ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ต่อสาธารณชนระดับจังหวัด เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 21 พ.ค. 2558 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

จังหวัดสุรินทร์นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ต่อสาธารณชนระดับจังหวัด เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
               วันที่ 21 พ.ค.58 ที่ห้องรัตนอัมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการจัดเก็บและ บันทึกข้อมูล จปฐ. และเป็นประธานเปิดการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณ ชน ระดับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับ 

              นางสาวอรษา โพธิ์ทอง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้บรรลุความจำเป็นพื้นฐานและส่งเสริมสนับ สนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา ทราบสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของตนเองและชุมชน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

            จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระหว่างเดือน ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2558 ในพื้นที่ชนบทจาก 17 อำเภอ 158 ตำบล 2,207 หมู่บ้าน 265,283 ครัวเรือนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 30 ตัวชี้วัด โดยสรุปประเมินตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์มี 29 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ 3 ลำดับแรก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 19 เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำได้รับการฝึกอบรมอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 9.14 ถัดมาคือ ตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ สำรวจจำนวน 916,095 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 62,540 คน คิดเป็นร้อยละ 6.83 และตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว สำรวจจำนวน 916,095 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 54,467 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 

           สำหรับรายได้เฉลี่ย/คน/ปี 65,752 บาท มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า30,000 บาท/คน/ปี 1,085 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.41 ส่วน ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน 2,104 หมู่บ้าน พบว่า ไม่มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 หรือมีปัญหาปานกลาง 266 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 12.64 และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 หรือมีปัญหาน้อย 1,838 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 87.35 สำหรับสภาพปัญหาที่สำคัญ 3 ลำดับที่ต้องเร่งรัด ได้แก่ การได้รับการศึกษาหมู่บ้านที่ปัญหา การเรียนรู้โดยชุมชนจำนวนหมู่บ้านที่ปัญหา และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจำนวนหมู่บ้านที่ปัญหา โดยทั้งหมดจะได้นำเสนอในสาธารณชน เพื่อนำข้อมูลไปร่วมในการหาแนวทางเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อ ไป
 
กำชัย วันสุข  ส.ปชส.สุรินทร์  รายงาน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com