ข่าวท้องถิ่น
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุรินทร์ ออกบริการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

วันที่ 18 พ.ย. 2563 )

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุรินทร์ ออกบริการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านขนวน ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดสุรินทร์ เพื่อการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพอนามัย ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้แก่ราษฎร ในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ไม่สามารถมารับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้

     สำหรับการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการช่วยเหลือ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย รวมถึงการรับผู้ป่วยที่ยากไร้ไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ อันส่งจะส่งผลองค์รวมให้กับประชาชน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และสมาชิก พอ.สว. จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าใช้บริการด้วยความพึงพอใจเป็นอย่างมาก