ข่าวท้องถิ่น
ม.เทคโนสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิแก่เกษตรกร

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 )


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิแก่เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

วันที่ 19 มิ.ย. 60 ที่ห้องประชุมริมธาราแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรมย่อยในการพัฒนาศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิแก่เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และผู้ที่จะได้รับรองการเป็นผู้ตรวจมาตรฐานอินทรีย์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ในการจัดทำงบประมาณยุทธศาสตร์ของจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นโยบายของรัฐบาลให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ตามกลุ่มจังหวัด ซึ่งกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง ที่เรียกว่ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้มีแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ในปีนี้ สร้างการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ โดยมีภาคเอกชนและภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา เข้าร่วมในการจัดทำงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากจังหวัดสุรินทร์ให้เข้าร่วมในการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์ของจังหวัดจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นด้วยมองเห็นว่า จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์และนโยบายของรัฐบาล มีการส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์อย่างจริงใจ

โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาให้กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพสูง มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้เน้นนโยบายดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเกษตรกรรายย่อย โดยมีแนวทางในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ในการอบรมครั้งนี้มีพัฒนาผู้ตรวจสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จำนวน 50 คน กลุ่มเกษตรกรส่วนจังหวัดสุรินทร์จำนวนทั้งสิ้น 620 ราย เข้ารับความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์

กำชัย  วันสุข  ข่าว

คณิศร  ศรีสุข  ภาพ

สุรพล  บุตรวงศ์ ส.ปชส.สร บก.ข่าว

 


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com