ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด จำนวน 3 คน

วันที่ 14 พ.ย. 2563 )

จังหวัดสุรินทร์  เผยผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ระดับจังหวัด จำนวน 3 คน เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับศิษย์ และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา

          นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564  เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับศิษย์ และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา โดยการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีคุณสมบัติเฉพาะ คือเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ซึ่งเป็นครูที่สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะในการทำภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรม มีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี การเสนอชื่อโดยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ รวมถึงคณาจารย์ และลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า

          สำหรับจังหวัดสุรินทร์ มีสถานศึกษา เสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 7 คน และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกรายชื่อ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางได้พิจารณา จำนวน 3 คน ดังนี้  นายสุรชัย งามชื่น ครูโรงเรียนบ้านจอมพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ มีความโดดเด่น ในความเป็นครูมืออาชีพ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมนําไปพัฒนาผู้เรียน ประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์ ได้แก่ ชุดการสอน เรื่องหุ่นยนต์ การสอนแบบโครงงาน นวัตกรรมหุ่นยนต์วิ่งเร็ว คอมพิวเตอร์ออกแบบชิ้นงาน ชุดฝึกปฏิบัติ ๕ ขั้นตอน ผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ นําความรู้มาพัฒนาศิษย์นําไปสู่การมีลูกศิษย์ที่ประสบผลสำเร็จทั้งในด้านการเรียน ด้านอาชีพ และด้านการดำเนินชีวิต  จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย,

          นายภูษิต ผาสุก ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ซึ่งเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ โดยได้รับสมญานามว่า "ครูขยะ” ที่พัฒนาการสอนความคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (น้ำ ต้นไม้ ขยะ อื่น ๆ ) มีการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมท้องถิ่นของเรา(สุรินทร์) พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และสื่อการสอนที่มาจากขยะและวัสดุเหลือใช้ ชุมนุมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มากมาย  ทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต้นแบบระดับประเทศ ส่งผลให้นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่าง เกิดทักษะในการนําไปใช้ในชีวิตที่หลากหลายอาชีพเชิงประจักษ์  นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา โดยเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนต่างๆ มีผลงานเด่นจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย  และนายมุณี แก่นดี ข้าราชการครูบํานาญ โรงเรียนบ้านกางของ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ โดยเป็นผู้มีความมุ่งมั่น อดทน ให้โอกาสผู้เรียน ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนให้คิดเป็น ทำได้ ขายเป็น บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําความรู้จากห้องเรียนสู่วิถีชีวิตของชุมชน โดยมีนักเรียนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญา ส่งผลให้นักเรียนที่ขาดโอกาสมีผลงานดีเด่นระดับชาติมากมาย

 

กิติวรรณ  มณีล้ำ ส.ปชส.สุรินทร์  รายงาน