ข่าวท้องถิ่น
จ.สุรินทร์ สานพลังสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมการเกษตรสู่ความยั่งยืน มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนให้คนสุรินทร์

วันที่ 20 ต.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

จ.สุรินทร์ สานพลังสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมการเกษตรสู่ความยั่งยืน มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนให้คนสุรินทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตนวัตกรรมกับผู้ต้องการใช้นวัตกรรมการเกษตร เกษตรกรสามารถเข้าถึงการใช้นวัตกรรมจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

                โดยในวันนี้(20 ต.ค 63) ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานพลังสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมการเกษตรสู่ความยั่งยืน”  ของคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ ที่ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยมีผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ ที่ปรึกษารองคณบดียุทธศาสตร์แบรนด์และธุรกิจสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง "การออกแบบแผนผังธุรกิจเพื่อคนสุรินทร์” และดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ  ทำการระดมสมอง "การจัดทำแผนการขับเคลื่อนหน่วยบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ ระยะ 3 ปี”  โดยเตรียมสนับสนุนการขับเคลื่อนโซ่คุณค่าไก่บ้านของเครือข่ายไก่พื้นบ้านเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์  ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับคนจังหวัดสุรินทร์ ไม่หิว ไม่เจ็บ ไม่จน ให้เป็นรูปธรรมต่อไป

 

กิติวรรณ  มณีล้ำ  ส.ปชส.สุรินทร์  รายงาน