หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

ชาวสุรินทร์กว่า 1 พันคนร่วมแสดงพลังสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนสุรินทร์ (28/03/2012)
ชาวสุรินทร์กว่า 1 พันคนร่วมแสดงพลังสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนสุรินทร์เพื่อสรุปบทเรียนและยกร่างข้อเสนอในการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชน วันที่ 28 มี.ค. 2555 ที่บริเวณลานเชียงปุม องค์บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายอุดม สมรส ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชน คนสุรินทร์เพื่อแสดงพลังสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนสุรินทร์ นายเริ่ม สานุสันต์ ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ในการจัดกิกรรมในครั้งนี้ เพื่อปฏิรูปท้องถิ่นด้วยพลังขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภายใต้แนวคิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้แทนพื้นที่ตำบลสวัสดิการชุมชน จาก 87 ตำบล ๆ ละ 20 คน และภาคีทางสังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 1,840 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อสรุปบทเรียนและยกร่างข้อเสนอในการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนต่อไปโดยภายในงานจะมีกิจกรรดกมการเสวนาการปฏิรูปชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังขบวนองค์กรชุมชน การเชื่อมโยงงานสวัสดิการชุมชนสู่พื้นที่จัดการตนเองอย่างยั่งยืน การจัดเวทีสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย การปฏิรูปท้องถิ่นด้วยพลังขบวนองค์กรชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประกาศเจตนารมณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมขององค์กรชุมชนสุรินทร์ //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 33
สุรินทร์พัฒนาศักยภาพวิทยากรค่ายพลังแผ่นกินต้นแบบ เอาชนะยาเสพติด (28/03/2012)
จังหวัดสุรินทร์พัฒนาศักยภาพวิทยากรค่ายพลังแผ่นดินต้นแบบ( ครู ข ) เอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล วันที่ 27 มี.ค. 2555 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษม อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพวิทยากรค่ายพลังแผ่นดินต้นแบบ( ครู ข ) เพื่อเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและจังหวัดสุรินทร์ในการใช้พลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเพื่อเอาชนะยาเสพติด ทั้งนี้ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม และการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกหน่วยงานมีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อดูจากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูฯ พบว่าผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังนั้นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับทีวิทยากรค่ายพลังแผ่นดินต้นแบบคลอบคลุมพื้นที่ในทุกอำเภอ เป็นการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าใจแนวทางการจัดทำค่ายบำบัดในชุมชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในการใช้พลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเพื่อเอาชนะยาเสพติด //////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 30
โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์มอบสัมฤทธิบัตรแพทย์รุ่นที่ 1 และมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 4 (28/03/2012)
โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์มอบสัมฤทธิบัตรแพทย์รุ่นที่ 1 และมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 4 ที่ห้องประชุมสระโบราณโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์วันที่ 27 มี.ค. 2555 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤรธิบัตรบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1 และมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 4 สำหรับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 1 ถือเป็นผลผลิตของสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปี 2549 จำนวน 48 คน และได้มาศึกษาที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ และบุรีรัมย์ แห่งละ 24 คน ในปี 2552 และเป็นปีที่น่ายินดีว่านักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาได้หมดทุกคน และในปีการศึกษา 2555 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการรับนักศึกษาแพทย์เข้ามาศึกษาในชั้นคลินิก ปี 4 – 6 นับต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์อย่างรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ผู้เจ็บป่วยยากไร้ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะเพิ่มอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเป็น 1 ต่อ 1,500 หลังจากปี 2556 เป็นต้นไป ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 31
สุรินทร์เพรียมพร้อมผู้ประกอบการ รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC ) (28/03/2012)
จังหวัดสุรินทร์เพรียมพร้อมผู้ประกอบการ SME รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC ) วันที่ 27 มี.ค. 2555 ที่ห้องกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาตามโครงการ เตรียมพร้อมผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 นางสาวกรวิก ช.สรพงษ์ คลังจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ SME Bank จังหวัดสุรินทร์ หอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัดและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุรินทร์ จัดงานเสวนาการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์ ในการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยการจัดเสวนาจะมีการบรรยายให้ความรู้ผลกระทบในด้านต่างๆ ของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยนายสิทธิพร บางแก้ว พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ การบรรยายหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อโครงการซื้อทรัพย์สถานประกอบการ และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการค้าชายแดน โดย นายชัยยุทธ พิพัฒน์ภานุกูล ผู้จัดการ SME Bank สุรินทร์ และหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านการค้ำประกันสินเชื่อ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นเวทีเสวนา ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐแก่ผู้ประกอบการค้าชายแดน เพื่อผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีนายสรศักดิ์ มีนะโตรี นายด่านศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ หอการค้าจังหวัด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และผู้ประกอบการในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเสวนาดังกล่าว โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการค้าจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอพื้นที่ชายแดนร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 36
. สุรินทร์เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (26/03/2012)
จ. สุรินทร์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ วันที่ 26 มี.ค. 2555 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประดับธงชาติให้แก่รถรับจ้างสามล้อ และสามล้อเครื่องในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2555 จังหวัดสุรินทร์ โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2555 จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นอำนวยการศูนย์ มีปลัดจังหวัดสุรินทร์เป็นเลขานุการศูนย์ นอกจากนั้นยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกระบวนการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกล่อมเกลาทางสังคม ด้านการสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน ด้านกระบวนการสร้างเครือข่าย ด้านกระบวนการลดเงื่อนไขทางสังคมและการขยายผลตามแนวทางพระราชดำริ รวมทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมกันนี้จังหวัดสุรินทร์ได้รณรงค์ให้ประชาชนประดับธงชาติตามอาคาร บ้านเรือน สำนักงาน และสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมทั้งพร้อมใจกันเคารพธงชาติช่วงเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ สปชส. สุรินทร์
download 32
สุรินทร์ติวเข้มครูผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา (26/03/2012)
จังหวัดสุรินทร์ติวเข้มครูผู้ปกครองในการกำกับดูแลพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 26 มี.ค. 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ครูผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ การใช้วิทยุสื่อสาร พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และการเปิดเวทีเสนา การบูรณาการและการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ซึ่งประกองด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตำรวจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาต่อไป /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 26
รมช.ศธ.ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.สุรินทร์ ขณะที่นศ.มรภ.สุรินทร์ยื่นหนังสือขอให้โปรดเกล้าฯอธิการบดี (24/03/2012)
รมช.ศธ.ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.สุรินทร์ ขณะที่นศ.มรภ.สุรินทร์ยื่นหนังสือขอให้โปรดเกล้าฯอธิการบดี วันที่23 มี.ค.55เวลา10.00 น.ที่ห้องประชุมกันเกรา-ราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การประชุมเพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์” โดยนายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมมี ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์การร่วมเป็นจำนวนมาก การประชุมในครั้งนี้ อันเนื่องมาจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 และกำหนดอนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง พ.ศ.2555-2558 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์หลัก การนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับ เด็กและเยาวชนทุกคน มีความสำคัญในการปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ หรือการขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด้าน ตลอดจนโครงการ One Tablet Per child ซึ่งป็นโครงการที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย Tablet PC ทุกคน เพื่อขับเคลื่อนกลไกทางการศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ต่อไป การประชุมมอบนโยบายครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา จ.สุรินทร์และขยายวงกว้างต่อประเทศชาติต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(มรภ.สุรินทร์) นำโดยนายวีรพล สิมมา นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และเพื่อนนักศึกษาจำนวน 15 คน เข้ายื่นหนังสือต่อ นายศักดา คงเพชร รมช.ศธ. เรื่อง ให้เร่งรัดการเสนอชื่อนางอัจจรา ภาณุรัตน์ ที่ได้รับเลือกตั้งเพื่อโปรดเกล้าฯดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรภ.สุรินทร์ นายวีรพล กล่าวว่าไม่สามารถดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา มรภ.สุรินทร์ ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอยู่เป็นประจำ เพราะไม่มีอธิการบดี ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่เรียนอยู่ ในนามขององค์การนักศึกษา ขอให้เร่งรัดการเสนอชื่อ รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ เป็นอธิการบดี เพราะได้รับการเลือกตั้งมาแล้วและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ นายศักดา ได้รับเรื่องไว้และกล่าวว่า ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานทุกอย่าง เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพื่อจะได้มีการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯต่อไป //////////// เอกสารแนบ 4 ฉบับ — ดาวน์โหลดเอกสารแนบทั้งหมด ดูรูปภาพทั้งหมด แบ่งปันข้อความทั้งหมด 0.jpg 260 กิโลไบต์ ดู เปิดเผย ดาวน์โหลด 1.jpg 257 กิโลไบต์ ดู เปิดเผย ดาวน์โหลด 2.jpg 273 กิโลไบต์ ดู เปิดเผย ดาวน์โหลด 3.jpg 229 กิโลไบต์ ดู เปิดเผย ดาวน์โหลด ตอบ ตอบทุกคน ส่งต่อ คลิกที่นี่เพื่อ ตอบ, ตอบทุกคน หรือ ส่งต่อ อีก 7 รายการjosurinnews เพิ่มในแวดวง แสดงรายละเอียด เต็ม 19% กำลังใช้ 1526 เมกะไบต์ จากทั้งหมด 7693 เมกะไบต์ ©2012 Google - ข้อกำหนดและข้อมูลส่วนบุคคล กิจกรรมล่าสุดของบัญชี: 1 วันที่แล้ว รายละเอียดบอกให้โลกรู้ความเป็นไปของคุณหรือเผยแพร่ลิงก์ไปยังรูปภาพ วิดีโอ และหน้าเว็บ
download 31
ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเคาะระฆังพันใบในงานประเพณีขึ้นเขาสวายกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2555 (23/03/2012)
ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเคาะระฆังพันใบในงานประเพณีขึ้นเขาสวายกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2555 วันนี้ (23 มี.ค.55) ที่ วนอุทยานพนมสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์ประจำปี 2555 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 โดยมีประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนับหมื่นคนร่วมงาน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่กับจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย กิจกรรมเกาะระฆัง 180 ใบ กิจกรรมกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาสวายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เช่น พระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทรมงคล รอยพระพุทธบาทจำลอง อัฐิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล พระพุทธรูปองค์ดำ หลวงปู่สวน ปราสาทหินพนมสวาย ศาลเจ้าแม่กวนอิม เต่าหินศักดิ์สิทธิ์ และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนั้นยังมีการประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ของชาวจังหวัดสุริรนทร์ เช่นประเพณีการแต่งงานของชุมชนชาวเขมรสุรินทร์ ขบวนกลองยาว ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนธงชาติ ธงเฉลิมฉลองฯ ตวง (ตุง) ขบวนรถแห่นางงามสามเผ่า เขมร ลาว กวย และการประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงามเป็นเอกลักษ์ของชาวจังหวัดสุรินทร์อีก 21 ขบวน จาก 21 หมู่บ้าน โดยแต่ละขบวนจะมีชื่อรูปขบวนแตกต่างกันออกไป แต่ละหมู่บ้านที่รับผิดชอบก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดรูปขบวน เพื่อชิงเงินรางวัลนับหมื่นบาท และการจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้าน โดยมีผู้ที่มาร่วมงานจะแต่งการด้วยชุดผ้าไหม พื้นเมือง ตามประเพณีท้องถิ่นมาร่วมงานระหว่างทางมีการสาดน้ำถือเป็นการเริ่มประเพณีสงกรานต์ของชาวสุรินทร์ ////////////////ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว ส.ปชส. สุรินทร์
download 29
ชาวบ้าน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ แห่กราบไหว้เศียรพระโบราณ หลังมีคนขุดพบฝังอยู่ใต้ดินในสวนหลังบ้าน คาดเป็นเศียรพระยุคเดียวกับปราสาทตาเมือนธม อายุกว่า 700 ปี ทางอำเภอ เตรียมประสานเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เข้าตรวจสอบ (21/03/2012)
ชาวบ้าน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ แห่กราบไหว้เศียรพระโบราณ หลังมีคนขุดพบฝังอยู่ใต้ดินในสวนหลังบ้าน คาดเป็นเศียรพระยุคเดียวกับปราสาทตาเมือนธม อายุกว่า 700 ปี ทางอำเภอ เตรียมประสานเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เข้าตรวจสอบ เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 21 มีนาคม 2555 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านศรีพัฒนา ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ว่า มีชาวบ้านขุดพบเศียรพระโบราณ ภายในสวนหลังบ้าน และมีผู้คนทราบข่าวแห่ไปกราบไหว้จำนวนมากหลังรับแจ้ง ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่หมู่บ้านดังกล่าว โดยบริเวณที่ขุดพบเป็นสวนหลังบ้าน ของนางจีน แก้วดำ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ 8 บ้านศรีพัฒนา ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ขุดพบโดยนายประทีป ขาวงาม อายุ 31 ปี ผู้เป็นลูกเขย ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นสวน ที่โล่ง สวนหลังบ้านใกล้ทุ่งนา และใกล้ป่าช้าเก่า และมีการนำเต้นท์มากาง ตั้งโต๊ะหมู่บูชา เศียรพระพุทธรูป และมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมากราบไหว้เศียรพระโบราณ เพื่อเป็นสิริมงคล เศียรพระพุทธรูป แกะสลักจากหินทราย มีลวดลายคล้ายกับเศียรเทพหรือเศียรพระสมัยขอมโบราณ ที่มักจะแกะสลักไว้ประจำปราสาทโบราณ เช่นปราสาทตาเหมือนธมและปราสาทพนมรุ้ง เป็นต้น มีลักษณะที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ มีส่วนบนของเศียร ที่แตกหักไปบางส่วน และพระพักต์ มีรอยหินแตกไปบ้าง แต่คงสภาพความสมบูรณ์ให้เห็น และเมื่อนำเศียรพระพุทธรูปโบราณดังกล่าวมาวัดขนาดพบว่าความสูงอยู่ที่ 28 เซนติเมตร หน้ากว้าง 15 เซนติเมตร และวัดรอบเศียรได้ 59 เซนติเมตร ภายในเต็นท์พบหลุมขนาดใหญ่กว้างประมาณ 2 เมตร และลึกประมาณ 1 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่ขุดพบเศียรพระพุทธรูป มีการนำเชือกมากั้นบริเวณไว้เป็นอย่างดี ด้านนายประทีป ขาวงาม อายุ 31 ปี ที่ขุดพบเล่าให้ฟังว่า ในช่วงเช้าของวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ตนจะมาขุดนำเดินไปทำเตาเผาถ่าน เมื่อขุดลงไปที่ผิวดินลึกประมาณ 20 เชนติเมตร จอบที่ใช้ขุดไปกระทบกับของแข็ง จึงค่อยขุดดูพบว่าเป็นเศียรพระพุทธรูป ตกใจมากจึงได้วิ่งไปบอกชาวบ้านและนางจีน เจ้าของที่ดิน และพากันขุดนำขึ้นมาจากดิน และขุดขยายหลุมเพิ่ม เพื่อหาส่วนอื่นๆ แต่ไม่พบ และเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ขุดพบในครั้งนี้ โดยตนก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่านางจีนเคยฝันเห็นของโบราณในบริเวณนี้ ถือว่าเป็นบุญของหมู่บ้านที่ขุดพบเศียรพระโบราณในครั้งนี้ หลังชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก ในขณะที่ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอำเภอสำโรงทาบ บอกว่า วัตถุโบราณที่ชาวบ้านขุดพบมีลักษณะคล้ายเศียรพระพุทธรูป หรือเศียรเทพ เก่าแก่ที่อยู่ตามปราสาทโบราณสมัยขอม แกะสลักด้วยหินทราย คาดว่าจะน่าจะมีอายุราวเจ็ดร้อยปีหรือสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 น่าจะมีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งได้ประสานไปทางกรมศิลปากร ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้ว และในช่วงนี้ได้ให้ทางนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหมื่นศรี ได้ขอความร่วมมือชาวบ้านและจัดเวรยามดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มากราบไหว้ ซึ่งหลังจากข่าวได้แพร่ออกไปมีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก
download 34
สุรินทร์จัดงานมหกรรมเกษตรยั่งยืนและระบบการค้าที่เป็นธรรม และรวมพลคนเกษตรรักโลก เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาภาคการเกษตร และส่งเสริมพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรม (21/03/2012)
สุรินทร์จัดงานมหกรรมเกษตรยั่งยืนและระบบการค้าที่เป็นธรรม และรวมพลคนเกษตรรักโลก เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาภาคการเกษตร และส่งเสริมพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรม วันที่ 21 มี.ค. 2555 ที่ศูนย์เรียนรู้สถาบันชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติสุรินทร์บ้านทะนง ต. แกใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมเกษตรยั่งยืน และระบบการค้าที่เป็นธรรม รวมพลคนเกษตรรักโลก ประจำปี 2555 โดยจัดให้มีกิจกรรกมการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรต่างๆมากมาย การแสดงพันธุ์กรรมข้าว พันธุ์กรรมผัก สัตว์ท้องถิ่น การแสดงเทคนิคและวิธีการทำการเกษตรแบบลดต้นทุน ห้องเรียนนาอินทรีย์ โรเรียนเตรียมนายฮ้อย การจัดเวทีสาธารณะพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายท้องถิ่นด้านการเกษตรที่ยั่งยืน เช่นการเสวนาอนาคตชุมชนท้องถิ่น กับความมั่นคงด้านอาหาร การบรรยายพิเศษสถานการณ์อาเซียน กับทิศทางการพัฒนาอีสาน เกษตรกรรมยั่งยืนในสถานการณ์ภัยพิบัติ และกิจกรรมอื่นๆอีกมามาย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาภาคการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรมต่อไป ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 30
กกต.สุรินทร์ชี้แจงกฎหมายการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครสมาชิก สท. และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์สู่การเลือกตั้งแบบสมานฉันท์ (21/03/2012)
กกต.สุรินทร์ชี้แจงกฎหมายการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งแบบสมานฉันท์ วันที่ 21 มี.ค. 2555 ที่ห้องประชุมอาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการชี้แจงข้อกฎหมายการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม และสมานฉันท์ เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ให้การสนับสนุน แกนนำท้องถิ่นและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบและกติกาต่างๆในการเลือกตั้งท้องถิ่น เรียนรู้วันธรรมประชาธิปไตย และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ให้เป็นไปแนวสร้างสรรค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการรู้รักสามัคคี ทั้งนี้เทศบาลเมืองสุรินทร์กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ในวันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2555 เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ และนากเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ครบวาระเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2555 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 – 16 มี.ค. 2555 โดยมีผู้สนใจมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์จากลุ่มการเมือง 3 กลุ่ม และผู้สมัครอิสระ 2 คนจำนวนทั้งสิ้น 5 คน คือหมายเลข 1 นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ จากกลุ่ม รักสุรินทร์ หมายเลข 2 นายบุญเพ็ง เชื้ออินทร์ จากกลุ่มรวมใจชุมชน หมายเลข 3 นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร จากกลุ่มแดงสุรินทร์ หมายเลข 4 ดร.ธนบดี ธนศรีบดี จากกลุ่มอิสระ และหมายเลข 5 นายวรพงศ์ เรืองโชติเสถียร จากกลุ่มอิสระ โดยได้นำสมาชิกกลุ่มเข้าสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง โดยเทศบาลเมืองสุรินทร์มีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 18 คน เขตละ 6 คน //////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินท
download 26
บัวขาวปักหลักอยู่ที่บ้านเกิดสุรินทร์ ฝึกสอนวิชามวยไทย แก่ลูกหลานยืนยันจะไปชกไทยไฟต์ 2012 ในนามนักมวยไทยคนหนึ่ง เพื่อป้องกันแชมป์ (20/03/2012)
บัวขาวแชมป์ไทยไฟต์ 2012 จะปักหลักอยู่ที่บ้านเกิด ฝึกสอนวิชามวยไทย แก่ลูกหลานที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์ ยืนยันจะไปชกไทยไฟต์ 2012 ในนามนักมวยไทยคนหหนึ่ง เพื่อป้องกันแชมป์ สัญญากับค่ายเก่ามันจะเหลือกี่ปีช่างมัน ขอทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุด ล่าสุดเวทีมวย บัวขาว สร้างเกือบเสร็จแล้ว วันที่ 20 มี.ค. 255 ผู้สื่อข่าว เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 13 ม.4 บ้านสองหนอง ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เป็นบ้านเกิดของ “บัวขาว ป.ประมุข” หรือนายสมบัติ บัญชาเมฆ อายุ 29 ปี ซุปเปอร์สตาร์นักมวยไทย เจ้าของเข็มขัดแชมป์ K-1 ที่ประเทศญี่ปุ่น 2 สมัย และเจ้าของแชมป์มวยไทย “ไทยไฟต์ 2011” รุ่น 70 กก.ที่กำลังมีปัญหากับค่ายมวยต้นสังกัด ป.ประมุข ประกาศตัวเป็นอิสระ จะไม่เข้าสังกัดค่ายมวยใดอีกต่อไป ล่าสุด”บัวขาว” บอกว่า ได้สร้างเวทีมวยขึ้นที่บ้าน เป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงที่เก็บออมไว้ หมดไปเป็นแสนบาทแล้ว จะเป็นเวทีมวยที่ใช้ฝึกซ้อมของตนเอง และไว้ฝึกสอนลูกหานที่นี่ ที่ต้องการฝึกหัดชกมวยไทย ไว้เป็นศิลปะป้องกันตัวเอง หรือเป็นนักมวยอาชีพในอนาคต อยู่ที่ความต้องการของแต่ละคน เรื่องชื่อค่ายยังไม่ได้ตั้ง ให้เป็นชื่อค่ายมวย”บัวขาว”ไปพลางๆก่อน “บัวขาว” กล่าวว่า จะไปชกมวยเพื่อรักษาแชมป์มวยไทย “ไทยไฟต์ 2012” ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อย่างแน่นอน โดยจะขึ้นชกในนามของนักมวยไทยคนหนึ่ง ไม่สังกัดค่ายมวยใดทั้งสิ้น ส่วนเรื่องสัญญากับค่ายมวยเก่า จะเป็นอย่างไร มีข้อความแบบไหน ตนไม่สนใจแล้ว ในความเป็นคนๆหนึ่ง ที่มีความรู้สึกนึกคิด เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็ควรจะเป็นตัวของตัวเอง วันนี้ตนมีความสุขที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ได้อยู่กับครอบครัว ญาติพี่น้องพร้อมหน้า มันจะมีอะไรที่มีความสุขไปมากกว่านี้ เรื่องการบวชเรียน เพื่อความสงบสันติของตัวเอง ต้องขอเวลาอีกระยะหนึ่ง //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว
download 35
การเลือกตั้ง สท. และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์เริ่มคึกคึกทีมผู้สมัครเริ่มออกหาเสียงกันแล้ว (20/03/2012)
การเลือกตั้ง สท. และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์เริ่มคึกคึกทีมผู้สมัครเริ่มออกหาเสียงกันแล้ว มีการแข่งขันกันของผู้สมัครอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ ด้าน กกต. ประจำเทศบาลเมืองสุรินทร์เตือนผู้สมัครหากทำผิดกฏหมายจะถูกดำเนินการตามกฏหมายอย่างเฉียบขาด พ.ต.ท. บุญรอด เจริญยิ่ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุรินทร์กล่าวภายหลังแถลงข่าวสื่อมวลชนถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ว่า จากการที่เทศบาลเมืองสุรินทร์กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ในวันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2555 เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ และนากเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ครบวาระเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2555 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 – 16 มี.ค. 2555 โดยมีผู้สนใจมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์จากลุ่มการเมือง 3 กลุ่ม และผู้สมัครอิสระ 2 คนจำนวนทั้งสิ้น 5 คน คือหมายเลข 1 นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ จากกลุ่ม รักสุรินทร์ หมายเลข 2 นายบุญเพ็ง เชื้ออินทร์ จากกลุ่มรวมใจชุมชน หมายเลข 3 นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร จากกลุ่มแดงสุรินทร์ หมายเลข 4 ดร.ธนบดี ธนศรีบดี จากกลุ่มอิสระ และหมายเลข 5 นายวรพงศ์ เรืองโชติเสถียร จากกลุ่มอิสระ โดยได้นำสมาชิกกลุ่มเข้าสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง โดยเทศบาลเมืองสุรินทร์มีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 18 คน เขตละ 6 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดอย่างละเอียด รายงานให้ กกต. จังหวัดสุรินทร์ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ประชาชนทราบต่อไป สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปเทศบาลเมืองสุรินทร์มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตีเริ่มออกหาเสียงกันแล้ว ด้านประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุรินทร์ พ.ต.ท. บุญรอด เจริญยิ่ง ฝากเตือนมายังผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งโดยเด็ดขาด ซึ่งก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยสอดส่องอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นว่ามีการกระทำความผิดจะถูกดำเนินการตามกฏหมายอย่างเฉียบขาด ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัดโคกกระดวดจังหวัดสุรินทร์ (18/03/2012)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัดโคกกระดวดจังหวัดสุรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัดโคกกระดวดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งกล่าวปราศรัยกับประชาชนว่ารัฐบาลจะยังคงเน้นนโยบายการรับจำนำข้าวทั้งนาปีและนาปรังโดยจะสนับสนุนให้สหกรณ์ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการรับจำนำข้าวจากเกษตรกร วันนี้ ( 18 มี.ค. 2555 ) เวลา 09.30 น. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฉลองอุโบสถ ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดบ้านโคกกะดวด ม. 9 ต. ลำดวน อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวบ้านโคกกะดวดและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมในพิธีกันอย่างล้นหลาม วัดโคกกะดวด ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อปี 2543 บนเนื้อที่ กว่า 17 ไร่ ที่บริเวณบ้านตะเบียงกู ม. 8 ต. ลำดวน และได้รับพัทธสีมาเมื่อปี 2550 ปัจจุบันมีพระอธิการวิชิต ชุจิตวโร เป็นเจ้าอาวาส ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียง และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศัทธาในการสร้างพระอุโบสถจนแล้วเสร็จด้วยงบประมาณในการสร้างกว่า 7 ล้านบาทจึงจัดให้มีพิธีฉลองพระอุโบสถ ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ขึ้งในครั้งนี้โดยมีกิจกรรมต่างด้านพระพุทธศาสนาระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2555 และในโอกาสเดียวกันนี้ นายนัฐวัฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้กล่าวปราศรัยพบปะกับประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ที่มาให้การต้อนรับว่ารัฐบาลจะยังคงเน้นนโยบายเรื่องของการรับจำนำข้าวเปลือกของเกษตรกรทั้งนาปี และนาปรัง โดยจะให้สหกรณ์ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการรับจำนำข้าวจากเกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ และในวันเดียวกันนี้ในช่วงค่ำได้ปิดเวทีปราศรัยครั้งใหญ่ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ของกลุ่ม แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผล็ดการแห่งชาติ ( นปช. )ที่เวทีบริเวณบ้านชบ ต. สังขะ อ. สังขะ จ. สุรินทร์ โดยมีแกนนำของ นปช. สับเปลี่ยนกันขึ้นปราศรัยบนเวทีกันอย่างคับคั่ง ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 27
จังหวัดสุรินทร์ สั่งทุกหน่วยงาน จ่ายเงินช่วยเหลือราษฏรกรณีพายุพัดบ้านเรือนพังเสียหาย อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน (18/03/2012)
จังหวัดสุรินทร์ สั่งทุกหน่วยงาน จ่ายเงินช่วยเหลือราษฏรกรณีพายุพัดบ้านเรือนพังเสียหาย อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นายประถม ประเมินดี นายอำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา พื้นที่หมู่ที่ 2 , 6 , 7 , 8 ตำบลทมอ หมู่ที่ 1 , 5, 8 , 9 ,10, 11 , 12 ต.เชื้อเพลิง และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ถูกพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนราษฏรพังเสียหาย 87 หลังคาเรือน เสียหายอย่างหนัก 7 หลังคาเรือน ราษฏรได้รับความเดือดร้อน 348 คน สัตว์เลี้ยงเสียชีวิต 1 ตัว ซึ่งเหล่ากาชาดอำเภอปราสาทได้นำเครื่องยังชีพไปมอบเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ถูกพายุพัดบ้านพังเสียหายอย่างหนักทั้ง 7 หลังคาเรือนแล้ว ส่วนความเสียหายทั้งหมด อบต.ทมอ อบต. เชื้อเพลิง และ อบต.หนองใหญ่ เภอปราสาท ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนแล้ว ด้านนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สั่งทุกหน่วยงาน จ่ายเงินช่วยเหลือราษฏรกรณีประสบภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุพายุพัดบ้านเรือนพังเสียหาย หรือกรณีไฟไหม้บ้านเรือนราษฏร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ และ อบต.จะต้องช่วยเหลือตามระเบียบราชการให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฏร อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 31
ชาวบ้าน อ. เมือง และ อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ผวาเสือออกอาละวาดกัดกินสัตว์เลี้ยงวัวควายตายไปแล้วหลายตัว (17/03/2012)
ชาวบ้านที่อำเภอเมืองและอำเภอปราสาท ซึ่งอยู่ติดกับป่าสาธารณะประโยชน์ ป่าตาหีบ ต่างหวาดผวา หลังเกิดเหตุเสือ ไม่ทราบสายพันธุ์ ออกอาละวาด ขย้ำกัดกินวัว ควาย ตายไป 4 ตัว ไก่ ของชาวบ้าน อีกนับสิบตัว ขณะที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เข้าตรวจสอบ พบรอยเท้า ยืนยันว่าเป็นรอยเสือจริง วันที่ 17 มีนาคม 2555 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางทางพร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ฉายกล้า กำนันตำบลเทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุมีสัตว์ไม่ทราบชนิดมากัดกินวัวของชาวคุ้มโคกเพชร บ้านอำปึล หมู่ 9 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา หลังนำไปเลี้ยงไว้ บริเวณทุ่งนา ใกล้ป่าสาธารณะประโยชน์ ป่าตาหีบ ตายไป 1 ตัว โดยบริเวณดังกล่าวพบรอยเท้าเสือ เดินไปยังจุดที่กัดกินเนื้อวัว จนกระทั่งวัวตาย และร่องรอยเท้าเสือ ริมหนองน้ำ ในป่าสาธารณะประโยชน์ ป่าตาหีบ ซึ่งมีรอยเสือ เดิน รอบหนองน้ำ อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังพบรอยเท้าเสือ บริเวณถนนดินทราย กลางป่าตาหีบอีกหลายแห่งด้วยกัน จนถึงขณะนี้สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าดังกล่าวเป็นอย่างมาก บางคนที่เคยผูกวัว ควาย ไว้ที่กระท่อมในช่วงกลางคืน ก็ต้องนำกลับเข้ามาบ้าน เพราะเกรงจะได้รับอันตราย นายประสิทธิ์ ฉายกล้า กำนันตำบลเทนมีย์ เล่าว่า เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดติดต่อกันภายใน 15 วัน 2 แห่ง ที่แรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ลูกควายและไก่ของชาวบ้านที่ตำบลทมอ ซึ่งอยู่ติดกับป่าเช่นกัน โดยลูกควายถูกกัดกินไปเกือบหมด ห่างกันเพียงไม่กี่วันเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 วัวของชาวบ้านตำบลเทนมีย์ ก็ถูกกัดตาย ซึ่งได้ประสานเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ เข้าทำการตรวจสอบแล้ว ยืนยันเป็นรอยเท้าเสือ แต่ไม่ทราบว่า เป็นเท้าเสือพันธุ์ไหน ซึ่งคาดว่าเสือตัวนี้ น่าจะมีอายุ 8-9 ปี ความสูง ประมาณ 70 เชนติเมตร ยาวประมาณ 1 เมตร 20 เชนติเมตร น้ำหนักตัวประมาณ 60-70 กิโลกรัม ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ได้ประสานงานไปยัง สำนักบริหารพื้นที่อุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี เพื่อขอกำลังเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ในการดักจับเสือตัวนี้ และสั่งให้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง เกรงว่าเสือจะทำร้ายอาจถึงแก่ ชีวิต และให้นำสัตว์เลี้ยงวัว ควาย กลับเข้าบ้านในช่วงกลางคืน เพราะเสือจะออกหากินในช่วงกลางคืนได้ อีกทั้งขอความร่วมมือกับชาวบ้าน ในพื้นที่ ห้ามออกล่าเสือ และยิงเสือ ฆ่าเสือ เพราะจะมีความผิดตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการ ตาหาเสือตัวนี้ และจับเป็น เพื่อนำไปปล่อย ในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป นายประสิทธิ์ ฉายกล้า กำนันตำบลเทนมีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ป่าสาธารณะประโยชน์ป่าตาหีบมีพื้นที่ กว่า 3,000 ไร่ กินพื้นที่ สองตำบล คือ ตำบลเทนมีย์ อ.เมือง กับ ตำบลทะมอ อ.ปราสาท และก็มีคนเล่าว่า มีบ้านหลังหนึ่ง อยู่ใกล้กับป่าตาหีบ เคยนำลูกเสือมาเลี้ยงตัวหนึ่ง เมื่อประมาณ 8-9 ปีที่ผ่านมา และพอเลี้ยงไปได้สักพัก เสือได้หลุดจากกรง วิ่งเข้าไปในป่าตาหีบ หากคาดคะเนอายุเสือตัวนี้ กับ การที่ลูกเสือ หลุดจากกรง เข้าใจว่า จะพอๆกัน ตนมั่นใจว่า เสือในป่าตาหีบ ต้องเป็นเสือตัวนี้แน่นอน และเสือตัวนี้กินควาย วัว ของชาวบ้านไปแล้ว 4 ตัว และมีคนเห็นเสือตัวนี้ขณะเดินข้ามถนน ไปเล่าให้ชาวบ้านฟัง ชาวบ้านก็บอกว่า ไม่จริง เป็นเรื่องโกหก จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ชาวบ้านเริ่มเชื่อว่ามีเสือจริง และช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง มีฝนบางช่วง ชาวบ้านจะเข้าป่าหาเห็ด หาผัก หาไข่มดแดง หาดอกกระเจียว เกรงว่าจะถูกเสือ กัดทำร้ายได้ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องรีบทำการจับเสือตัวนี้ให้ได้ หากจับไม่ได้ชาวบ้านก็จะออกล่า กันเอง เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน … ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปชส.สุรินทร์
download 36
พายุฤดูร้อนถล่ม อำเภอปราสาท จ. สุรินทร์ ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง บ้านเรือน ประชาชน ได้รับความเสียหาย แรงลมยกเอาหลังคาบ้านไปทั้งหลัง ลอยปลิว กระจายเกลื่อนทุ่งนา ไฟฟ้าดับ 3 ชั่วโม (17/03/2012)
พายุฤดูร้อนถล่ม อำเภอปราสาท จ. สุรินทร์ ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง บ้านเรือน ประชาชน ได้รับความเสียหาย แรงลมยกเอาหลังคาบ้านไปทั้งหลัง ลอยปลิว กระจายเกลื่อนทุ่งนา ไฟฟ้าดับ 3 ชั่วโม พายุฤดูร้อนถล่ม อำเภอปราสาท ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง บ้านเรือน ประชาชน ได้รับความเสียหาย แรงลมยกเอาหลังคาบ้านไปทั้งหลัง ลอยปลิว กระจายเกลื่อนทุ่งนา ไฟฟ้าดับ 3 ชั่วโมง วันที่ 17 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเย็นวานนี้ ในพื้นที่ ตำบลทะมอ ต.ตำบลเชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ได้เกิดพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง ฟ้าคะนอง มีฝนตกหนัก อย่างหนักนานนับชั่วโมง ทำให้ต้นไม้โค่นทับสายไฟฟ้า ขาด ทำให้ไฟฟ้า ในเขตอำเภอปราสาท ไฟฟ้าดับนานกว่า 3 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ได้เร่งซ่อมบำรุง ระบบสายส่งไฟฟ้า สามารถใช้ไฟฟ้า ได้ในเวลา 1 ทุ่ม ขณะที่บ้านลำดวน บ้านหัวแรด ต.ทมอ อ.ปราสาท แรงลม ได้พัดเอาหลังคาบ้านเรือน สังกะสีมุงหลังคาบ้าน มุงยุ้งฉางข้าว ของประชาชน หลังคาหลุด ปลิวไปตามทุ่งนา ห่างจากตัวบ้านนับร้อยเมตร บ้านเรือนได้รับความเสียหาย กว่า 30 หลังคาเรือน สินเสื้อผ้า สิ่งของมีค่าของได้รับความเสียหาย ขณะที่อาคารเรียนโรงเรียนบ้านลำดวน แรงลมพัดเอาสังกะสี หลุดจากอาคารเรียน ตกลงมาในบริเวณสนามของโรงเรียน โชคดีที่เด็กๆไม่ได้รับอันตราย ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลทะมอ และองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย ในครั้งนี้ อย่างเร่งด่วนแล้ว /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
โครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนออกให้บริการประชาชนในถิ่นธุรกันดาร (15/03/2012)
โครงการ “ สุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน “ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันตร์ กัลยาณมิตร ที่นำหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจังหวัดสุรินทร์ ออกพบปะ เยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นธุรกันดารในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งนำเอาบริการต่างๆจากหน่วยงานราชการ และเอกชนจากระดับอำเภอ และจังหวัดออกให้บริการแก่ประชาชนถึงที่ ถึงตำบลเลยทีเดียวเป็นการช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินในการเดินทางมาที่อำเภอ หรือจังหวัด โดยในครั้งนี้( 14 มี.ค. 2555 ) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ได้นำคณะหน่วยงานต่างๆออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลหนองเทพ บริเวณสนามโรงเรียนโนนเทพ ต. หนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยก่อนหน้านั้นได้มอบบ้านธารน้ำใจตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีบ้านพักอาศัย และเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์มอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ปศุสัตว์จังหวัดมอบพันธ์ไก่พื้นเมือง ให้แก่นายสุข เรืองสัตย์ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67 บ้านหนองผาย หมู่ 17 ต.หนองเทพ อ. โนนนารายณ์ จ สุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการประชาคมหมู่บ้านให้ได้รับมอบบ้านธารน้ำใจในครั้งนี้ โดยนายสุขได้เล่าว่าตนมีลูก 6 คน ส่วนภาริยาได้เสียชีวิตจากไปตั้งนานแล้ว เพราะความจนจึงทำให้ลูกๆของคุณตาต้องออกจากบ้านเพื่อไปหางานทำที่ต่างจังหวัดกันหมด และต่างคนต่างมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ และทิ้งให้นายสุขอยู่กับลูกชายคนเล็กคือนายเสมอ เรืองสัตย์ อายุ 19 ปี โดยยึดอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ร่างกายไม่คอยแข็งแรง หนำซ้ำตาเป็นต้อกระจกจนมองไม่เห็นทำให้ลูกชายต้องอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดบางครั้งไม่สามารถออกไปรับจ้างได้ ต้องอดมื้อกินมื้อบางทีญาติ และชาวบ้านหยิมยื่นเงินทอง เข้าของให้บ้างพอได้เลี้ยงตัวเองไปวันๆ ที่ดีใจมากที่สุดในครั้งนี้ก็คือคุณตาสุขได้มีบ้านเพื่อเป็นที่พักอาศัยเป็นของตัวเอง ถึงจะไม่ใหญ่โตอะไรแต่ก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยทำให้ตาสุขมีความสุขกับเขาบ้างในระดับหนึ่ง จากนั้นคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจหน่วยงานต่างๆที่ออกให้บริการแก่ประชาชนตามโครงการฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณโรงเรียนโนนเทพ ต. หนองเทพ จ. สุรินทร์ และพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ คนชรา มอบรถจักรยานแก่เด็กนักเรียน มอบพันธ์ปลาแก่เกษตรกร โดยมีประชาชนชาวตำบลหนอเทพ และตำบลใกล้เคียง อ. ศรีณรงค์ที่มารับบริการตามโครงการ ผู้ว่าฯมาแล้วในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
download 32
lสุรินทร์มอบบ้านธารน้ำใจตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีบ้านพักอาศัย (15/03/2012)
lสุรินทร์มอบบ้านธารน้ำใจตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีบ้านพักอาศัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร และเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์มอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ปศุสัตว์จังหวัดมอบพันธ์ไก่พื้นเมือง ให้แก่นายสุข เรืองสัตย์ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67 บ้านหนองผาย หมู่ 17 ต.หนองเทพ อ. โนนนารายณ์ จ สุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการประชาคมหมู่บ้านให้ได้รับมอบบ้านธารน้ำใจในครั้งนี้ โดยนายสุขได้เล่าว่าตนมีลูก 6 คน ส่วนภาริยาได้เสียชีวิตจากไปตั้งนานแล้ว เพราะความจนจึงทำให้ลูกๆของคุณตาต้องออกจากบ้านเพื่อไปหางานทำที่ต่างจังหวัดกันหมด และต่างคนต่างมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ และทิ้งให้นายสุขอยู่กับลูกชายคนเล็กคือนายเสมอ เรืองสัตย์ อายุ 19 ปี โดยยึดอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ร่างกายไม่คอยแข็งแรง หนำซ้ำตาเป็นต้อกระจกจนมองไม่เห็นทำให้ลูกชายต้องอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดบางครั้งไม่สามารถออกไปรับจ้างได้ ต้องอดมื้อกินมื้อบางทีญาติ และชาวบ้านหยิมยื่นเงินทอง เข้าของให้บ้างพอได้เลี้ยงตัวเองไปวันๆ ที่ดีใจมากที่สุดในครั้งนี้ก็คือคุณตาสุขได้มีบ้านเพื่อเป็นที่พักอาศัยเป็นของตัวเอง ถึงจะไม่ใหญ่โตอะไรแต่ก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยทำให้ตาสุขมีความสุขกับเขาบ้างในระดับหนึ่ง
download 23
ช้างสุรินทร์กว่า 150 เชือกร่วมงานเลี้ยงอาหารเนื่องในวันช้างไทย (13/03/2012)
ช้างสุรินทร์กว่า 150 เชือกร่วมงานเลี้ยงอาหารช้างเนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2555 ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วันที่ 13 มี.ค. 2555 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต. กระโพ อ. เมือง จ. สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบล กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทย เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ช้างไทยและยกย่องให้เกียรติช้างไทยโดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี โดยจัดให้มีพิธีเซ่นไหว้ศาลปะกำที่บริเวณศาลปำกำประจำศูนย์คชศึกษาตามกรรมพิธีที่ยึดถือปฎบัติมาตั้งแต่โบราณของชุมชนชาวช้างก่อนที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับช้างหรือนำช้างออกจากบ้าน จากนั้นจัดให้มีกิจกรรมการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างและควาญช้างที่ล่วงลับไปแล้ว การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หมอช้าง และควาญช้าง และร่วมเลี้ยงอาหารช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว โดยมีช้างเข้าร่วมในงานเลี้ยงอาหารช้างในครั้งนี้กว่า 150 เชือก นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงการจัดงานวันช้างไทยของจังหวัดสุรินทร์ทั้งในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นช้างในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือช้างเป็นสัตว์คู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดงานวันช้างไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกย่องช้างไทยประกาศเกียรติคุณช้างไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญของช้าง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการดูแลและอนุรักษ์ช้างสุรินทร์ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนผ่านโครงการ “นำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด” เนื่องจากเราตระหนักดีว่าช้างเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศ เป็นสัตว์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหัดสุรินทร์และประเทศไทยมานาน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในประเทศ สร้างเม็ดเงินให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดมา ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว /ส.ปชส. สุรินทร์
download 27

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 ถัดไป>>