ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯสุรินทร์ออกพบปะมอบนโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ส่วนราชการระดับอำเภออย่างต่อเนื่อง

วันที่ 22 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)

ผู้ว่าฯสุรินทร์ออกพบปะมอบนโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ส่วนราชการระดับอำเภออย่างต่อเนื่อง เน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

     นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ออกพบปะมอบนโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. และส่วนราชการ อ. รัตนบุรี และ อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์ โดยในช่วงเช้าได้เข้าสักการะพระศรีศากยรัตนภูมินทร์ พระปางประธานพร พระประจำเมืองรัตนบุรี สักการะเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ เจ้าเมืองรัตนบุรีคนแรก และสักการะศาลหลักเมืองอำเภอรัตนบุรี ก่อนที่จะพบปะมอบนโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. และส่วนราชการ อ. รัตนบุรี   ที่หอประชุมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมนิทรรศการ แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปอำเภอรัตนบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่กับจังหวัดสุรินทร์ถิ่นอีสานใต้ โดยมีจุดแข็งด้านเศรษฐกิจ มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือข้าวหอมมะลิ แต่ปัญหาคือการปัจจุบันมีการใช้ปัจจัยการผลิตค่อนข้างสูง ใช้สารเคมีมากขึ้นส่งผลต่อผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มทุน หน้าแล้งหลังการเก็บเกี่ยว       ประชาชนทิ้งถิ่นฐานทำงานในพื้นที่อื่น แนวทางการสร้างงานสร้างอาชีพหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นควรสำรวจแหล่งน้ำ ขุดบ่อบาดาล เพื่อนำน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งหรือหลังการเก็บเกี่ยวให้เพียงพอโดยเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ประเภทตระกูลถั่ว พัฒนาสินค้า Otop พัฒนาฝีมือการทอผ้าพื้นเมืองให้มีทักษะมากยิ่งขึ้นให้เป็นที่ต้องการของตลาด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และศาสตร์พระราชานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลด ละ เลิก อบายมุข ลดค่านิยม เปลี่ยนค่านิยมจาก "คนสุรินทร์ ต้องกินสุรา" เปลี่ยนเป็น "คนสุรินทร์ ไม่กินสุรา" 

     จากนั้นคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางไปที่วัดโพธิ์ศรีธาตุ ต.ธาตุ อ. รัตนบุรี เพื่อเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จเป็นองค์บรรจุเมื่อปี 2517 และเข้านมัสการพระครูบุญเขตวรคุณ เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี

     จากนั้นเดินทางไปอำเภอโนนนารายณ์ เข้านมัสการพระครูศรีปริยัติวราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน ม. 4 ต.หนองหลวง อ. โนนนารายณ์ และเยี่ยมชมประสาทขุมดิน ซึ่งเป็นปราสาทที่เก่าแก่ของ อ.โนนนารายณ์ มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 สร้างด้วยหินทรายผสมศิลาแลง บนฐานขนาดใหญ่มีคูน้ำล้อมรอบแต่ปัจจุบันได้ปรักหักพังไปตามกาลเวลา ก่อนที่จะเดินทางพบปะมอบนโยบายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. และส่วนราชการ อ. โนนนารายณ์ ที่หอประชุมอำเภอโนนนารายณ์   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ยังกล่าวย้ำว่า ช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน ขอให้ผู้ปกครอง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเสริมสร้างวินัยให้แก่ลูกหลาน  เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ประพฤติตนอยู่ในกรอบประเพณีที่ดีงาม ไม่ท้องก่อนวัยอันควร รักษากฎจราจรโดยใส่หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่ยวดยาน ป้องกันอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้ความรู้ความสามารถตามที่เขาถนัดและมีทักษะที่สุด ส่วนภาคความมั่นคงนั้นขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสงบเรียบเรียบร้อยและความมั่นคงร่วมกัน มีความรักความสามัคคี..... "คิดอะไรไม่ออก ให้บอกผู้ว่าฯ"

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com