ข่าวท้องถิ่น
ธพว. เดินหน้าแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 183 คน)

 

ธพว. เดินหน้าแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 "กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสินเชื่อ SMEs Transformation Loan” เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Devellopment Bank หรือ ธพว.) จัดงานเปิดตัวแคมเปญกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐและสินเชื่อ SMEs Tranformation Loan เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ Thailand 4.0 สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local Economy) โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน นายดำรงค์ ตั้งธนาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 1 ธพว. ให้การต้อนรับและร่วมเปิดงานพร้อมหน่วยงานพันธมิตรผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานคับคั่ง ที่ห้องพนมดงรัก 1 โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจหลักของ ธวพ. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมุ่งเน้นสานต่อนโยบายรัฐด้านส่งเสริมองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการสร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐานสากล SMEs ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 6 ข้อ ได้แก่ข้อ (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และข้อ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงินกองทุน 20,000 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาระยะเวลาชำระคืน 7 ปี ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ใน 3 ปีแรก ไม่ต้องมีหลักประกัน ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย และร้อยละ 75 ขึ้นไปจะเป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย โดยธุรกิจต้องอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัด เช่น ภาคการเกษตรแปรรูปอาหาร แหล่งท่องเที่ยว กลุ่ม START UP และกลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นต้น โดยแต่ละจังหวัดจะกำหนดธุรกิจกลุ่มยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน

  สินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท กู้ได้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 คงที่ 3 ปีแรก ปีที่ 4 ถึง 7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี นอกจากนี้กรณีกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ทำให้กิจการมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อความเข้มแข็ง เป็นผู้ประกอบการใหม่ (NEW/START UP) หรือที่มีนวัตกรรม มีศักยภาพ หรือมีแนวโน้มเติบโตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs กรมธุรกิจ S-Curve หรือ SMEs ที่ส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น

โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงินกองทุน 2,000 ล้านบาท จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปแบบของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในรูปแบบการให้เงินทุนหมุนเวียนหรือปรับปรุงกิจการ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้คืนสูงสุดไม่เกิน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฟื้นฟู ได้แก่ ธุรกิจเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ยังคงดำเนินกิจการหรือพร้อมจะฟื้นฟูกิจการได้ ธุรกิจที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วหรือยังไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากเงินหมุนเวียนธุรกิจขาดสภาพคล่อง เป็นต้น

อีกหนึ่งโครงการดีๆ คือ โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงินกองทุน 1,000 ล้านบาท เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปแบบของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคล ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้หรือขาดเงินทุนหมุนเวียน สามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้คืน 5-7 ปีไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์ยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้แก่ บุคคลธรรมดาที่มีจำนวนหนี้ ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท คณะบุคคลที่มีจำนวนหนี้ ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท และนิติบุคคลที่มีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท ซึ่งกิจการจะต้องมีแผนฟื้นฟูเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าหนี้ ลดปัญหาการล้มละลายการเลิกจ้างงานและช่วยผยุงภาพรวมเศรษฐกิจ SMEs ไว้

กำชัย  วันสุข  ข่าว

คณิศร  ศรีสุข  ภาพ

สุรพล  บุตรวงศ์ ส.ปชส.สร บก.ข่าว


 


ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com