ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์ เตรียมผลักดันนาฏกรรมโพนช้างขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับสากล

วันที่ 1 มิ.ย. 2559 )
สุรินทร์ เตรียมผลักดันนาฏกรรมโพนช้างขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับสากล

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดสัมมนาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พร้อมนำนาฏกรรมโพนช้างผลักดันเข้าสู่มรดกทางวัฒนธรรมระดับสากล
 
            วันที่ 1 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุมล้านช้าง อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดโครงการสัมมนาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อที่จะสร้างการรับรู้ของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แก่องค์กรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ที่จะสร้างมาตรฐานการบริหารงานด้านวัฒนธรรมยกสู่ระดับสากลไปสู่ภาคปฏิบัติในระดับนานาชาติ
          โดยมีนายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการจัดการวัฒนธรรม "มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบริบทประเทศไทย" และมีนักวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา มาร่วมบรรยายเกี่ยวกับบริบททางด้านวัฒนธรรมประเทศของตน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด้วย
            การสัมมนาฯในครั้งนี้ ยังจะมีการนำชุดศิลปะการแสดงนาฏกรรมโพนช้าง หรือ ศิลปะการแสดงคล้องช้าง เข้าสู่การประเมินและรับฟังความคิดเห็นจากเครื่อข่ายด้านวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ อันจะได้เสนอผลักดันขึ้นไปสู่การเป็นศิลปะวัฒนธรรมในระดับสากล ทั้งการจดสิทธิ์บัตรและขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระดับสากล จากแนวคิดเพื่อพัฒนาศิลปะการแสดง นำไปสู่ชุดการแสดงที่มีแรงบันดาลใจจากชาติพันธุ์ชาวกูยเลี้ยงช้าง กับการประดิษฐ์คิดค้น ชุดการแสดง "นาฏกรรมโพนช้าง" ในการนำเอาภูมิปัญญาการคล้องช้างของชาวกูย ท่าทางการจับช้าง วิธีการคล้องช้าง ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้สื่อออกมาถึงความสัมพันธ์ของชาวกูยกับช้างผ่านศิลปะการแสดง ซึ่งก็ได้ไปแสดงและเผยแพร่ในระดับนานาชาติมาแล้ว
               นายเอนก สีหามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) กล่าวว่า มรดกทางวัฒนธรรมมี 2 ประเภท คือวัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่นโบราณสถาน พระพุทธรูป สิ่งก่อสร้างที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและมีศิลปะปฏิมากรรมที่สืบทอดมาโดยมนุษยชาติ และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เช่น องค์ความรู้ที่อยู่ในตัวของบุคคล หรือในชุมชน ที่มีความคิดร่วมกันและยอมรับกันอย่างเช่น ภาษา ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพราะว่าเป็นการสื่อสารด้วยกันเองและยอมรับกันเอง หรือไม่ก็เป็นประเพณีความเชื่อ อย่างประเพณีลอยกระทง ประเพณีแรกนาขวัญ ความเชื่อที่เกิดจากการอยู่อาศัยและในปรากฏในสภาพแวดล้อม การแสดงโขน การแสดงหมอลำ การแสดงพื้นบ้านต่างๆก็ล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  ซึ่งยูเนสโกได้ให้คำนิยามนี้ไว้ และให้ความหมายไว้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากองค์ความรู้ เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นสิ่งดีงามที่ปฏิบัติร่วมกัน โดยเฉพาะที่สุรินทร์ ไม่ว่าจะเป็นภาษากูย ประเพณีการคล้องช้างที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน หรือว่าจะเป็นทางด้านศิลปะการแสดงกันตรึม ระบำโพนช้างที่จะนำเสนอและผลักดันขึ้นเะป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
 
ส.ปชส.สุรินทร์  กำชัย วันสุข รายงาน/ไวยวิทย์ สุขเก่า  ภาพ


ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com