ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างเกษตรจังหวัดกับคณะกรรมการชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพ เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

วันที่ 13 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 95 คน)
ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส. สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างเกษตรจังหวัดสุรินทร์ กับ คณะกรรมการชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

วันนี้( 13 พ.ย. 60 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างเกษตรจังหวัดสุรินทร์ กับ คณะกรรมการชุมชน ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560  โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เห็นชอบให้     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี  เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหารบริโภคในครัวเรือนหลังน้ำลด อันเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย จากพายุเซินกาและตาลัสในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2560 โดยใช้แนวทางการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว่าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี  เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560  มีเป้าหมายทั้งประเทศ จำนวน 450,000 ครัวเรือนๆละ 5,000 บาท งบประมาณ จังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6,343 ครัวเรือน  แต่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,822 ครัวเรือน จำนวน 6 อำเภอ 40 ชุมชน งบประมาณ 2,250,000,000 บาท การดำเนินงานโครงการให้อยู่ภายใต้กรอบโครงการ 4 ประเภท ได้แก่ 1) การปลูกพืชอายุสั้น 2) การเลี้ยงสัตว์ 3) การผลิตอาหาร  แปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  4) การประมง  สนับสนุนโครงการเฉพาะการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มสมาชิกในชุมชนตามกิจกรรมที่เสนอเท่านั้น โดยให้กลุ่มสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาปัจจัยการผลิตในการดำเนินการเองและเสนอโครงการ ให้คณะกรรมการโครงการฯ  ระดับอำเภอ      ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อนุมัติโครงการ ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของโครงการ แล้วรวบรวมส่งให้สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) พิจารณาให้ความเห็นชอบและสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ได้อนุมัติงบประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตรโอนเงินมาตั้งจ่ายที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ทั้งสิ้น 40 ชุมชน 66  โครงการ เป็นเงิน 29,110,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงกับคณะกรรมการชุมชน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีชุมชน และกลุ่มสมาชิกในชุมชนที่ดำเนินโครงการทั้ง 66 โครงการ ทำสัญญายืมเงินกับชุมชน แล้วโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มสมาชิกในชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการต่อไป      

////////////////////////  ประนนท์  ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์ /รายงาน

 


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com