ข่าวท้องถิ่น
สมัชชาสุขภาพสุรินทร์ เข้ายื่นคัดค้านข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม ชี้อาจกระทบความเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์

วันที่ 26 พ.ย. 2558 )
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สร

สมัชชาสุขภาพสุรินทร์ เข้ายื่นคัดค้านข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม ชี้อาจกระทบความเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์
 
           วันนี้ 26 พ.ย.58 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายสังคม เจริญทรัพย์ ประธานคณะทำงานหน่วยเลขานุการกิจจัดการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ เข้ายื่นหนังสือข้อยกเลิกกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมสุรินทร์ รวมทั้งรายชื่อลงนามผู้ร่วมคัดค้านฯ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับหนังสือแทนฯ โดยมีข้อเสนอดังนี้ ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกประกาศให้ประชาชนไปดูรายละเอียดในการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ และให้ยื่นคำร้องภายใน 60 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นั้น
            สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายมีความเห็นร่วมกันว่า ในการแก้ไขดังกล่าวขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการละเมิดสิทธิชุมชนและการมีสิทธิการร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ด้วยเหตุผลว่า ในข้อกำหนดที่แก้ไขได้ตัดคำว่า "เกษตรปลอดสารพิษ" ออกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ระบุสาระสำคัญการแก้ไขผังเมืองรวมล้วนส่งเสริมการเติบโตทางอุตสาหกรรม ละเลยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ทั้งๆที่เป็นพันธกิจหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และเป็นทิศทางหนึ่งของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง การยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และที่ว่างในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต โดยให้ใช้ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารแทน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะชุมชน และพื้นที่สีเขียว การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเป็นกิจการโรงงาน อาทิ โรงงานพลังงานความร้อน ปิโตเลียม หรือโม่หิน เป็นต้น จากการแก้ไขทำให้มีโรงงานเพิ่มขึ้น 101 ประเภท เป็น 277 ประเภท ไม่สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
             ทั้งนี้ ข้อเสนอของสมัชชาและภาคีเครือข่าย จึงเสนอให้ยกเลิกผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และให้ใช้ผังเมืองรวมฉบับปัจจุบันไปจนครบกำหนด 5 ปี ซึ่งจะคบกำหนดในวันที่ 24 กัยายน 2561 ให้มีการดำเนินการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปรับปรุงผังเมืองของจังหวัดให้กว้างขวางขึ้น และ ให้มีการแก้ไขคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม โดยเพิ่มองค์ประกอบของภาคประชาสังคม ที่ประกอบด้วย นักวิชาการ สภาองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทนเกษตรกร ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ให้มีจำนวน 1 ใน 3 ของคณะที่ปรึกษาทั้งหมด ทั้งนี้ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่าย จะได้มีการติดตามและเข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อคณะทำงานของจังหวัด เพื่อหาข้อสรุปที่ลงตัวในทุกๆฝ่าย เพื่อยังผลประโยชน์โดยรวมของชาวสุรินทร์ด้วย
 
กำชัย วันสุข  ส.ปชส.สุรินทร์  รายงาน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com