ข่าวท้องถิ่น
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน “วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาด” ประจำปี 2563

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )

เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เชิญชวนร่วมบริจาคเงินในงาน "วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาด” ประจำปี 2563 เพื่อหารายได้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจสาธารณกุศล

          นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัด เป็นองค์กรการกุศลในสังกัดสภากาชาดไทย ปฏิบัติภารกิจสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การสังคมสงเคราะห์ราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในสังคม การรับบริจาคโลหิต การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ และปฏิบัติภารกิจตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากสภากาชาดไทยแต่อย่างใด จึงจำเป็นต้องหารายได้และงบประมาณ ในการดำเนินการตามภารกิจ โดยขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนเงินเพื่อไว้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

          โดยกำหนดจัดงาน "วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาด ประจำปี 2563 เพื่อหารายได้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจสาธารณกุศล ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ร่วมบริจาคเงิน โดยขอให้รวบรวมส่งได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือนำไปมอบด้วยตนเองในวันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 044-513391

 

กิติวรรณ  มณีล้ำ ส.ปชส.สุรินทร์  รายงาน