ข่าวท้องถิ่น
เกษตรจังหวัดสุรินทร์จัดงานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สานพลังประชารัฐถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มั่นใจจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น คาดพื้นที่เป้าหมายที่ให้ความสนใจจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 )

เกษตรจังหวัดสุรินทร์จัดงานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สานพลังประชารัฐถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มั่นใจจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น คาดพื้นที่เป้าหมายที่ให้ความสนใจจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

     วันที่ 21 ธ.ค.61 ที่บ้านดงมัน หมู่ 8 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลุกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนา โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ที่มีมูลค่าส่งออกประมาณ 80,000 ล่านบาทต่อปี ให้เกษตรกรมีรายได้เสริมและอาจเป็นรายได้หลัก และคาดว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีความต้องการสูงในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประมาณ 8 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ในประเทศมีเพียง 5 ล้านตัน ทำให้ต้องนำเข้าพืชวัตถุดิบอื่นทดแทน ด้วยเหตุนี้จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีพื้นที่ทำนาส่วนใหญ่ที่ต้องอาศัยน้ำฝนและทำนาปีละครั้ง จากนั้นพื้นที่นาจะถูกทิ้งว่างไว่อย่างเปล่าประโยชน์ เกษตรกรมีรายได้จากการทำนาเพียงอย่างเดียว และไม่มีรายได้อื่นหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ทำให้เกษตรกรมีปัญหาหนี้สินเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูง ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด เกษตรกรยังคงยากจน

     ภาครัฐได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพิ่มพื้นที่ปลูกในพื้นที่ในพื้นที่ปลูกหลังนา ซึ่งเป็นฤดูแล้ง เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้มีผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และเป็นรายได้ให้เกษตรกรหลังฤดูทำนา ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ"การตลาดนำการผลิต" การบริหารจัดการสินค้าเกษตร สร้างความสมดุลทางการตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้า การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดภาครัฐและเอกชน เพื่อต้องการที่จะสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

การจัดการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน 10 อำเภอ จาก 17 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 320 คน เข้าสถานีให้ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย สถานีการเตรียมดินและการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สถานีการให้ปุ๋ย-การให้น้ำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สถานีโรคและแมลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสถานีการตรวจวิเคราะห์ดิน คาดว่าเมื่อเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้แล้วจะสามารถนำไปปฏิบัติในไร่นาของตนเองได้

     นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ทางรัฐบาลและจังหวัดสุรินทร์ มั่นใจว่าการทำโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น่าจะตอบโจทย์กับเกษตรกรหลังจากทำนา เพราะข้าวโพดเป็นพืชที่มีตลาดรองรับ เนื่องจากการส่งเสริมจะมีคนรับซื้อ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ตั้งเป้าและเกษตรกรสนใจประมาณ 4,800 ไร่ ปัจจุบันการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดสุรินทร์ มีประมาณเกือบ 2,000 ไร่ มั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่จะเป็นทางออกทางหนึ่งให้เกษตรกรมีรายได้ และถ้าการดำเนินโครงการในปีเป็นผลดี จะทำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชหลังฤดูทำนาเพิ่มมากขึ้น และหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ติดตามช่วยเหลือการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น

 

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประเพณีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ตำนานที่สืบทอดนานกว่า1,000 ปีของชุมชนชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์
สื่อมวลชนสุรินทร์ อบรมภาษาเขมรพร้อมศึกษาดูงานอันลองเวง “เรียนรู้ดูกัมพูชา” เชื่อมสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
จังหวัดสุรินทร์เชิญเลือกซื้อสินค้า OTOP ในงาน งาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ 8-14 พฤษภาคม นี้
สุรินทร์ตัดสินผลการประกวดโครงการวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ จังหวัดของฉันในปี 2020”
สุรินทร์ ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดที่ผิดกฎหมาย ให้แก่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร์
ชาวตำบลเทนมีย์เป็นจำนวนมากร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศการเข้าพรรษา
จังหวัดสุรินทร์จัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ชาวสุรินทร์ 4,000 คน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
สุรินทร์จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สุรินทร์ประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
ส.ส.สุรินทร์ และภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนใช้ตรวจคัดกรองและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
สุรินทร์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อหาเลือดไว้สำรองใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
จังหวัดสุรินทร์ส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com