ข่าวท้องถิ่น
โรงพยาบาลสุรินทร์ ดึงแกนนำชุมชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 7 ส.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

โรงพยาบาลสุรินทร์ ดึงแกนนำชุมชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE

          วันนี้(7 ส.ค 63) ที่ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์  ได้เปิดโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติด(CBTx)  และอำเภอ TO BE NUMBER ONE CUP อำเภอเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2563  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พยาบาลชุมชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.แกนนำให้มีความรู้มีทักษะ ในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสม 

          แพทย์หญิงชูหงส์  มหรรทัศนพงศ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  กล่าวว่า เนื่องจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วนและจริงจัง เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อด้านความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศและเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรมโครงการTO BE NUMBER ONE ตามที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้พระราชทานแนวทางดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุรินทร์ จึงร่วมกับอำเภอเมืองสุรินทร์ ได้

ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดทำโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx)และอำเภอ TO

BE NUMBER ONE CUP อำเภอเมืองสุรินทร์ขึ้นในวันนี้ ซึ่งการทำงานในชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือของ

ภาคีเครือข่ายแกนนำเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานการให้การบริการดูแลผู้ป่วย ยาเสพติด สุรา บุหรี่ในชุมชนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลตนเองได้ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน  ลดการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ ลดค่าใช้จ่ายลง

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วย ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ "น้องนินจา”  นายอภิสิทธิ์ อุส่าห์ดี นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คว้ารองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับประเทศ การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2563

 

กิติวรรณ  มณีล้ำ  ส.ปชส.สุรินทร์  รายงาน