ข่าวท้องถิ่น
บรรยากาศในช่วงเช้าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของจังหวัดสุรินทร์คึกคักประชาชนมารอคิวกันตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบ

วันที่ 7 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 305 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

บรรยากาศในช่วงเช้าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของจังหวัดสุรินทร์คึกคักประชาชนมารอคิวกันตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบ
บรรยากาศการเดินทางออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้ (7 ส.ค.59) เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนต่างเดินทางออกมาใช้สิทธิ ณ หน่วยออกเสียงที่ตนเองมีชื่ออยู่ ตั้งแต่ช่วงเช้าโดยบางหน่วยมีประชาชนมารอคิวกันตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบ สำหรับจังหวัดสุรินทร์ มีประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,063,506 คน มีหน่วยออกเสียงทั้งหมด 2,127 หน่วย และหน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัดอีก 2 หน่วย ด้านการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัย ได้ประสานตำรวจภูธรจังหวัดมาอำนวยการ มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายหรือความรุนแรงเกิดขึ้นแน่นอน นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวภายหลังจากไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติที่หน่วยเลือกตั้งกลางบริเวณหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งคนไทยทั้งประเทศจะต้องออกมาร่วมกันแสดงความเห็นด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือประเทศชาติ ก่อนที่จะนำมติหรือการตัดสินใจนั้นออกเป็นกฎหมายหรือนำไปปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงทุกคนจะต้องเตรียมตัวไปออกเสียงใน 2 ประเด็นคำถาม คือ ประเด็นที่ 1 "ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...ทั้งฉบับ” ประเด็นที่ 2 ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ "ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงคือ ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง (เกิดก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2541) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนออกเสียงประชามติคือ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงที่ประกาศไว้หน้าหน่วยออกเสียงหรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนต่อกรรมการประจำหน่วยออกเสียง และลงลายมือชื่อ รับบัตรออกเสียงพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตรออกเสียง และเข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่อง "เห็นชอบ” หรือ "ไม่เห็นชอบ” ร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละประเด็นทั้ง 2 ประเด็น การออกเสียงประชามติครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงจะสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนว่าต้องการเห็นประเทศชาติบ้านเมืองก้าวไปในทิศทางใดหรืออย่างไร แต่ยังเป็นคำตอบชัดเจนว่า บ้านเมืองของเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แท้จริง ดังนั้น วันนี้( 7 สิงหาคม 2559 ) ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนไปออกเสียงประชามติในครั้งนี้ให้มากที่สุดโดยจังหวัดสุรินทร์ตั้งเป้าไว้ที่ 80 % หลังจากเมื่อปี 2550 จังหวัดสุรินทร์มีผู้ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติเพียงร้อยละ 49.59 เท่านั้นซึ่งน้อยที่สุดของประเทศ ////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com