ข่าวท้องถิ่น
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 31 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 230 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุรินทร์

                วันนี้( 31 พ.ค. 2559 ) นางอัจจิมา  จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานโครงของตามปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืช ที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์ หมู่ที่ 5 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามพระดำริ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่ราษฎร นักเรียน และประชาชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากเดิมในพื้นที่ประสบปัญหาการใช้น้ำในการเกษตร และเกษตรกรทำนาเพียงอย่างเดียวทำให้ได้ผลผลิตต่ำ โดยเน้นการพัฒนาที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ พอกิน พอใช้ เหลือแบ่งปัน ปัจจุบันมีสมาชิก 51 คน จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์บ้านระไซร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน การแปรรูปอาหาร การทำธุรกิจค้าขาย และการท่องเที่ยวระดับชุมชน

                จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเดินทางไปยังศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านฮ็อง ต. เพี้ยราม อ. เมือง จ. สุรินทร์ ซึ่งศูนย์ที่ ผ่านการประกวดคัดเลือกผลงานสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2556 ระดับจังหวัด ประเภทข้าวหอมมะลิ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติงานซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต และเพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดคัดเลือกในระดับเขต และระดับประเทศ  

เกษตรกรสมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านฮ็อง ที่ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมากว่า 10 ปี เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว จนประสบความสำเร็จได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิดีเด่น ประจำปี 2557 ปัจจุบันมีสมาชิก 35 ราย แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ โดยจะมีฝ่ายผลิตและส่งเสริมการผลิต และฝ่ายการตลาด ทำให้การบริหารงานในกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถขยายตลาดไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้

                ต่อจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา และส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 21 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสุรินทร์ เข้าไปให้การสนับสนุนโดยใช้งบประมาณการพัฒนานาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559 ซึ่งผลการดำเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีโครงการขยายผลไปสู่ชุมชนหมู่บ้านอื่นต่อไป

///////////////////////  ประนนท์  ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com