ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันแห่งครอบครัว วันผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมคนทุกวัยสู่สังคมที่มั่นคงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 27 พ.ค. 2561 )

จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันแห่งครอบครัว วันผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมคนทุกวัยสู่สังคมที่มั่นคงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
     วันที่ 27 พ.ค. 61 นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัว วันผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมคนทุกวัยสู่สังคมที่มั่นคง ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว เพื่อระดมความคิดเห็นและเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่แนวทางในการจัดทำข้อเสนอในการส่งเสริมความสัมพันธ์ครอบครัวในระดับจังหวัด สร้างการรับรู้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนระดับพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น 
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบโล่ให้กับครอบครัวของนายเอนก คำทา ชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ และใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวร่มเย็น อีกจำนวน 8 ครอบครัว โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากครอบครัวที่รู้จักและยอมรับกันดีในชุมชนว่า เป็นครอบครัวที่ดี โอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไป เป็นครอบครัวที่มีจิตอาสา มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นครอบครัวที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเป็นครอบครัวที่มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดี มีศีลธรรม บุคคลในครอบครัวสามัคคีกลมเกลียว เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 6 คน มอบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประกาศเกียรติคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น
     ด้านนางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สถาบันครอบครัวเป็นหน่วยสำคัญเป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพสิทธิหน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็นสถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนาคนให้มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ โดยในวันที่ 14 เมษายนของทุกปีได้กำหนดเป็นวันครอบครัว เพื่อมุ่งหวังที่จะให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัวและใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
     สำนักงานฯ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการวันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมคนทุกวัยสู่สังคมที่มั่นคงและขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561 มีการมอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อยกย่อง สร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติ การระดมความคิดเห็นจัดทำข้อเสนอ ในเรื่อง "ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรงในครอบครัว การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยมีผู้แทนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ ชมรมสตรีคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสภาเด็กและเยาวชน ผู้แทนอาสาสมัครเครือข่ายครอบครัวและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com