ข่าวท้องถิ่น
ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 9 ลงพื้นที่เสริมพลังการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 )

  ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9 ลงพื้นที่ ประชุมเสริมพลังการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันที่ 21 มิ.ย. 61 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ  เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 3 ปีตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2561 และมีแผนขยายการดำเนินการต่อเนื่องอีก 3 ปี ถึงปี 2564  เป้าหมายโครงการมุ่งเน้นให้เด็กไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม  จากพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูชุมชน ตลอดจนการบูรณาการแผนงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้เป็นไปตามศักยภาพหรือมีศักยภาพที่สูงกว่า

     นายแพทย์ภูวเดช  สุระโคตร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย  ที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  เพิ่มภูมิความรู้ทักษะและความสามารถในการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาอุปสรรค แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานและนวัตกรรมเด่นในพื้นที่  โดยมีผู้บริหาร ที่ปรึกษาโครงการ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการจากทุกจังหวัดในเขตพื้นที่สุขภาพ 7, 8, 9 และ 10 เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

     คณะทำงานตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรมการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ ในการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมของ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลหรือ ครู ข โดยคณะกรรมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ของแต่ละชุด จะลงพื้นที่ในอำเภอที่รับผิดชอบทุกอำเภอ ทั้งนี้เพื่อติดตาม การผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการฐานนิยมยั่งยืนระดับตำบล หรือครู ข ของทุกๆ อำเภอ จากจำนวนทั้งสิ้น 158 ทีมตำบล และสองทีมชุมชน เทศบาลเมืองสุรินทร์
     สำหรับจังหวัดสุรินทร์ มีการขับเคลื่อนของทีมกับเครื่องการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลของทุกอำเภอ ได้ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคม และ Kick Off เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีการลงพื้นที่พร้อมกันตำบลละ 1 หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 158 หมู่บ้านอยู่บนโต๊ะ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15, 751 คน การลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ถึง 20 มีนาคม 2561 มีการลงพื้นที่จำนวน 2,154 หมู่บ้าน/ชุมชน ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ การลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่ 21 มีนาคมถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 มีการลงพื้นที่จำนวน 2,154 หมู่บ้าน/ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 227,486 คน การลงพื้นที่ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีการลงพื้นที่จำนวน 2,154 หมู่บ้าน/ชุมชนครบ 100% และการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมครั้งที่ 4 ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีการลงพื้นที่จำนวน 898 หมู่บ้านชุมชนคาดว่าคงจะลงพื้นที่ครบ 100% ภายในเดือนมิถุนายน 2561 นี้
     ในส่วนของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนหมู่บ้านชุมชนละ 2 แสนบาท จากจำนวนหมู่บ้านชุมชนทั้งหมดของจังหวัดสุรินทร์ 2,154 หมู่บ้านชุมชน มีจำนวนหมู่บ้านชุมชนโครงการ 2,151 หมู่บ้านชุมชนคิดเป็นร้อยละ 99.8 7 โดยมีชุมชนที่ไม่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบดำเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จได้ โดยจำนวนโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด 2,320 โครงการเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 430,184,500 บาท ( สี่ร้อนสามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท ) ซึ่งขณะนี้การดำเนินงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของอำเภอทั้ง 17 อำเภอแล้ว และที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ได้นำส่งกองจัดทำงบประมาณเขต 9 นครราชสีมา สำนักงานงบประมาณ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจังหวัดจะดำเนินการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามกรอบเวลาการโอนเงินงบประมาณระหว่างวันที่ 23 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำหรับกรอบเวลาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการทั้งนิยมยั่งยืนหมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท ภายใน 120 วันนับ แต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ.
2561 

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
เหล่ากาชาดสุรินทร์มอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สุรินทร์จัดมหกรรมวันครอบครัวอบอุ่นและวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและการห่วงใยใส่ใจในผู้สูงอายุ
สุรินทร์ เตรียมเปิดอุทยานหลวงปู่ดุลย์ อตุโล พระเกจิดัง ที่มีรูปเหมือนสูงเกือบ 20 เมตร
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในท้องที่จังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์จัดกิจกรรมจองไดยัวเกลอ พร้อมแข่งขันกีฬา "สุรินทร์สามัคคี" ครั้งที่ 1
จ.สุรินทร์ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com