ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ มอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้อยากไร้และด้อยโอกาส

วันที่ 21 ม.ค. 2564 )

 

จังหวัดสุรินทร์ มอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้อยากไร้และด้อยโอกาส

     วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะเหล่ากาชาดและหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 227 หมู่ที่ 17 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อทำพิธีมอบบ้านเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการ "เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส”เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ให้แก่ เด็กหญิงกรรณิการ์ มาลา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรที่ยากจน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริมคนดีที่ขยันอดทนและมีฐานะยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้คนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณา คือ เด็กหญิงกรรณิการ์ มาลา อาศัยอยู่กับครอบครัวของพี่สาวเนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ อาศัยอยู่ในบ้านที่ชำรุดทรุดโทรม ทำให้ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดเป้าหมายสร้างบ้านให้ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 155,000 บาท พิจารณาคัดกรองและคัดเลือกราษฎรที่มีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านจนได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้รับมอบบ้านในโครงการฯ โดยมีหลายภาคส่วนร่วมกันมอบสิ่งของและเงินทุนเพื่อดูแลตนเอง พร้อมทั้งเป็นทุนการศึกษา สร้างความดีใจให้เด็กหญิงกรรณิการ์ มาลา และครอบครัวเป็นอย่างมาก