ข่าวท้องถิ่น
สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา

วันที่ 3 ก.ค. 2561 )

สคบ. เดินหน้ายุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้และนำตรวจสอบการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าอันตรายในตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา

     วันที่ 3 ก.ค. 61 ที่โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (จังหวัดสุรินทร์) ซึ่ง สคบ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการกำหนดมาตรการในการตรวจสอบสินค้าบริเวณชายแดนตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อป้องปรามผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้นำเข้าสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหากมีการซื้อสินค้าที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยมาใช้งาน รวมทั้งการแนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สคบ. จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดการสัมมนา "การเฝ้าระวังและตรวจสอบฉลากสินค้า สินค้าอันตราย และสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน” เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการตรวจสอบสถานที่ผลิต นำเข้า และสถานที่จำหน่ายสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัยจากการใช้สินค้า รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดทำฉลากสินค้า การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการเข้าตรวจสอบสินค้าของเจ้าหน้าที่ สคบ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     ทั้งนี้ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่งเสริมการค้าในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางการค้าระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งมีชายแดนติดต่อกับ 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา และลาว ซึ่งเอื้อต่อการติดต่อค้าขาย มีการนำเข้าสินค้าต่างๆ เข้ามายังประเทศไทย ย่อมมีโอกาส และความเสี่ยงที่อาจจะมีสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐาน สินค้าที่ไม่มีการจัดทำฉลาก หรือจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง สินค้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย รวมทั้งสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขาย นำมาจำหน่ายในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยได้

ส่วนการลงพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ สภ.เมืองสุรินทร์ และด่านศุลกากรช่องจอม ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าที่อาจเป็นอันตราย ป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีมาตรฐาน สินค้าที่ไม่มีการจัดทำฉลาก หรือจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง และสินค้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย รวมทั้งสินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย ซึ่งอาจมีการลักลอบฝ่าฝืนนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งการแนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

     จากการตรวจสอบ พบมีสินค้าประเภทเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เช่น ถ้วย จาน ช้อน ปิ่นโต ไม่ได้มีการจัดทำฉลากที่ถูกต้อง และไม่พบตัวผู้ขายสินค้าดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างสินค้าส่งไปตรวจสอบยังห้องแล็ป ว่าเป็นสินค้าที่มีอันตรายหรือไม่ และแจ้งให้ทางผู้ดูแลตลาดให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าได้จัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องด้วย และไม่นำสินค้าที่ก่อเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคมาขาย

     นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กล่าวว่า วันนี้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้รับมอบหมายจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มาติดตามตรวจสอบสินค้าที่เป็นอันตราย ที่คณะกรรมการมีคำสั่งห้ามขาย โดยเฉพาะบารากุและบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ วันนี้ร้านส่วนใหญ่ได้มีการปิดตัวลง เนื่องจากสาเหตุบางประการ ทำให้การตรวจสอบเกี่ยวกับสินค้าอันตรายไม่ได้ผลเท่าที่ควร

นอกจากการมาตรวจสินค้าอันตรายแล้ว เราก็ได้มีการตรวจสอบฉลากสินค้า ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 กำหนดให้สินค้าที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นสินค้าที่ต้องควบคุมฉลาก ซึ่งจากการตรวจสอบในวันนี้ ก็พบว่ามีสินค้าประเภทเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเช่น ถ้วย จาน ช้อน และปิ่นโต ซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศไม่มีการจัดทำฉลาก และเมื่อสอบถามถึงผู้ขายก็ไม่พบผู้ขายแต่อย่างใด ในวันนี้ก็ได้แต่เก็บข้อมูลเพื่อไปนำเรียนทางเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

สำหรับจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดพื้นที่ตรวจสอบเฉพาะที่บริเวณด่านด่านช่องจอมที่เดียว เนื่องจากเป็นตลาดการค้าชายแดน ซึ่งจะมีสินค้ามากมายจากประเทศเพื่อนบ้าน มาวางจำหน่ายให้พี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นผู้บริโภค ซึ่งทาง สคบ. ก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยปัญหาอุปสรรคที่เราเจอ เราอยากจะเห็นสภาพของจริงว่าในตลาดการค้าชายแดนเอง มีสินค้าที่วางขายอะไรบ้างราคาสินค้าที่วางขายนี้มีสินค้าอะไรที่เป็นอันตรายและมีสินค้าที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่ ซึ่งถ้าเราพบว่ามีสินค้าใดที่สุ่มเสี่ยงและอาจเป็นอันตราย ก็จะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ในการเก็บตัวอย่างสินค้าเข้าไปส่งห้องแล็ปทำการตรวจสอบ และอาจจะมีการนำเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com