ข่าวท้องถิ่น
สุรินทร์พัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับชุด ชรบ. ชายแดน

วันที่ 19 มิ.ย. 2555 )
กำชัย
 
 
 
จังหวัดสุรินทร์จัดฝึกอบรมและจัดตั้งชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2555
 
วันนี้ ( 19 มิ.ย. 55 ) เวลา 10.15 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ ต. เฉนียง อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายอุดม สมรส ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน ( ชรบ. ) โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยอื่นในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความสมานฉันท์ และใช้ชีวิตแบบพอเพียง การ อบรมตั้งแต่วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2555 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากอำเภอสังขะ โดยคัดเลือกจากหมู่บ้านเป้าหมายที่มีปัญหาด้านความมั่นคง และเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นลำดับแรก รวมทั้งสิ้น 120 คน เนื้อหาวิชาฝึกอบรมประกอบด้วย วิชาการและภาคปฏิบัติ โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ มุ่งเน้นในเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ความรู้พื้นฐานด้านการข่าว การรายงานข่าว และการติดต่อสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ การอยู่เวรยามเพื่อตรวจตราและรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน/การตรวจค้น/บันทึกจับกุมของชุด ชรบ. ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ฝึกภาคสนามท่าบุคคลประกอบอาวุธ ฝึกภาคสนามเกี่ยวกับการลาดตระเวนและการจัดตั้งจุดตรวจภายในหมู่บ้าน ฝึกภาคสนามเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยพื้นฐานตามแบบทางทหาร และการใช้การบำรุงและการเก็บอาวุธปืนลูกซอง
 //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com