ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง

วันที่ 12 ต.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง

          นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองสุรินทร์ และระชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้กำหนดจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ฝายโคกเพชร บ้านโคกเพชร ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

          เพื่อให้การจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียติ จะขอเชิญจิตอาสา และ ประชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทั่วกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

                                                *************

                                                                                           กฤษดา ดาศรี/ข่าว