ข่าวท้องถิ่น
ความคืบหน้าการเตรียมพร้อมการประชุม ครม. สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์ 29 - 30 ก.ค. 2555

วันที่ 2 ก.ค. 2555 )

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประชุมร่วมกับ 8 ผู้ว่าราชการจังหวัดอีสานตอนล่าง
วันที่ 20 ก.ค.55 เวลา 10.30 น.
นายสุรวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ (ขวา)
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์(กลาง)
นายสัญชัย จุลมนต์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ (ซ้าย)
หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนก่อนครม.สัญจร ที่จะมาถึง
 
 จังหวัดสุรินทร์ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์
                  นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เรียกประชุมหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดประคุม ครม. สัญจร ที่จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทุกเดือนโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในแต่ละภูมิภาค ซึ่งในเดือนกรกฎาคม นี้ได้กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2555 ที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในเบื้องต้นจังหวัดสุรินทร์ได้เตรียมสถานที่สำหรับจัด การประชุมไว้แล้ว โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ จังหวัดมีการจัดกองกำลังอย่างเพียงพอ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อาสาในส่วนต่าง ๆ ในการดูแลความปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้เตรียมเสนองบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ต่อที่ประชุม ครม. สถานที่จัดประชุม และสถานที่จุดลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งการดูแลความปลอดภัย เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ จะมีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างๆ เดินทางมาในพื้นที่เป็นจำนวนมากจึงขอให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวสุรินทร์ มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง พลตรี ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาตรวจสถานที่ในการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม และได้มอบหมายให้ทางจังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่ใช้จัดการประชุม โดยร่างกำหนดการเดินทางของ ฯ พณ ฯนายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางมา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ในช่วงเวลา 14.00  - 15.30 น. ประกอบภารกิจที่จังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมโรงส สกต. ร้อยเอ็ด และมอบสินเชื่อเกษตรกร  จากนั้นเวลา 17.00 น. เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และเวลา 18.30 น. ประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดอีสานตอนล่าง 8 จังหวัด  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.00 น. จะเป็นประธานทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และเวลา 09.00 น. จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ โรงแรมลานช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และเวลา 13.50 น.  เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมชมศูนย์คชศึกษา อำเภอท่าตูม ชมการสาธิตเซ่นศาลปะกำ ชมพิพิธภัณฑ์ช้าง และชมการแสดงช้าง โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการไปยังทุกส่วนให้เตรียมความพร้อมในการรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนี้อย่างดีที่สุด ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
 
จังหวัดสุรินทร์เตรียมของบประมาณเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  100 ล้านบาทต่อที่ประชุม ครม. สัญจรระหว่างวันที่ 29 – 30 ก.ค. 2555 นี้ที่จังหวัดสุรินทร์แล้ว
            นายยุทธนา วิริยะกิตติ และนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 8 เขต เพื่อพิจารณางบประมาณเพื่อเสนอขอต่อคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุมสัญจรที่จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 29 – 30 ก.ค. 2555 นี้ โดยหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 7 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาสังคม รวมเป็นเงินกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่มีประโยชน์และเป็นโครงการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและปรับลดเหลือ 100 ล้านบาทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครม. สัญจร ในครั้งนี้แล้วจำนวน 10 โครงการ  ประกอบด้วยโครงการก่อสร้งพนังกั้นนำโพนครก อ. ท่าตูม  โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตตำบลหมื่นศรี อ. สำโรงทาบ โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตตำบลหนองบัวทอง อ. รัตนบุรี   ตำบลหนองหลวง อด. โนนนารายณ์ โครงการบูรณะผิวทางลาดยาง AC สายบ้านมะเมียงเหนือ หมู่ 4 ถึง บ้านโชค หมู่ 2 ต. โชคนาสาม อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ สายบ้านจารพัต ต. จารพัต ถึง บ้านหนองเหล็ก ต. หนองเหล็ก อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ ถนนสายบ้านแสรออ หมู่ 8 ถึง สภ.ตากูก ต. ปราสาททอง อ. เขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์ ถนนสายบ้านจรัส  ถึง ช่องพริก ต. จรัส อ. บัวเชด จ. สุรินทร์   โครงการเสริมประสิทธิภาพการอนุรักษ์ป้องกันรักษาและการบริหารจัดการเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ และโครงกการสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนทางเข้ารถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรสาย สร.  ๖๐๕๒ อ่างเก็บนำห้วยเสนง - บ้านละเอาะ ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ ส่วนโครงการอื่นๆที่สำคัญและต้องใช้งบประมาณสูงทางจังหวัดสุรินทร์จะเสนอผ่านทาง ที่ประชุม กรอ. ได้พิจารณาผลักดันอนุมัติงบประมาณต่อไป
 
ร่างกำหนดการเดินทางของนายกรัฐมนตรีและคณะ วันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ **แก้ไขล่าสุด 27 ก.ค.55
 วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
          ๑๒.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางโดยอากาศยานของกองทัพอากาศ Air Bus A-๓๑๙ ณ กองบิน ๖ (ใช้เวลาประมาณ ๕๐ นาที)
          ๑๒.๕๐ น. คณะเดินทางถึงสนามบิน จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
          ๑๓.๐๐ น. คณะออกเดินทางโดยขบวนรถยนต์จากสนามบินร้อยเอ็ด ไปโรงสี สกต.ร้อยเอ็ด
                            ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (ระยะทางประมาณ ๗๐ กิโลเมตร)
          ๑๔.๐๐ น. เดินทางถึง โรงสี สกต.ร้อยเอ็ด ตำบลเหล่าหลวง อำเอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
          ๑๔.๐๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
                             กล่าวรายงาน  VDO  Presentation โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
                            นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร และเปิดตัวสปอตโฆษณาโทรทัศน์โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรชุด
                           "ฉ่อยหน้านา”
                            นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้แก่ผู้แทนเกษตรกร ­ มอบ Mock up บัตรสินเชื่อเกษตรกรให้เกษตรกร
                            จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ ราย ­
                            มอบบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้ตัวแทนเกษตรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ ราย
                            ชมการสาธิตการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิดผ่านเครื่องรูดบัตร EDC                   
                            นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโรงสีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
                            โครงการ Value Chain และชมผลิตภัณฑ์ (A-rice) ของสหกรณ์การเกษตร
                           นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมร้านค้าธงฟ้าในมหกรรมสินค้าราคาถูก และตลาดนัดเครื่องจักรกล
       ๑๕.๓๐ น. เดินทางโดยขบวนรถยนต์จากโรงสีสหกรณ์การเกษตรไปศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์   
       ๑๕.๔๐ น. เดินทางถึงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศักดา คงเพชร)
                           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศักดา คงเพชร) กล่าวต้อนรับ
                           ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เสนอปัญหาและความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพเกษตรกรพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้
                           นายกรัฐมนตรี พบปะกลุ่มเกษตรกรที่มาเสนอปัญหาและมารอต้อนรับ
        ๑๖.๐๐ น. เดินทางโดยขบวนรถยนต์จากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปโรงแรมทองธารินทร์จังหวัดสุรินทร์
        ๑๗.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี และคณะเดนทางถึงอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
                          นายกรัฐมนตรี วางพวงมาลาสักการะพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
                          นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
                          นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน
                          นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน "มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง” และกระทำพิธีเปิดงาน (ตัดริบบิ้น) 
                          นายกรัฐมนตรีและคณะ ชมขบวนมหกรรมแห่เทียนพรรษา 
       ๑๗.๓๐ น. ออกเดินทางโดยขบวนรถยนต์จากอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีฯ ไปโรงแรมทองธารินทร์ 
       ๑๗.๔๐ น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.)ครั้งที่ 6/2555 ณ ห้องรัตนสุวรรณ 
                          โรงแรมทองธารินทร์ 
       ๑๙.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดอีสานตอนล่าง ๘ จังหวัด ณ ห้องรัตนอัมรินทร์
                          โรงแรมทองธารินทร์ 
       ๒๐.๐๐น. ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร์
       ๒๑.๓๐น. ภารกิจนายกรัฐมนตรี
                                                                  **การแต่งกาย ชุดสุภาพ
 
วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
     
       ๐๖.๕๐น. นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางโดยขบวนรถยนต์จากโรงแรมทองธารินทร์ ไปบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
       ๐๗.๐๐น. เดินทางถึงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์
                       นายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                       พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล
                       พิธีกรนำกล่าวถวายภัตตาหาร
                       พระสงฆ์อนุโมทนา
                       นายกรัฐมนตรี กรวดน้ำ
                       นายกรัฐมนตรี ตักบาตรพระ (นายกรัฐมนตรียืนบนอัฒจันทร์ พระสงฒ์รับบิณฑบาตบนหลังช้าง)
        ๐๘.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางโดยขบวนรถยนต์ ไปอาคารล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
        ๐๘.๐๐น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ โรงแรมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
        ๑๒.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี และคณะ รับประธานอาหารกลางวัน ณ อาคารล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
        ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางโดยขบวนรถยนต์จากอาคารล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ไปศูนย์คชศึกษา       
        ๑๓.๕๐ น. เดินทางถึง ศูนย์คชศึกษา (หมู่บ้านช้าง) บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
                           - ช้างแฝด (ทองคำ-ทองแท่ง) มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี
                           - นายกรัฐมนตรี ชมการสาธิตเซ่นศาลปะกำ
                           - นายกรัฐมนตรี เข้าสู่ห้องประชุมศูนย์คชศึกษา
                           - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) รายงานสรุปผล การดำเนินการ
                             และการแก้ไขปัญหาช้าง ณ ห้องประชุมศูนย์คชศึกษา
                           - นายกรัฐมนตรี ชมพิพิธภัณฑ์ช้างในอาคารพิพิธภัณฑ์
                           - นายรัฐมนตรี ชมการแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้างแสนรู้
                          - นายกรัฐมนตรี พบปะชาวบ้าน (ชาวกวย) และช้าง และรับมอบของที่ระลึก
        ๑๕.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางจากศูนย์คชศึกษา ไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
                          โดยขบวนรถยนต์ 
        ๑๕.๓๐น. เดินทางถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
        ๑๕.๔๐ น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานบุรีรัมย์ กลับท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๖ โดยอากาศยานของกองทัพอากาศ Air Bus
                          A-๓๑๐
        ๑๖.๓๐ น. เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๖ อาคารใหม่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ********************************
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รมช.สาธารณสุข ลงพื้นที่ ประชุมร่วมกับ 8 ผู้ว่าราชการจังหวัดอีสานตอนล่างพร้อมลงสำรวจพื้นที่ในการประชุมและต้อนรับ ครม.สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์
 
      วันที่ 12 ก.ค.55 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประชุมร่วมกับ 8 ผู้ว่าราชการจังหวัดอีสานตอนล่างพร้อมลงสำรวจพื้นที่ในการประชุมและต้อนรับ ครม.สัญจร ที่จะมีขึ้นที่ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค.นี้ โดยมี นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมนำคณะตรวจความเรียบร้อยและยืนยันว่ามีความพร้อมทุกอย่างแล้ว นอกจากนี้
      นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ได้กล่าวว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน ของจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างมาก ซึ่งในการประชุม ครม.สัญจร ที่สุรินทร์ครั้งนี้ จะลงพื้นที่ดูความเป็นอยู่ของช้างที่ศูนย์คชศึกษา ต.กระโพ อ.ท่าตูม พร้อมให้ทุกฝ่ายสรุปข้อมูลนำปัญหาช้างสุรินทร์ เข้า ครม.เป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน พร้อมอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ส่วนงบประมาณในการช่วยเหลือแต่ละจังหวัด ท่านนายกรัฐมนตรีจะดูแลทุกจังหวัดอย่างเท่าเทียมกัน
 
    ทางด้าน รมช.สาธารณสุขตรวจเยี่ยมตลาดสดเมืองสุรินทร์
              12 ก.ค.55  น.พ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตามโครงการตลาดสดน่าซื้อ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุรินทร์ให้การต้อนรับ น.พ.สุรวิทย์ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ แต่งกาย ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดแผง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าทุกชนิดและการขายสินค้าที่สด ใหม่ ถูกสุขลักษณะ เตรียมต้อนับคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุม ครม. สัญจรในครั้งนี้ด้วย
 
ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง(หมู่บ้านช้าง)สถานที่ที่จังหวัดสุรินทร์เตรียมไว้ให้นายกลงพื้นที่ในการประชุม ครม. สัญจร
    ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง(หมู่บ้านช้าง) เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างคนกับช้างที่มีความผูกพันกันตั้งแต่เกิดจนตายอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก เมื่อท่านมาเยือนศูนย์คชศึกษา ท่านจะได้พบกับช้างจำนวนมากที่พร้อมจะแสดงความสามารถที่หลากหลาย และให้บริการที่จะสร้างความประทับใจให้กับท่านไปอีกนาน เช่น การแสดงความสามารถพิเศษของช้าง การนั่งช้างชมทัศนียภาพในบริเวณ ศูนย์คชศึกษา การชมช้างเล่นน้ำ เป็นต้น ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง(หมู่บ้านช้าง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 และ 13 บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ การเลี้ยงช้างของชาวบ้านตากลางไม่เหมือนการเลี้ยงช้างของชาวภาคเหนือที่เลี้ยงไว้ใช้งาน แต่ชาวบ้านตากลางเลี้ยงช้างไว้เป็นเพื่อน นอนร่วมชายคาเดียวกัน ดังนั้นถ้าท่านได้ไปที่บ้านตากลาง นอกจากจะได้เห็นสภาพโรงช้างดังกล่าวแล้ว ยังได้สัมผัสการดำรงชีวิตของชาวบ้าน พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับหมอช้างที่มีประสบการณ์ในการคล้องช้าง และยังสามารถเดินทางไปชมบริเวณที่ลำน้ำชีและแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกัน หรือเรียกว่าวังทะลุ ซึ่งห่างออกไปเพียง 3 กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่งดงามน่าพักผ่อนและชวนให้ศึกษาในเชิงธรรมชาติด้วย นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้จัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ช้าง ขึ้นภายในศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้างด้วย เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับช้าง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการคล้องช้าง ให้ความรู้ในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับช้าง เช่น ภาพวิธีการจับช้างในรูปแบบต่าง ๆ ลักษณะของช้างสำคัญ ๆ วิถีความผูกพันระหว่างตนกับช้าง พิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับช้าง และโครงกระดูกช้าง นอกจากนี้ภายในศูนย์ฯ มี ศาลปะกำ ที่เป็นเสมือนเทวลัยที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษและผีปะกำตามความเชื่อของชาวกุยที่นิยมปลูกสร้างไว้ในชุมชนคุ้มบ้าน หรือที่บ้านของทายาทฝ่ายบิดา ศาลปะกำมีลักษณะเป็นเรือนไม้คล้ายหอสูง มีเสาสี่ต้น ศาลนี้ใช้เป็นที่เก็บรักษาหนังปะกำและอุปกรณ์ในการคล้องช้าง พร้อมกันนี้ชาวบ้านตากลางได้จัดให้มีการแสดงความสามารถของช้างสำหรับนักท่องเที่ยว ชมช้างเล่นน้ำตามธรรมชาติ มีบริการนั่งหลังช้างชมหมู่บ้าน เลือกซื้อสินค้าโอทอป และโฮมสเตย์สำหรับผู้ต้องการพักค้างแรมและเรียนรู้วิถีชีวิตคนกับช้างไว้รองรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม ศูนย์คชศึกษาแห่งนี้ที่ทางจังหวัดสุรินทร์ได้แก้ปัญหาช้างเร่ร่อน โดยนำกลับมาอยู่ภายในศูนย์ ตามโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด แต่ต้องประสบปัญหาด้านงบประมาณ และอาหารช้างที่ไม่เพียงพอ ทำให้โครงการดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งในเรื่องนี้ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน ของจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างมาก ซึ่งในการประชุม ครม.สัญจร ที่สุรินทร์ครั้งนี้ จะลงพื้นที่ดูความเป็นอยู่ของช้างที่ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม พร้อมให้ทุกฝ่ายสรุปข้อมูลนำปัญหาช้างสุรินทร์ เข้า ครม.เป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน พร้อมอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
 
นายกรัฐมนตรีมอบหมายอธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนก่อนครม.สัญจรที่จะมาถึง ย้ำต้องแก้ไขปัญหาให้เสร็จในครม.สัญจรครั้งที่ 6 นี้
 
     วันที่ 20 ก.ค.55 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ นายสุรวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งลงพื้นที่ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาข้อสรุปกับทางจังหวัดสุรินทร์ ทั้งองค์กรภาครัฐ และ องค์กรภาคประชาชน และ กลุ่มชาวเลี้ยงช้าง เกี่ยวกับข้อสรุปด้านต่างๆของการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเน้นจะให้มีการแก้ปัญหาที่เสร็จสรรพใน ครม.สัญจรครั้งที่ 6 ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีทาง นายสัญชัย จุลมนต์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ มาร่วมหาข้อสรุปการแก้ปัญหาด้วย ซึ่งในที่ประชุมเรื่องแรกได้นำมาหาข้อสรุปนั้นก็คือ เรื่องการขอใช้พื้นที่ 3,000 ไร่ ของป่าดงภูดินในการพัฒนาเป็นคชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ นายสุรวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ ขอมติในที่ประชุมให้มีมติให้ใช้พื้นที่ 6,225 ไร่ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ไร่ ที่องค์การสวนสัตว์ขอเพื่อพัฒนาเป็นคชอาณาจักร โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กำชับขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เร่งทำเอกสารให้เสร็จ เพื่อที่จะนำเข้าเสนอ ครม.เห็นชอบต่อไป ส่วนในด้านปัญหาหลักช้างเร่ร่อน ทางด้าน ตัวแทนภาคประชาชน นำโดย นายสุรสิทธิ์ มุทุสาหีม ซึ่งเป็นกรรมการภาคประชาชนในคณะการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง โดยคำสั่งแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรี เรื่องรียกร้องให้ทางภาครัฐปรับปรุงและผ่อนปรนการจับกุมช้างที่ออกเร่ร่อนในพื้นที่ต่างจังหวัด การปรับปรุงการจัดเก็บและตรวจตั๋วรูปพรรณช้าง เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้ยังต้องหารือกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องเพื่อจะสรุปหาข้อแก้ไข เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องลงรายละเอียดในด้านตัวกฎหมายด้วย และจะได้นำเสนอในที่ประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 6 ที่จังหวัดสุรินทร์ 29-30 กรกฎาคม นี้
กำชัย วันสุข///ส.ปชส.สุรินทร์

  จำนวนคนโหวต 14 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
7%
  ให้ 5 คะแนน
 
93%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ถ. หลักเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์
โทร. 044514604  mail prsurin@gmail.com