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ยารักษาโรค รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา และสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นทุนในการเลี้ยงชีพอีกด้วย
              ต่อจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมายังโรงเรียนบ้านสะเดา บริเวณจัดโครงการฯ เพื่อกระทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำข้าราชการและประชาชน กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวพบประกับประชาชน พร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ทั้งราชการและประชาชน นำค่านิยม 12 ประการของ คสช. นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำให้มากที่สุด และให้ช่วยกันเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักทั้ง 12 ข้อ ให้ทุกคนถือปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดความสงบสุขทุกสังคมและบ้านเมืองโดยรวมต่อไป
              จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มอบเงินสร้าง และซ่อมแซมบ้านจากบัญชีบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ให้นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอบัวเชด เพื่อให้กับราษฎรยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จำนวน 10,000 บาท มอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 2 คัน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ข้าวสาร ให้ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ให้กับเด็กนักเรียนเรียนดี แต่ครอบครัวยากจน มอบทุนแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จากกองทุนเพื่อนชาวสุรินทร์ จำนวน 2 ทุนๆ ละ 1,000 บาท โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัวเด็ก จำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาท โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้แทนชุมชน โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ เวชภัณฑ์สัตว์จากปศุสัตว์จังหวัด และมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
              หลังจากเสร็จพิธีการ ประธานและคณะหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกเดินเยี่ยมชมบูธและจุดให้บริการประชาชน ที่ทางภาครัฐและเอกชน นำมาจัดแสดงและให้บริการในเรื่องต่างๆ เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนรับทราบปัญหาต่างๆ จากประชาชนในท้องถิ่น และดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งภายในงานมีหลายหน่วยงานที่นำกิจกรรมการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองมาให้คนในพื้นที่อีกด้วย
ส.ปชส.สุรินทร์ กำชัย วันสุข  รายงาน /ไวยวิทย์ สุขเก่า ภาพ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com