ข่าวท้องถิ่น
สภาเกษตรกรสุรินทร์ ระดมสมองพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 27 มิ.ย. 2561 )

สภาเกษตรกรสุรินทร์ จัดเสวนาเพื่อการระดมสมองพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มองแนวทางเกษตรอินทรีย์ คือทางรอดของประเทศไทย อย่างยั่งยืน
 
            วันที่ 27 มิ.ย.61 ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เกษตรกรแนวหน้าของจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สู่การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายและทิศทางการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคการเกษตร และภาครัฐ ภาคเอกชน ปราชญ์เกษตรอินทรีย์ มาร่วมเวทีเสวนาการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดสุรินทร์และของประเทศในยุคที่ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีหัวข้อสำคัญคือ "เกษตรอินทรีย์ ทางรอดของประเทศไทย"
           อดีตที่ผ่านมา การพัฒนาการเกษตรไทยได้ก้าวสู่เทคโนโลยีเกษตรเคมีและทุน ตามแนวทางของ องค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ ที่เรียกว่า "ระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ " ( Modern Agriculture หรือ Chemical Agriculture ) ตามแบบอย่างตะวันตกโดยไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริง ขณะที่ประเทศตะวันตกนำเอา "ระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ " มาสู่เกษตรกร รัฐบาลตะวันตกได้ใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสนับสนุนด้านเงินทุน การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร และประกันความเสียหายต่อผลผลิตอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ในรูปแบบต่างๆมากมายเพื่อการอยู่รอดของเกษตรกร
             เกษตรกรชาวนาไทย กับ "ระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ "( Modern Agriculture หรือ Chemical Agriculture ) บทเรียนซ้ำซากของการคัดลอกนำเอา วิธีคิด-วิธีการทำงาน แบบตะวันตกมาใช้กับสังคมวัฒนธรรมไทย โดยไม่มีการประยุกต์ใช้อย่างรอบด้าน ให้เหมาะกับสังคมวัฒนธรรมไทย ผลของการนำเอา "ระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ " มาใช้กับเกษตรกรชาวนาไทย ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านไป กลายเป็นสองด้านที่ตรงกันข้ามกับ เกษตรกรตะวันตก ขณะที่เกษตรกรชาติอุตสาหกรรม ได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตก้าวหน้า เช่น ผลผลิตข้าวของชาวนาญี่ปุ่น ผลิตข้าวได้ 1,200 ก.ก.ต่อไร่ เมื่อหันกลับมาดู ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรชาวนาไทยกลับหล้าหลังถดถอย ปัจจุบันชาวนาในจังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 320 ก.ก.ต่อไร่ ขณะที่ ชาวนาจีนสามารถผลิตข้าวได้ 900 ก.ก.ต่อไร่ ชาวนาเวียดนามสามารถผลิตข้าวได้ 692 ก.ก.ต่อไร่ ชาวนาพม่าสามารถผลิตข้าวได้ 492 ก.ก.ต่อไร่ ชาวนาลาว ผลิตข้าวได้ 460 ก.ก.ต่อไร่ ชาวนากัมพูชาผลิตข้าวได้ 425 ก.ก.ต่อไร่
             เมื่อเกษตรกรไทย นำเอาระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ มาใช้แทนระบบการผลิตแบบดั้งเดิมที่ผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการชุมชน โดยมีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นของตนเอง ทำการผลิตหลายๆอย่างในแปลงนาเดียวกัน เช่น ทำนา ทำสวน เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไว้ใช้เอง ฯลฯ ซึ่งเป็นการผลิตแบบเกษตรกรรมธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี พึ่งพาตนเอง สร้างสรรค์ความสมดุลทางธรรมชาติ ปุ๋ย ได้จากมูลสัตว์ สัตว์เลี้ยงในครัวเรือน เป็ด ไก่ วัว ควาย ขยายพันธุ์ เพิ่มขึ้นทุกปี สิ่งเหล่านี้ได้นำไปสู่วิถีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรชาวไร่-ชาวนาไทย อย่างเรียบง่ายสุขสบาย และความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริงหรือไม่ก็อยู่ที่การขับเคลื่อนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
 
กำชัย วันสุข ส.ปชส.สุรินทร์ รายงาน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com