หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

สุรินทร์พัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับชุด ชรบ. ชายแดน (11/06/2012)
จังหวัดสุรินทร์จัดฝึกอบรมและจัดตั้งชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555 วันนี้ ( 11 มิ.ย. 55 ) เวลา 10.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ ต. เฉนียง อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน ( ชรบ. ) โดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยอื่นในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความสมานฉันท์ และใช้ชีวิตแบบพอเพียง การ อบรมตั้งแต่วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2555 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากอำเภอพนมดงรัก โดยคัดเลือกจากหมู่บ้านเป้าหมายที่มีปัญหาด้านความมั่นคง และเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นลำดับแรก รวมทั้งสิ้น 120 คน เนื้อหาวิชาฝึกอบรมประกอบด้วย วิชาการและภาคปฏิบัติ โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ มุ่งเน้นในเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ความรู้พื้นฐานด้านการข่าว การรายงานข่าว และการติดต่อสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ การอยู่เวรยามเพื่อตรวจตราและรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน/การตรวจค้น/บันทึกจับกุมของชุด ชรบ. ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ฝึกภาคสนามท่าบุคคลประกอบอาวุธ ฝึกภาคสนามเกี่ยวกับการลาดตระเวนและการจัดตั้งจุดตรวจภายในหมู่บ้าน ฝึกภาคสนามเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยพื้นฐานตามแบบทางทหาร และการใช้การบำรุงและการเก็บอาวุธปืนลูกซอง //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฏร เสวนาเตรียมความพร้อมและผลที่จะเกิด หลังจากประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (11/06/2012)
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฏร เสวนาเตรียมความพร้อมและผลที่จะเกิดต่อจังหวัดสุรินทร์ หลังจากที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันนี้( 11 มิ.ย. 2555 ) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการเสวนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนความพร้อมและผลที่จะเกิดต่อจังหวัดสุรินทร์ นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฏร เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งหมายถึงการเปิดเสรีด้านการค้า การบริการ การเงิน และแรงงานฝีมือกับอีก 9 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และพม่า โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีการค้าโลก ซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจดังกล่าวนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสามารถของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคให้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการในรูปแบบของโอกาสและอุปสรรคซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนภายในประเทศต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การจัดสัมมนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนความพร้อมและผลที่จะเกิดต่อจังหวัดสุรินทร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 200 คน มีการอภิปรายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงโอกาสและความท้าทายต่าง ๆ พร้อมแบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ด้านความมั่นคง และวัฒนธรรม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวสุรินทร์ ในมุมมองเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งนำผลที่ได้จากการสัมมนาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการวางนโยบายของรัฐ ต่อไป ///////////// ปนะนนท์ ไม้หอม / ข่าว ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ได้เงินกว่า 20 ล้านบาท (11/06/2012)
กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์นำหมายเลขทะเบียนรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7 คน หมวดอักษร กจ. จำนวน 301 หมายเลข ออกมาให้ประชาชนประมูลเพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน มีผู้มาเข้าร่วมประมูลอย่างคึกคัก หมายเลขทะเบียน กจ 9999 มีผู้ประมูลสูงสุด 1,100,000 บาท และเลขทะเบียนทั้ง 301 หมายเลข ได้เงินถึง 20,369,000 บาท กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในหมวดอักษร กจ. ที่เป็นที่ต้องการนิยมของประชาชนที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดสุรินทร์ ออกมาประมูลทั่วไป จำนวน 301 หมายเลข ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555 ที่ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวัฒนา ภัทรชนม์ รองอธิบดีกรคมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในหมวดอักษร กจ. ที่เป็นที่ต้องการนิยมของประชาชนที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดสุรินทร์ ออกมาประมูลทั่วไป จำนวน 301 หมายเลข เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมูลกันอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ซึ่งรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยทั้งหมด นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีประชาชนที่สนใจได้เข้ามาร่วมประมูลแข่งขันกันอย่างคึกคัก การแข่งขันประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์เลขสวย เลขโฟร์ ในหมวด กจ สุรินทร์ ดังนี้ กจ 1111 ประมูลได้ในราคา 350,000 บาท กจ 2222 ประมูลได้ในราคา 300,000 บาท กจ 3333 ประมูลได้ในราคา 230,000 บาท กจ 4444 ประมูล ได้ในราคา 250,000 บาท กจ 5555 ประมูลได้ในราคา 400,000 บาท กจ 6666 ประมูลได้ในราคา 300,000 บาท กจ 7777 ประมูลได้ในราคา 260,000 บาท กจ 8888 ประมูลได้ในราคา 705,000 บาท และเลขทะเบียนรถสวย กจ 9999 มีผู้ประมูลได้ในราคา สูงสุด 1,100,000 บาทสำหรับการประมูล เลขทะเบียนรถสวย จำนวน 301 หมายเลขทะเบียน สามารถทำรายได้ ถึง 20,369,000 บาทถ้วน (ยี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 39
ทีมวัวชน ยูในเต็ดบุกมาถล่มช้างศึก สุรินทร์ เอฟซี ถึงบ้าน 5 – 0 ในฟุตบอลโตโยต้า ลีกคัพ (10/06/2012)
ทีมวัวชน ยูในเต็ดบุกมาถล่มช้างศึก สุรินทร์ เอฟซี ถึงบ้าน 5 – 0 ในฟุตบอลโตโยต้า ลีกคัพ วันที่ 10 มิ.ย. 2555 ที่สนามศรีณรงค์ อ. เมือง จ. สุรินทร์ ทีมช้างศึก สุรินทร์ เอฟซี เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมวัวชน ยูไนเต็ด จากจังหวัดสงขลา ในศึกฟุตบอล โตโยต้า ลีกคัพ รอบ64 ทีม โดยสุรินทร์ เอฟซี ลงสนามในชุดเจ้าบ้านสีเขียวทั้งชุด มีอภิชาต ผลพูน เป็นกัปตันทีม มีจงกิจ เพิ่มทรัพย์ เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งทีมสุรินทร์ได้เปลี่ยนผู้บริหารใหม่เกือบทั้งชุด ทางด้านวัวชน ยูในเต็ด ลงสนามด้วยชุดแดงขาว มีไชยรัตน์ เปียดตะคุ เป็นกับตันทีม โดยในครึ่งแรกทีมสุรินทร์ เอฟซี สามารถสู้ทีมวัวชน ยูในเต็ด ทีมอันดับ 7 จากไทยพรีเมียลีกได้อย่างสูสี มีลูกหวาดเสียวหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถต้านทีมวัวชนที่มีผู้เล่นที่เหนือกว่าไม่ได้ต้องมาเสียลูกแรกจากการทำประตูของ Daiki Higuchi หมายเลข 15 ในนาทีที่ 30 ของครึ่งแรก จากนั้นทั้งสองทีมเปิดเกมส์บุกใส่กันอย่างต่อเนื่องแด่ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้จนหมดเวลาครึ่งแรกที่วัวชน ยูในเต็ดนำทีมช้างศึก สุรินทร์ เอฟซีอยู่ 1 – 0 เกมส์ในครึ่งหลังทีมเยือน เปิดเกมส์บุกใส่เจ้าภาพอย่างต่อเนื่องและสามารถทำประตูได้ในนาทีที่ 61 จากการทำประตูของ Aron Da Silva หมายเลข 26 วิทวัส เอี่ยมรัมย์ หมายเลข 22 อีก 2 ประตู ในนาที่ที่ 75 และ 80 และประตูปิดท้ายเป็นของ Baga Jules หมายเลข 11 ในนาทีที่ 85 หมดเวลาผลทำให้ทีมวัวชน ยูในเต็ดจากภาคใต้สงขลา บุกมาถล่มทีมเจ้าภาพ ช้างศึกสุรินทร์ เอฟซี ถึงถิ่น 5 – 0 ตกรอบฟุตบอลโตโยต้า ลีกคัพ ท่ามกลางกองเชียร์ของเจ้าภาพกว่า 4,000 คน สามารถเก็บบัตรผ่านประตูได้เป็นประวัติการกว่า 1 แสน 5 หมื่นบาท ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 25
เทศบาลเมืองสุรินทร์มอบเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ (08/06/2012)
เทศบาลเมืองสุรินทร์มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ในภาพรวมปีนี้จ่ายไปแล้ว 1,918,800 บาท วันนี้( 8 มิ.ย.55 ) ที่บริเวณชั้นล่างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุรินทร์ นายธนธัช รุ่งธนเกียรติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ที่แสดงความจำนงในการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ โดยปัจจุบันเทศบาลเมืองสุรินทร์มียอดผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่มาลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ ในปี 2555 มีจำนวนผู้สูงอายุ 2,611 คน ผู้พิการ จำนวน 313 คน ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 7 คน เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องสวัสดิการสังคม โดยจะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เดือนละครั้ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติประจำทุกๆเดือนตลอดมา มีทั้งมารับด้วยตนเอง จำนวน 148 คนและจ่ายผ่านธนาคาร จำนวน 2,783 คน อัตราเบี้ยยังชีพที่ได้รับคือ ผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท/เดือน ผู้พิการ คนละ 500 บาท/เดือน ผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท/เดือน รวมงบประมาณเบี้ยยังชีพที่ใช้จ่ายในปีนี้ เป็นเงิน 1,918,800 บาท/เดือน ///////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 31
สปข. 2 จัดเสวนาสื่อมวลชนอีสานใต้ เตรียมพร้อมปี 2558 เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน (08/06/2012)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดเสวนาสื่อมวลชนอีสานใต้ เพื่อเตรียมพร้อมปี พ.ศ. 2558 เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน วันนี้ ( 8 มิ.ย. 2555 ) ที่ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการเสวนา ปี 2558 เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน และเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) ซึ่งประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน โดยประชาคมอาเซียนนับได้ว่าเป็นประชาคมที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจในการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้ และมีความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ จัดกิจกรรมเสวนา ๒๕๕๘ เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้น เพื่อให้สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ในการเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ นำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน ไปขยายผลสู่ประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ต่อไป /////////// ประนนท์ ไม้หอม /ข่าว/ส.ปชส. สุรินทร์
download 35
สปสช.เผย 10 ปีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบผลสำรวจคนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น อายุขัยเพิ่มขึ้น ขณะที่การเกิดและอัตราการตายก่อนวัยลดลง รวมถึงอัตราการตายจากโรคต่างๆก็มีแนวโน้มลดลง (07/06/2012)
นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงครบสิบปีและกำลังจะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สองของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น หน่วยงานทางวิชาการ ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานอัตราการเกิดและเสียชีวิตของประชาชนไทย พบว่าคนไทยมีอายุขัยเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงประสิทธิผลของนโยบายด้านสาธารณสุขของไทยที่ให้ความสำคัญกับงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากการลดการตายก่อนวัยอันควร การที่ประชาชนไทยทุกคน ได้รับการคุ้มครองโดยมีระบบหลักประกันสุขภาพนั้น เป็นสิ่งเชื่อมั่นได้ว่า เมื่อยามปกติจะได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเมื่อเจ็บป่วยจะได้รับบริการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นพ.วินัย กล่าวต่อว่า จากรายงานของหลายหน่วยงานพบว่า อัตราการตายของทารกเมื่อแรกคลอดลดลง โดยในปี 2533 อัตราการตายของทารกต่อการเกิดมีชีวิต 1,000 คน คือ 38.8 คน และลดลงเรื่อยๆ ในปี 2534 เป็น 34.5 ปี 2538 เป็น 26.1 และปี 2548 เป็น 11.3 ขณะที่อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ก็ลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากปี 2545 อัตราการตายของเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี อยู่ในอัตรา 11.7 ต่อการเกิดมีชีวิตต่อ 1,000 คน ลดลงเป็น 9.5 ต่อการเกิดมีชีวิต 1,000 คน ในปี 2552 อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีวิตก็ลดลง จากปี 2545 ที่อยู่ในอัตรา 14.7 ต่อการเกิดมีชีวิต 1,000 คน ลดลงเป็น 10.7 ต่อการเกิดมีชีวิต 1,000 คน ขณะที่อัตราการตายของประชากรไทยวัยแรงงาน จาก 4.1 ต่อประชากร 1,000 คนในปี 2541 เป็น 3.2 ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2551 และอัตราการตายด้วยสาเหตุสำคัญของคนไทยปี 2530-2552 พบว่า โรคหัวใจ มาลาเรีย วัณโรค อุจจาระร่วง และเอดส์ลดลงอย่างมาก ขณะที่อัตราการตายจากอุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง เลขาธิการสปสช.กล่าวต่อไปว่า แม้ตัวชี้วัดด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้จะดีขึ้นในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปยังเป็นปัญหาท้าทายระบบสาธารณสุของประเทศไทยที่ สปสช.จะต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น /////////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ส.ปชส. สุรินทร์
download 27
สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลด้านความร่วมมือระดับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (07/06/2012)
สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลด้านความร่วมมือระดับพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้(7 มิ.ย.55) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์นายอสิพล จับจิตรใจดล อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯเดินทางลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ เพื่อรับทราบความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างจ.สุรินทร์กับ จ.อุดรมีชัย ของกัมพูชาที่มีเขตแนวชายแดนติดต่อกัน โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมนำเสนอข้อมูลของ จ.สุรินทร์ นายอสิพล จับจิตรใจดล อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา กล่าวว่า สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกลส่งเสริมการดำเนินงานของภาคราชการ โดยเนินการดำเนินกิจกรรมระดับประชาชนต่อประชาชน เพื่อมุ่งที่จะกระชับความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนกัมพูชา สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการับทราบข้อมูลความร่วมมือด้านต่างๆ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จ.สุรินทร์ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา การค้าชายแดน นำเข้าและส่งออกสินค้าโดยผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดย จ.สุรินทร์มีนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการให้การสนับสนุนการการท่องเที่ยวคู่ขนาน การค้าการลงทุน การนำเข้า-ส่งออกสินค้าทุกประเภท และการพัฒนาด้าน Logistics เพื่อเพิ่มมูลค่าของการค้าชายแดน ร่วมกันการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้คณะได้ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม เพื่อดูในรายละเอียดบริบทพื้นที่เพื่อนำเข้าที่ประชุมสำหรับนำพิจารณาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง จ.สุรินทร์และ จ.อุดรมีชัยต่อไป ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 27
จังหวัดสุรินทร์ซ้อมแผนภาคสนามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแบบบูรณาการ (07/06/2012)
จังหวัดสุรินทร์ซ้อมแผนภาคสนามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแบบบูรณาการ เตรียมพร้อมหากประสบอุทกภัยจริงจะได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ลดความศูนย์เสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน วันนี้ (7 มิถุนายน 2555) นายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานเปิดการ ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการให้ตวามช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ. วัดบ้านตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับจังหวัดสุรินทร์นั้นปัญหาสาธารณภัยจากอุทกภัยเป็นปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม โดยจำลองเหตุการณ์ว่าจังหวัดสุรินทร์ เหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นตัมรัยซอ พัดผ่านจังหวัดสุรินทร์ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน พายุพัดบ้านเรือนราษฏรพัง สิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย ประชาชนขาดที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในเขตอำเภอท่าตูม สิ่งสาธารณูปโภค ถูกทำลายเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ ชาวตำบลท่าตูมไร้ที่อยู่อาศัยได้อพยพมาพักอาศัยที่วัดบ้านตูม ซึ่งการอพยพเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากน้าท่วมและน้ำไหลเชี่ยว ชาวบ้านติดเกาะ 50 คน มีผู้บาดเจ็บถูกงูพิษกัด 3 ราย ขาหัก 1 ราย แขนหัก 1 ราย หมดสติ 1 ราย เบาหวานกำเริบ 2 ราย เด็กสำลักน้ำ 2 ราย เรืออพยพของชาวบ้านล่มคนจมน้ำ 3 ราย โดยต้องอาศัยการอพยพทั้งทางน้ำและทางบก ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน แพทย์ พยาบาล ได้ร่วมกันช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามแผนการที่กำหนด ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 24
เวทีเสวนาใต้สันติสุข จ.สุรินทร์ สรุปผลควรน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”มาเป็นแนวทางโดยเน้นหลักเมตตาธรรม และใช้หลักการเมืองนำการทหาร (06/06/2012)
เวทีเสวนาผู้นำศาสนา และสื่อมวลชนสู่ภาคใต้สันติสุข จ.สุรินทร์ สรุปผลควรน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”มาเป็นแนวทางโดยเน้นหลักเมตตาธรรม และใช้หลักการเมืองนำการทหาร วันนี้ (6 มิ.ย.55) ที่ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย โดยมีกิจกรรมเสวนาผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข จากผู้แทนทุกศาสนาในจังหวัด เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนและประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเสวนา มี ดร.ดำเกิง โถทอง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และ พ.ต.พรหมพริษฐ์ เรืองแสน รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 เป็นวิทยากรผู้เปิดประเด็นการเสวนาซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมเสวนา กว่า 40 คน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยมีข้อสรุปว่า แม้จังหวัดสุรินทร์ จะอยู่ห่างไกลจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เราทั้งหมดก็คือคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย จะต้องร่วมทุกข์ ร่วมสุข ดูแลซึ่งกันและกัน และรู้สึกห่วงใยพี่น้องทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลายาวนาน ควรใช้การเมืองนำการทหารจะช่วยลดความสูญเสียและสร้างความเข้าใจ ควรนำข้อมูลจากท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน ข้อสำคัญคือควรน้อมนำพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่พสกนิกร มาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยมีหลักคุณธรรมและเมตาธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชน เพื่อลดความแตกแยกทางความคิด ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย และเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ให้เกิดความสงบสุขได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ///////////// กำชัย / ภาพ /ประนนท์ /ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 31
พุทธศาสนิกชนจังหวัดสุรินทร์ร่วมทอดผ้าป่าฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี และเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (05/06/2012)
พุทธศาสนิกชนจังหวัดสุรินทร์ร่วมทอดผ้าป่าและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ค่ำวานนี้ ( 4 มิ.ย. 55 ) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการนำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประกอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2555 โดยร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพื่อระดมทุนจัดตั้งกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย” พร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมทั้งนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานชั่วคราว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2555 และงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 31
เช้านี้ จ.สุรินทร์ กิจกรรมเดิน-วิ่ง วันวิสาขบูชาและร่วมปลูกต้นไม้ ฉลองพุทธขยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (04/06/2012)
อ่าน 107 ครั้ง
จ.สุรินทร์จัดขบวนแห่นาค 99 รูป กลางลำน้ำชี ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี (04/06/2012)
อ่าน 144 ครั้ง
ประวัติพระพุทธเจ้า (03/06/2012)
ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ดยกทีมมาอัดสุรินทร์ เอ็ฟซี คาบ้าน 2 - 0 (03/06/2012)
ทีมสโมสรช้างศึกสุรินทร์ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมร้อยเอ็ด ยูไนเต๊ด ผลทีมเยือนชนะไป 2 – 0 ท่ามกลางของกองเชียร์ของเจ้าภาพบางตาเนื่องจากก่อนการแข่งขันมีฝนตกอย่างหนัก สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอสลีกภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดิวิชั่น 2 วันที่ 6 พ.ค. 2555 ที่สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ทีมช้างศึกสุรินทร์ FC ทีมอันดับ 13 เปิดบ้าน รับการมาเยือนของทีม ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 2 ของตาราง โดยทีมเจ้าบ้านลงสนามในชุดเจ้าบ้านสีเขียวทั้งชุด ภายใต้การนำโดยโค๊ช สุพัฒน์ ทองนพคุณ ส่วนทีม ร้อยเอ็ดลงสนามด้วยชุดสีดำขลิบแดง โดยก่อนที่จะลงสนามได้เกิดฝนตกอย่างหนักทำให้สภาพสนามแฉะไปด้วยน้ำ ในครึ่งเวลาแรกทั้งสองทีมเปิดเกมส์บุกเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสนามแฉะทำทั้งสองทีมเล่นบอลกันผิดพลาดคอนโทรนลูกไม่ค่อยได้ และเปิดบอลตามช่องกันค่อนข้างลำบาก จนในนาทีที่ประมาณ 30 ทีมเยือนสามารถทำประตูขึ้นนำเจ้าภาพไปเป็น 1 – 0 จากลูกชุลมุนหน้าประตูของทีมสุรินทร์ เอ็ฟซี และลูกมาโดนขาของผู้เล่นสุรินทร์ เอ็ฟซีเข้าประตูไป หลังจากเสียประตูทีมเจ้าภาพเปิดเกมส์บุกเข้าใส่ทีมเยือนหวังทำประตูตีเสมอให้ได้แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จมีเพียงลูกหวาดเสียวเท่านั้น จนหมดเวลาการแข่แงขันในครึ่งแรกทีมร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด นำเจ้าภาพสุรินทร์ เอ็ฟซี อยู่ 1 – 0 ในครึ่งเวลาหลังทีมร้อยเอ็ดเปิดเกมส์บุกเข้าใส่ทีมสุรินทร์อย่างต่อเนื่อง แค่นาทีที่ 10 ของครึ่งหลังทีมเยือนก็ทำประตูทิ้งห่างเจ้าบ้านไปเป็น 2 – 0 จากการยิงของกองหน้าจากนอกหมายเลข 9 Mr. Clive Noian Murray จากนั้นทั้งสองทีมเปิดเกมส์บุกใส่กันอีกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทีมสุรินทร์ เอ็ฟซี หวังทำประตูตีตื้น แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ หมดเวลาทำให้ทีมช้างศึกสุรินทร์ FC เปิดบ้านแพ้ทีมร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด ไปอย่างสนุกคาบ้าน 2 ประตูต่อ 0 ท่ามกลางกองเชียร์ของเจ้าภาพบางตา เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่าย สามารถเก็บบัตรผ่านประตูและจำหน่ายของที่ระลึกได้กว่า 3 หมื่นบาท /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 34
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน รุกเดินสายสร้างเครือข่ายปิโตรเลียมในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เน้นเครือข่ายสื่อท้องถิ่น (03/06/2012)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน รุกเดินสายสร้างเครือข่ายปิโตรเลียมในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เน้นเครือข่ายสื่อท้องถิ่น เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างกรมเชื้อเพลิงแห่งชาติ และประชาชน วันนี้ (1 มิ.ย.55) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดงานสัมมนาสื่อมวลชน ทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก โดยมีนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการระดับสูงของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมทั้งสื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมในการสัมมนากว่า 80 รายการสัมมนาสื่อมวลชนในครั้งนี้ ดำเนินการตามแผนงานการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ “เครือข่ายปิโตรเลียม” ประจำปี 2555 วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม ด้านกฎหมายปิโตรเลียม และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบกิจการด้านปิโตรเลียมนางสาววรรณาภรณ์ สวัสดิมงคล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อการดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นไปอย่างโปร่งใส ประการสำคัญจะต้องดำเนินภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านและภาคธุรกิจอื่น โดยเน้นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
download 35
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชบุกยึดช้างที่ศูนย์คชศึกษาสุรินทร์ (03/06/2012)
อธิบดีกรมอุทยานแหไงชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชบุกยึดช้างที่ศูนย์คชศึกษาสุรินทร์ เพื่อนำไปเก็บไว้ที่ศูนย์จังหวัดลำปางหลังจากตรวจสอบหลักฐานไม่ตรงกับตั๋วรูปพรรณ วันนี้( 1 มิ.ย. 2555 ) นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่ดงชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี เข้าไปยึดช้างพังแตงโม อายุ 2 ปี 4 เดือน ซึ่งเป็นช้างของนายวิชัย แสงงาม อยู่ ต.มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี และมีควาญช้างชื่อนายเนติวินท์ อมรสิน เป็นช้างสมาชิกศูนย์คชอาณาจักร ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต. กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ หลังจากเจ่าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าไปตรวจสอบช้างของศูนย์คชศึกษาสุรินทร์จำนวน 157 เชือก เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2555 ที่ผ่านมาปรากฏว่าข้อมูลของช้างพังแตงโมตั๋วรูปพรรณช้างที่เจ้าของนำมาแสดงไม่ตรงกับลักษณะช้าง และการได้มาของช้างไม่ชัดเจน มีการซื้อขายกันหลายขั้นตอน และเปลี่ยนเจ้าของมาแล้วหลายคน โดยจากการสอบถามนายวิชัย แสงงาม บอกว่าตนเองได้ไปซื้อช้างเชือกดังกล่าวจากนายสาคร หอมเนียม เป็นคนชาว ต. วังเหนือ อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์ และก็มีการซื้ขายกันถูกต้องและมีหลักฐานช้างถูกต้องทุกอย่าง แต่เนื่องจากช้างเชือกดังกล่าวนายสาครได้ซื้อมาจากนายเหว่า ดอกไม้ป่า อยู่ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน มาอีกที ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าช้างเชือกด้งกล่าวเป็นช้างของนายแสวง ตาวากูล ว่าเป็นผู้ขายช้างให้นายสาคร หอมเนียม แต่จาการตรวจสอบพบว่านายแสวง ตาวากุล ได้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 35 ปี จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะขายช้างพังแตงโมซึ่งมีอายุเพียง 2 ปีกว่าให้นายสาคร เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปยึดช้างเชือกดังกล่าวซึ่งเป็นของกลางไปเก็บไว้ที่ศูนย์ลำปางไว้ตรวจสอบต่อไปนายนายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกล่าวว่า หลังจากตรวจสอบช้างที่ศูนย์คชศึกษาว่ามีความผิดปกติอยู่ 4 เชือกและที่เห็นชัดว่ามีการกระทำผิดก็คือช้างพังแตงโมเนื่องจากเจ้าของหาหลักฐานมาแสดงไม่ชัดเจนถึงที่มาที่ไปของช้าง หากพบว่ามีการทำความผิดหรือว่ามีการนำช้างป่ามาสวมทะเบียนก็จะดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคน พร้อมทั้งได้ฝากให้กับเจ้าของช้างทุกพื้นที่ ทุกปางช้างได้เตรียมหาหลักฐานเกี่ยวกับช้างตัวเองไว้ให้พร้อมโดยภายใน 30 วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากพ้นกำหนดทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะเข้าไปตรวจสอบหากหลักฐานไม่ชัดเจนจะถูกยึดและดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด-------------------------- (ปล่อยเสียง ) .................//////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 23
จ.สุรินทร์เปิดรับบริจาคโลหิตตลอดเดือนมิถุนายน ฉลองพุทธชยันตี ครบรอบ 2600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (03/06/2012)
อ่าน 113 ครั้ง
จ. สุรินทร์ จัดงาน “SURIN FESTIVAL : PHUKET” โดยนำผ้าไหมและสินค้าOTOP ระดับ 5 ดาวไปจำหน่ายที่ภูเก็ต (03/06/2012)
อ่าน 109 ครั้ง
จ.สุรินท์ รณรงค์วันวิสาขบูชาไม่ขายเหล้า ไม่ดื่มเหล้า ฉลองปีมหามงคล พุทธชยันตี 2,600 ปีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (03/06/2012)
อ่าน 107 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ถัดไป>>