ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าฯ สุรินทร์ มอบนโยบายและหลักการทำงานแก่ส่วนราชการ มุ่งทำให้จังหวัดสุรินทร์มีความ “รุ่งเรือง รื่นรมย์ ร่ำรวย รวดเร็ว”

วันที่ 6 ต.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  มอบนโยบายและหลักการทำงานแก่ส่วนราชการ มุ่งทำให้จังหวัดสุรินทร์มีความ "รุ่งเรือง รื่นรมย์ ร่ำรวย  รวดเร็ว”

          วันนี้(6 ต.ค 63) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์  ร่วมมอบนโยบายและหลักการทำงานให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรของจังหวัดสุรินทร์ โดยกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ทำให้จังหวัดสุรินทร์มีความ "รุ่งเรือง รื่นรมย์ ร่ำรวย  รวดเร็ว” ซึ่ง รุ่งเรือง : มีความรุ่งเรืองของจังหวัดทางด้านสังคม ความมั่นคงสามัคคี เป็นปึกแผ่น ความรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรม ประเพณี อารยธรรม มรดกพื้นถิ่น รื่นรมย์ :  มีความสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีรายได้ดี  ชีวีเป็นสุข สนุกสนาน ร่ำรวย : ร่ำรวยความสุข ร่ำรวยน้ำใจ ปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีจิตอาสา รวมทั้งรายได้เพิ่มขึ้น รวดเร็ว : มีความรวดเร็วในการทำงาน การบริการ การแก้ไขปัญหา มีการทำงานร่วมกันตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวย้ำว่า การปฏิบัติงานให้ยึดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และขับเคลื่อนแผนดังกล่าวไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขับเคลื่อนดังกล่าวต้องให้สอดคล้องหรือตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่โดยให้คำนึงถึงภูมิสังคม วัฒนธรรมของประชาชน ในจังหวัด ต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเมตตาและเป็นธรรม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและริเริ่มสร้างภาวการณ์นำร่วมที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยง และทำให้เกิดความร่วมมือขององค์ประกอบและภาคส่วนต่างๆ  สร้างพื้นที่ของการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ด้านการบริหารงาน ให้น้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาปฏิบัติ ตั้งแต่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ทำให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุข ทั้งช่วยเหลือ บรรเทา จัดระเบียบ สร้างวินัย และสร้างอุดมการณ์อย่างต่อเนื่อง และน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

                   

................................................

 

กิติวรรณ  มณีล้ำ  ส.ปชส.สุรินทร์  รายงาน