ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ ประชุม กปช.ระดับจังหวัด เร่งสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายรัฐบาลสู่ประชาชนในพื้นที่

วันที่ 17 ธ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

จังหวัดสุรินทร์  ประชุมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เร่งสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายรัฐบาลสู่ประชาชนในพื้นที่

               วันนี้(17 ธ.ค 62) นายนิวัติ  น้อยผาง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด  โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ฯ ปี 2563 ซึ่งมีการจัดทำรายละเอียดเรื่องสื่อสารระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับประเทศ จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพ 2. การจ้างงานผู้สูงอายุ3. ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสุขภาพ 4. การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 5. การทำประมงตามมาตรฐาน IUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ศูนย์ดำรงธรรม 7. ยุติธรรมใส่ใจ 8. ป้องปรามทุจริตภาครัฐ9. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor : EEC) (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 10. เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ (Southern Eastern Economic Corridor : SEC)(ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช) 11. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ระยะที่ 1 – 2 (10 จังหวัด)  (ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส) นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รวมทั้งนำเสนอเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ในระดับจังหวัด อาทิ การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ เพิ่มเติมเข้าในแผนประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจสู่ประชาชนในพื้นที่ และได้รับข้อมูลข่าวสารและข้อมูลความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          สำหรับคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการและประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ จัดทำแผนงานโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนให้คำปรึกษาและจัดทำโครงการแผนงานการประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการในจังหวัด  ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ(กปช.)

 

กิติวรรณ  มณีล้ำ ส.ปชส.สุรินทร์ รายงาน


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com