ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงการ คุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

วันที่ 10 พ.ค. 2561 )

จังหวัดสุรินทร์ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงการ คุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

     วันนี้  10 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ ศาสตรจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในการเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

      ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ ว่า เสริมสร้างชีวิตเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง ดี มีงานทำ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสติปัญญาและทักษะอาชีพ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะชีวิต และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีงานทำ และได้ขับเคลื่อนแผนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา

และอีกกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้าง สุขภาวะ ในสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงการ คุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นเงินกว่า10 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 รวมระยะเวลา 18 เดือน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการพัฒนา คุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 246 แห่ง การดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 2 ภาคเรียนที่ผ่านมาสถานศึกษาได้ขับเครื่องโครงการตามปฏิทินแผนงานและกิจกรรมที่โครงการกำหนด ซึ่งมีความคืบหน้า และเกิดผลลัพธ์ที่ดีในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดผลเป็นรูปประธรรมมากยิ่งขึ้น จึงจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงการ คุณธรรม ตามแนวทาง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ระดับโซนในครั้งนี้            เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ทั้ง 246 แห่ง ที่ร่วมโครงการทุกระดับชั้นทุกสังกัดในจังหวัดสุรินทร์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ที่จะนำไปปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา ในภาคเรียนต่อไป ให้มีคุณภาพสูงขึ้นบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะทั้ง 10 ประการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเด็กเยาวชนและประชาชนในการที่จะสร้างคนดีมีสุขภาวะของจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ติวเข้ม เครือข่าย 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ปชส.สุรินทร์เตรียมผลิตรายการวิทยุ “รายการอีสานม่วนชื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน “
ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบคลังสินค้าและโกดังรับจำนำข้าวสุรินทร์ เร่งออกตรวจสอบทั้งจังหวัด
สุรินทร์ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่มกิจกรรมกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองสาธารณะเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com