หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (09/03/2012)
จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเหนความสำคัญของคระกรรมการหมู่บ้าน วันที่ 9 มี.ค. 2555 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการในการอ่านสารของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ไว้เนื่องใน วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม.) ประจำปี 2555 พร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านของอำเภอเมืองสุรินทร์ และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น และเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลต่างๆของอำเภอเมืองสุรินทร์ คณะกรรมการหมู่บ้านถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน รู้และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2486 ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษา และผู้แทนจากกลุ่ม องค์กร ในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีเอกภาพ หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้วันที่ 9 มีนาคมของทุกปีเป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 29
จังหวัดสุรินทร์กำชับทุกหน่วยงานเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาช่วงหน้าแล้ง (08/03/2012)
จังหวัดสุรินทร์กำชับทุกหน่วยงานเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาช่วงหน้าแล้ง จังหวัดสุรินทร์กำชับทุกหน่วยงานเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาช่วงหน้าแล้ง ทั้งปัญหาน้ำ ปัญหาสุขภาพประชาชน ปัญหาโจรกรรม การอพยพแรงงาน และการทะเลาะวิวาทนายยุทธนา วิริยกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากกรณีที่จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ประสบปัญหาบ้านเรือนราษฏรถูกพายุพัดบ้านพัง และไฟไหม้บ้านเรือน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดการให้การช่วยเหลือให้เร็วที่สุด อย่าให้กิน 15 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย และการจ่ายเงินต้องละเอียด ระมัดระวัง รอบคอบ อย่าให้ผิดพลาด เพื่อป้องกันการร้องเรียน และหากมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประสบภัยจะช่วยป้องกันความผิดพลาดได้มาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่าขณะนี้ภัยหนาวยุติแล้ว และกำลังย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งคาดว่าอากาศปีนี้จะร้อนมาก อาจจะส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชฤดูแล้ง ซึ่งปีนี้จังหวัดสุรินทร์มีการปลูกพืชฤดูแล้ง 105,128 ไร่ เป็นพื้นที่นาปรัง 87,055 ไร่ คาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ส่วนพืชไร่พืชสวน มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 18,193 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกโดยใช้แหล่งน้ำในท้องถิ่นคาดว่าไม่ได้รับกระทบจากปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงว่ามีการใช้นำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม่ และได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจอุปกรณ์การแจกจ่ายน้ำ รถบรรทุกน้ำ และเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน นอกจากนั้นปัญหาที่น่าเป็นห่วงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน ปัญหาการอพยพแรงงาน ปัญหาโจรกรรม โดยเฉพาะปัญหาการทะเลาะวิวาท เนื่องจากช่วงหน้าแล้งจะมีการจัดงานบุญงานกุศลมาก ทำให้มีปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาท ปัญหาอุบัติเหตุ และอุบัติภัยมากขึ้นตามไปด้วย /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ส.ปขส.สุรินทร์
download 30
ผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 จังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรร่วมโครงการ 94,235 ราย ปริมาณผลผลิต 550,999 ตัน รวมมูลค่ากว่า 8,907 ล้านบาท (08/03/2012)
ผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 จังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรร่วมโครงการ 94,235 ราย ปริมาณผลผลิต 550,999 ตัน รวมมูลค่ากว่า 8,907 ล้านบาท ผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 จังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรร่วมโครงการ 94,235 ราย ปริมาณผลผลิต 550,999 ตัน รวมมูลค่ากว่า 8,907 ล้านบาท ส่วนการปลูกข้าว ปี 2554 / 55 รอบ 2 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 8,243 ครัวเรือน รวมพื้นที่ 83,540 ไร่ ปริมาณผลผลิต 14,918 ตัน นายวิรัตน์ นามวงษา การค้าภายในจังหวัดสุรินทร์ สรุปผลการรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้สิ้นสุดเวลาการรับฝากข้าวเปลือกจากเกษตรกรเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ปรากฏว่าองค์การคลังสินค้าได้เปิดจุดรับจำนำที่โรงสีจำนวน 13 โรงสี จุดรับจำนำนอกพื้นที่ 2แห่ง ออกใบประทวนสินค้าให้แก่เกษตรกรจำนวน 28,715 ฉบับ ปริมาณข้าวเปลือก 132,623 ตัน และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้เปิดจุดรับจำนำที่โรงสีจำนวน 15 โรงสี จุดรับจำนำนอกพื้นที่ 5 แห่ง ออกใบประทวนสินค้าให้แก่เกษตรกรจำนวน 56,683 ฉบับ ปริมาณข้าวเปลือกน้ำหนัก 267,770 ตัน รวมโรงสีที่เปิดจุดรับจำนำ 28 โรงสี จุดรับจำนำนอกพื้นที่ 7 แห่ง จำนวนใบประทวนทั้งสิ้น 85,398 ฉบับ ปริมาณข้าวเปลือก 400,393 ตัน ส่วนการจำนำยุ้งฉาง มีเกษตรกรร่วมโครงการ 16,123 ราย จำนวนใบประทวน 16,082 ฉบับ ปริมาณผลผลิต 85,217 ตัน มูลค่า 1,663 ล้านบาท สำหรับผลการรับจำนำใบประทวนสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 รวมทุกประเภทจำนำ มีเกษตรกรร่วมโครงการ 94,235 ราย จำนวนใบประทวน 108,644 ใบ ปริมาณผลผลิต 550,999 ตัน มูลค่า 8,907 ล้านบาท ส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 รอบ 2 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 8,243 ครัวเรือน รวมเนื้อที่ 83,540 ไร่ ปริมาณผลผลิต 14,918 ตัน ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว สปชส. สุรินทร์
download 23
จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันช้างไทยและร่วมเลี้ยงอาหารช้าง ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (07/03/2012)
จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันช้างไทยและร่วมเลี้ยงอาหารช้าง ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นช้างในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือช้างเป็นสัตว์คู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดงานวันช้างไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการดูแลและอนุรักษ์ช้างสุรินทร์ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนผ่านโครงการ “นำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด” เนื่องจากเราตระหนักดีว่าช้างเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศ เป็นสัตว์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหัดสุรินทร์และประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในประเทศ สร้างเม็ดเงินให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดมา ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ช้างไทยและยกย่องให้เกียรติช้างไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดงาน “วันช้างไทย” ขึ้น เป็นประจำทุกปี โดยจัดให้ตรงกับวันที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดนั่นคือ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องช้างไทยประกาศเกียรติคุณช้างไทย เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญของช้าง เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์คชศึกษาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดโต๊ะเลี้ยงอาหารช้างทุกเชือกในศูนย์คชศึกษา และได้จัดกิจกรรมในวันช้างไทย ดังนี้ 1.พิธีเซ่นไหว้ศาลปะกำ 2.พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว 3.กิจกรรมประกาศเกียรติคุณช้างไทย/เลี้ยงอาหารช้าง 4กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของควาญช้าง/ประกาศเกียรติคุณควาญช้าง/หมอช้าง 5.กิจกรรมการรับบริจาคเงินช่วยเหลือช้างสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวสุรินทร์และผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมวันช้างไทย ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์ศูนย์ คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ท่านจะได้ทัศนศึกษาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับช้างไทยภายในพิพิธภัณฑ์ช้าง เพลิดเพลินไปกับการแสดงของช้างแสนรู้ นั่งแท็กซี่ช้างชมทัศนียภาพภายในศูนย์คชศึกษา ดูช้างเล่นน้ำที่วังทะลุ ตลอดจนร่วมทำบุญบริจาคอาหารช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านและครอบครัว ให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
download 35
จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (07/03/2012)
วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ วนอุทยานพนมสวาย ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสำคัญ ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองมาอย่างยาวนานแห่งหนึ่ง คือ “เขาสวาย” หรือ “พนมสวาย” ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสวาย ในพื้นที่ตำบลนาบัวและตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 22 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ติดต่อกัน รอง ๆ บริเวณ มีเวิ้งน้ำใหญ่ ทิวทัศน์สวยงาม มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด มียอดเขาที่สำคัญ 3 ยอด ยอดที่ 1 เรียกว่า ยอดเขาชาย(พนมเปร๊าะ) สูง 220 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรทรมงคลและระฆังมหากุศล 1,080 ใบ จาก 1,080 วัด ยอดที่ 2 เรียกว่ายอดเขาหญิง(พนมสรัย) สูง 210 เมตร เป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลาราม ยอดเขาที่ 3 เรียกว่า เขาคอก (พนมกรอล) สูง 150 เมตร เป็นที่ตั้งศาลาอัฐฐะมุข ซึ่งเป็นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ 200 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เพื่อประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง เขาสวาย มีความสำคัญต่อชาวสุรินทร์มาตั้งแต่โบราณกาล กล่าวคือ เมื่อถึงเดือนห้าของทุกปีบรรพบุรุษชาวสุรินทร์จะถือว่าเป็นงานประเพณีหยุดงาน ซึ่งการหยุดงานจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตอมตู๊จ ซึ่งหมายถึงวันหยุดงานเหล็ก จะมีการหยุดงาน ทำงานเพียง 3 วัน นับตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือนห้า ช่วงที่ 2 ช่วงตอมธม หมายถึง วันหยุดใหญ่ จะมีการหยุดทำงานทั้งหมด 7 วัน นับแต่วันแรม 1 ค่ำ ถึงวันแรม 7 ค่ำ เดือนห้า ซึ่งประเพณีการหยุดงานตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว ชาวสุรินทร์มีความเชื่อว่า ต้องหยุดการทำงานทั้งหมด หากใครไม่หยุดทำงานก็จะมีอันเป็นไปและในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ชาวจังหัดสุรินทร์จะร่วมมือร่วมใจจัดงานบุญประเพณีขึ้นเขาสวายขึ้น ประกอบกับวันดังกล่าวถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ ดังนั้น ชาวสุรินทร์จะหยุดงานและพากันเดินทางไปขึ้นเขาสวายเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตต่อตนเองและครอบครัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาสวายประกอบด้วย พระใหญ่หรือพระพุทธสิรนทรมงคล รอยพระพุทธบาทจำลอง อัฐิหลวงปู่ดุล อตุโล พระพุทธรูปองค์ดำ หลวงปู่สวน ปราสาทหินพนมสวาย ศาลเจ้าแม่กวนอิม เตาหินศักดิ์สิทธิ์ และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาปี 2551 จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช โดยได้ดำเนินการจัดหาระฆัง จำนวน 1,080 ใบ จากวัดทุกวัดในจังหวัดสุรินทร์ และวัดสำคัญอีก 10 วัด นำไปติดตั้งบริเวณทางขึ้นบันไดไปนมัสการพระพุทธสุรินทรมงคล และบริเวณรอบ ๆ สถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ดุล อตุโล ซึ่งมีความยิ่งใหญ่ สวยงาม ปรากฏต่อสื่อสาธาณะอย่างกว้างขวาง และคาดว่าน่าจะเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้เคาะระฆังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
download 31
ศิลปินท้องถิ่นสุรินทร์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องศิลปวัฒนธรรม (05/03/2012)
วันที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 7.00 น. ณ เวทีเชียงปุง หน้า อบจ.สุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ ได้จัดงานแถลงข่าว กิจกรรมการดำเนินงานพื้นที่สาธารณะเพื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน จ.สุรินทร์ ประจำปี 2555 สืบเนื่องจากการที่จังหวัดสุรินทร์ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่องทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับทางสำนักงานปฏิรูปคณะกรรมการเครือข่ายศิลปเพื่อการปฏิรูป ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวรรณศิลป์ ด้านคีตศิลป์ ด้านทัศนศิลป์ ด้านศิลปะการแสดง ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป จากการนำของ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป และนายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รวมพลังศิลปินท้องถิ่นสุรินทร์ทุกแขนง สาขา ระดมความคิดเห็น ในการร่วมทำสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องศิลปะวัฒนธรรมสู่ภาคประชาชนของจังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 4 แขนงคือ ด้านวรรณศิลป์ คีตศิลป์ ทัศนศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2555 ที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาในลักษณะประชาคม สร้างเป็นภูมิวัฒนธรรมด้วยชุมชน โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการเยียวยาสังคม สร้างสรรค์สังคม ช่วยหล่อหลอมจิตใจของมนุษย์ให้ก้าวไปสู่ครรลองของความงามในจิตใจ ในการดำเนินชีวิต โดยประเด็นหลักในการระดมวามคิดเห็นหลักคือ ด้านการอนุรักษ์ โดยพิจารณาดูว่าสิ่งใดกำลังจะสูญหายแล้วนำกลับมา ด้านการฟื้นฟู เป็นการนำสิ่งที่ได้อนุรักษ์แล้วกลับมาฟื้นฟูส่งเสริม ด้านการพัฒนา เป็นการต่อยอดศิลปะการแสดงด้านต่างๆทั้งวรรณศิลป์ คีตศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง โดยการบูรณาการร่วมกันทั้งศิลปะพื้นบ้านและศิลปะประยุกต์ ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
โครงการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรงเรียนลูกผู้ชายเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน (02/03/2012)
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรงเรียนลูกผู้ชาย เพื่อเป็นกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 2 มี.ค. 2555 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ 1 ต. เฉนียง อ เมือง จ. สุรินทร์ นายอุดม สมรส ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเป็นกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เนื่องในวโรกาส ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยการนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ได้รับการประชาชาคม จากศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ ทุกแห่ง มาดำเนินการฝึกอบรมในค่ายซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 จำนวน 53 คน ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. – 6 มี.ค. 2555 ทั้งนี้เพื่อให้วามรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด และหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม พัฒนาด้านกาย พัฒนาด้านจิตใจ ด้านอารมณ์และความคิด พัฒนาทักษะด้านครอบครัว สังคม และการอาชีพ เพื่อเป็นการลดค่า ดีมาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด และเพื่อบูรณาการความร่วมมือ จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 30
สุรินทร์จัดงานวันนัดพบแรงานมีตำแหน่งงานว่างกว่า 1 หมื่นอัตรา (01/03/2012)
จัดหางานจังหวัดสุรินทร์จัดงานวันนัดพบแรงานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุรินทร์ มีบริษัทเอกชนเปิดรับสมัครงาน 87 บริษัท ตำแหน่งงานว่าง 14,571 อัตรา มีผู้ว่างงานจังหวัดสุรินทร์สนใจสมัครงานจำนวนมาก วันที่ 1 มีนาคม 2555 ที่วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานวันนัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้น โดยเชิญ นายจ้าง สถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรามาร่วมรับสมัครงาน 32 แห่งและจากจังหวัดอื่นอีก 55 แห่ง รวมเป็น 87 แห่ง มีตำแหน่งงานว่างรวมทั้งสิ้น 14,571 อัตรา ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอื่นๆ ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง ได้เลือกตำแหน่งงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับนายจ้างก่อนตัดสินใจ ซึ่งเป็นแนวทางการสมัครงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดกิจกรรมการแนะแนวอาชีพ การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่น่าสนใจ 5 อาชีพ ได้แก่ การทำพวงกุญแจตุ๊กตาหนัง การทำงานประดิษฐ์จากแก้ว การทำโมบายต้นเดฟ การทำขนมไทยและการจัดช่อกุหลาบใบเตยสื่อรัก เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการให้บริการคลินิกแรงงาน การไปทำงานต่างประเทศเพื่อทราบขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง ////////////////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม ส.ปชส.สร /ข่าว
download 17
จังหวัดสุรินทร์มอบโล่อำเภอที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้านประกันภัยสุรินทร์มอบค่าสินไหมแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุรายใหญ่ (28/02/2012)
จังหวัดสุรินทร์มอบโล่อำเภอที่ประสบความสำเร็จในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้านประกันภัยสุรินทร์มอบค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุรายใหญ่ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์วันที่ 28 ก.พ. 2555 ที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่อำเภอที่ได้รับรางวัลตามโครงการค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ประกอบด้วยอำเภอ จอมพระ อำเภอบัวเชด และอำเภอกาบเชิง โดนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสุรินทร์ มอบค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุรายใหญ่ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ชนกับรถบรรทุกในเขตพื้นที่ของอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต 12 รายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก ในที่นี้ได้มอบให้แก่ผู้เสียชีวิตรายละ 550,000 บาท จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในที่ประชุมได้มอบโล่เกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรเครือข่ายสตรีระดับจังหวัดที่มีศักยภาพ ประจะปี 2554 ในระดับดีเด่น ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 27
ทีมช้างศึกสุรินทร์ FC เปิดบ้านนัดแรกถล่มกาฬสินธุ์ FC 1 ประตูต่อ 0 (26/02/2012)
ทีมสโมสรช้างศึกสุรินทร์ FC เปิดบ้านนักแรกรับการมาเยือนของทีมกาฬสินธุ์ FC ก่อนเจ้าภาพจะถล่มทีมเยือนไป 1 -0 ท่ามกลางของกองเชียร์ของเจ้าภาพเกือบ 2 พันคน สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอสลีกภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดิวิชั่น 2 นัดที่ 2วันที่ 26 ก.พ. 2555 ที่สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ทีมช้างศึกสุรินทร์ FC เปิดบ้านนัดแรกรับการมาเยือนของทีม กาฬสินธุ์ FC โดยทีมเจ้าบ้านลงสนามในชุดเจ้าบ้านสีขาวคลิปเขียวเขียวทั้งชุด มีอภิชาต ผลพูน เป็นกัปตันทึม ภายใต้การนำโดยโค๊ช สุพัฒน์ ทองนพคุณ ส่วนทีม กาฬสินธุ์ FC ลงสนามด้วยชุดสีน้ำเงินทั้งชุด ในครึ่งเวลาแรกทีมเจ้าภาพเปิดเกมส์บุกเข้าใส่ทีมเยือนตั้งแต่นาทีแรก มีการยิงประตูหวาดเสียวกันหลายครั้ง ในส่วนของทีมกาฬสินธุ์ FC คอยตั้งรับและโต้กลับเร็ว หลังจากทั้ง 2 ทีมเปิดเกมส์บุกใส่กันอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถทำประตูกันได้จนหมดเวลาในครึ่งแรกเสมอกัน 0 ประตูต่อ 0 ทีมสุรินทร์มาประสบผลสำเร็จในนาทีที่ 10 ของครึ่งหลังเมื่ออภิชาต ผลพูน หมายเลข 10 กองหน้าตัวหลักและกับตันทีม โหม่งลูกแยกกับกองหลังของทีม กาฬสินธุ์ FC และทำให้ลูกเปลี่ยนทางเข้าประตูอย่างสวยงาม ทำให้ทีมเจ้าบ้านสุรินทร์ นำไปก่อน 1 ประตูต่อ 0 จากนั้นทั้งสองทีมเปิดเกมส์บุกเข้าหากันอย่างต่อเนื่องมีการทำประตูหวาดเสียวกันหลายครั้งแต่ผู้รักษาประตูของทั้งสองทีมสามารถป้องกันลูกอันตรายได้จนหมดเวลาในครึ่งหลังไม่มีทีมไดทำประตูเพิ่มได้ ทำให้ทีมช้างศึกสุรินทร์ FC ชนะทีม กาฬสินธุ์ FC ไปอย่างสนุก 1 ประตูต่อ 0 ท่ามกลางกองเชียร์ของเจ้าภาพกว่า 2,000 คนเกือบ สามารถเก็บบัตรผ่านประตูและจำหน่ายของที่ระลึกได้กว่า 5 หมื่นบาท สำหรับนัดต่อไปทีมช้างศึกสุรินทร์ FC จะไปเยือนทีม ชัยภูมิยูในเต็ด ในวันที่ 3 มี.ค. 2555 และในวันที่ 11 มี.ค. 255 จะ ไปเยือนของทีม ยโสธร
download 23
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นเยี่ยมปลอบขวัญและมอบถุงยังชีพแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน (24/02/2012)
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมปลอบขวัญและมอบถุงยังชีพแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา วันที่ 23 ก.พ. 2555 คณะของสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากการนำของนางมัลลิกา มหรรฆานุเคราะห์ นายกสมาคมฯ และนางวิรัชดา อินทรแพทย์ อุปนายกฯ เดินทางเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการปลอบขวัญแก่กำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา หลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทะกันของทหารทั้งสองประเทศเมื่อเดือนเมษายน 2554 ที่ผ่านมา แต่เมื่อเหตุการณ์สงบลง กำลังพลทหารยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอยู่ โดยได้เยี่ยมและนำสิ่งของไปมอบให้แก่กำลังพลทหารในสังกัดกองพันทหารม้าที่ 6 ขอนแก่น ซึ่งได้ส่งกองกำลังมาปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จุดแรกที่ฐานกำลังพลทหารรถถังที่ 1 ค่ายอาชาเผด็จศึก อ. กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จุดที่ 2 ที่ฐานม้าศึก ต. บักได อ. พนมดงรัก และจุดที่ 3 ที่ฐานปฏิบัติการพัชรินทร์ ต. ตาเมียง อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์ โดยมีพันโท ณัฏฐาภูมิ นิกร ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 6 จังหวัดขอนแก่น นำคณะนายทหาร และกำลังพลให้การต้อนรับ ซึ่งนอกจากจะนำสิ่งของไปมอบให้กำลังพลทหารแล้วทางสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นยังได้นำอาหารมื้อเย็นไปเลี้ยงอีกด้วย พร้อมทั้งมีการร้องเพลงให้กำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ได้มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ซึ่งก็สร้างความประทับใจแก่กำลังพลทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาเป็นอย่างมาก ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 27
สุรินทร์พัฒนาทักษะผู้นำชุมชนเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชน (24/02/2012)
จังหวัดสุรินทร์พัฒนาทักษะผู้นำชุมชนเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน วันที่ 24 ก.พ. 2555 เวลา 10.00 น. ที่ห้องราชาวดี โรงแรมเพชรเกษม อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ปรำปี 2555 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และเครือข่ายแผนแม่แบบชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรภาคเอกชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล ให้สามารถเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้าน และท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง สนับสนุนการสร้างและเชื่อมโยงผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรชุมชน ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยมีแกนนำ ผู้นำชุมชน และเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน จากทุกอำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 24
อำเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังเพิ่มอินทรีย์ในดิน (21/02/2012)
อำเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังเพิ่มอินทรีย์ในดิน อำเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังเพิ่มอินทรีย์ในดิน และลดมลพิษในอากาศ วันที่ 1 ก.พ. 2555 ที่บริเวณทุ่งนาบ้านโหน่ง ม. 5 ต. ศรีสุข อ ศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว “ เกษตรอินทรีย์ วิถีศรีสุข “ ประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตอซังข้าว และการพัฒนาคุณภาพดินด้วยอินทรียวัตถุ ตลอดจนเป็นการสนองนโยบายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ด้านเกษตรอินทรีย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างมากมายประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนาปราชญ์ชุมชน เรื่องเกษตรกรรมกับปัญหาความยากจน และการบรรยายพิเศษเรื่อง ประโยชน์และความสำคัญของการไถกลบตอซังโดยเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์ การมอบใบประกาศแก่เกษตรกรต้นแบบด้านไถกลบตอซัง และกลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ จากนั้นมีการสาธิตการใช้กระบือไถนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตการไถกลบตอซัง และการหว่านพืชกระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมกันได้แจกจ่ายเมล็ดพันธ์พืชให้แก่เกษตรกร โดยมีประชาชนและเกษตรกรเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก /////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว ส.ปชส. สุรินทร์
download 23
สมาชิก กบข.สุรินทร์ "คนจนพันธุ์ใหม่" รวมตัวเรียกร้องรัฐบาล แก้ไข พรบ.มาตรา 63 รวม 4 ข้อเสนอ หลังเกษียณได้รับเงินบำเหน็จบำนาญน้อยไม่พอเลี้ยงชีพ (20/02/2012)
สมาชิก กบข.สุรินทร์ "คนจนพันธุ์ใหม่" รวมตัวเรียกร้องรัฐบาล แก้ไข พรบ.มาตรา 63 รวม 4 ข้อเสนอ หลังเกษียณได้รับเงินบำเหน็จบำนาญน้อยไม่พอเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 17 ก.พ.55 ที่หอประชุมโรงเรียนโนนเทพ ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข.แห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาสมาชิก กบข.จ.สุรินทร์ เตรียมพร้อมสู่ครูอาชีพ เรียนรู้วิทยฐานะ เชิงประจักษ์ พิทักษ์สิทธิ์ครูไทย โดยมีครู-อาจารย์ ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมสัมมนากว่า 300 คน ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและเรียกร้องให้รัฐบาลมีการแก้ไขกฎหมายหลักเกณฑ์การคำนวณเงิน กบข.ตามมาตรา 63 โดยได้เรียกร้อง 4 ข้อเสนอ ประกอบด้วย 1.ให้ได้รับบำนาญที่สูงขึ้น,2.ลาออกได้,3.ตายให้ได้รับประโยชน์ที่เป็นธรรม และ 4.ให้มีผลย้อนหลังไปถึงผู้เกษียณราชการไปแล้ว เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เอารัดเอาเปรียบก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่เป็นธรรมแก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 ม.ค.55 ที่ผ่านมา ทางองค์การเครือข่าย กบข.ได้นำตัวแทนข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.ทั่วประเทศเข้าพบ ดร.สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ที่รัฐสภา ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้รับเรื่องไว้แล้วและรับว่าจะเร่งดำเนินการให้ โดยได้มอบหมายให้ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย ดำเนินการในส่วนของการร่างกฎหมายที่รัฐสภา และนายเวียง วรเชษฐ์ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ประสานการดำเนินงานกับฝ่ายการเมือง เพื่อเร่งให้มีการแก้ไขกฎหมายตามที่สมาชิก กบข.ทั่วประเทศ เรียกร้องมากว่า 4 ปีแล้ว เนื่องจากเป็นกฎหมายอัปยศ เอารัดเอาเปรียบสมาชิกทุกคน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นก็ปล่อยให้สมาชิกรับไว้ทั้งหมด ทำให้สมาชิกเดือดร้อนเสียหายมากเหลือเกิน ได้มีการเรียกร้องเข้ามาตลอดเวลา ว่าสมาชิกไม่ต้องการให้มี กบข.แล้วให้ยกเลิก กบข.เสียจะดีที่สุด ทั้งนี้ตัวแทนสมาชิก กบข.จำนวนมาก ได้นัดหมายจะรวมตัวขับเคลื่อนไปพบ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันที่ประชุม ครม.สัญจร ในวันพุทธที่ 22 ก.พ 2555 นี้ ที่ จ.อุดรธานีแล้ว จะรวมตัวกันไปรับฟังผลการพิจารณาที่ทำเนียบรัฐบาลและที่รัฐสภาในวันศุกร์ที่ 24 ก.พ.นี้ ด้วย
download 24
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน (20/02/2012)
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเป็นกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 20 ก.พ. 2555 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ 1 ต. เฉนียง อ เมือง จ. สุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเป็นกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เนื่องในวโรกาส ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยการนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ได้รับการประชาชาคม ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอ ทุกแห่ง มาดำเนินการฝึกอบรมในค่ายจำนวน 53 คน ตั้งวันที่ 9 – 23 ก.พ. 2555 ทั้งนี้เพื่อให้วามรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด และหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม พัฒนาด้านกาย พัฒนาด้านจิตใจ ด้านอารมณ์และความคิด พัฒนาทักษะด้านครอบครัว สังคม และการอาชีพ เพื่อเป็นการลดค่า ดีมาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด และเพื่อบูรณาการความร่วมมือ จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 24
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางศิลาฤกษ์อาคารสหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนนารายณ์ จำกัด (18/02/2012)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางศิลาฤกษ์อาคารสหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนนารายณ์ จำกัด อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์ วันที่ 18 ก.พ. 2555 เวลา 09.30 น. นายสมหวัง อัสราษี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนนารายณ์ จำกัด เลขที่ 9 หมู่ 19 ต. โนนเทพ อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นอาการที่ทำการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนนารายณ์ จำกัด ที่ประชาชนได้รวมตัวกันก่อตั้งจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อร่วมกันบริหารจัดการ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยในปัจจุบันสหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนนารายณ์ จำกัด มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 821 คน บริหารงานในรูปแบบของสหกรณ์ ซึ่งมีสำนักงานสหกรณ์สุรินทร์เป็นที่ปรึกษา ซึ่งก็บริหารงานมาเจริญก้าวหน้าเรื่อยมาแต่ยังขาดอาคารที่ทำการถาวรจึงได้สร้างอาคารสำนักงานแห่งนี้ขึ้นมา บนเนื้อที 11 ไร่ หมู่ที่ 19 ต. โนนเทพ อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 8,400,000 บาท สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นสถาบันการเงินในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทหนึ่ง จัดขึ้นในกลุ่มบุคคลที่รู้จักกัน อาศัยอยู่ในเขตวงสัมพันธ์เดียวกัน ด้วยความสมัครใจ ดำเนินการในระบบสมาชิก โดยการพึ่งตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ออมทรัพย์ร่วมกัน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน สมาชิกเป็นเจ้าของร่วมกันดำเนินกิจการ ตามหลักประชาธิปไตยในความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง สมาชิกเป็นผู้บริหารโดยผ่านขบวนการจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะบุคคลเป็นกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทางการบริหาร การปฏิบัติ ควบคุมการบริหารงานทั้งหมดแทนสมาชิก เมื่อสหกรณ์ดำเนินการมีผลกำไร จะจัดสรรสู่มวลสมาชิกในรูปแบบเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนสวัสดิการต่างๆ และจัดสรรเป็นทุนตามข้อบังคับสหกรณ์ ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 28
กรมกิจการชายแดนทหารระดมความคิดเห็นหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ปัญหาชายแดน (16/02/2012)
กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด จัดประชุมระดมความคิดเห็นหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย – กัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.พ. 2555 ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการในสายงานกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคด้านชายแดนไทย – กัมพูชารวมทั้งสิ้น 62 คน ทั้งนี้เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พลโท วรวิทย์ ดรุณชู เจ้ากรมกิจการชายแดนทหารกล่าวว่า ผลจากการประชุมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้จะได้รวบรวมเพื่อเสนอต่อ นายกรัฐมนตรีได้กำหนดเป็นนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาด้านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป โดยกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็นกลไกหนึ่งของภาครัฐ ที่มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญคือ การดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และการดำเนินการอื่นใดในพื้นที่ชายแดน เพื่อนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีความอยู่ดีกินดี ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / สปชส. สุรินทร์
download 25
จังหวัดสุรินทร์มอบเงินเยียวยา ฟื้นฟูประชาชนที่เปราะบางได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา (15/02/2012)
จังหวัดสุรินทร์มอบเงินเยียวยา ฟื้นฟูประชาชนที่เปราะบางได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา วันที่ 15 ก.พ. 2555 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา กลุ่มคนที่เปราะบาง และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ตามนโยบายของรัฐบาลที่จัดโครงการ “ รัฐบาลรวมใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย “ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสรรงบประมาณกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน 10,500,000 บาท ให้กับจังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่เปราะบางซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมปี 2554 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดสรรในงวดแรกจำนวน 6,000,000 บาท จำนวน 3,000 คน คนละ 2,000 บาท โดยจังหวัดสุรินทร์ได้มอบให้อำเภอที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยปี 2554 จำนวน 14 อำเภอ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในลักษณะการประชาคม และจัดลำดับความเปราะบางจากมากไปหาน้อย เพื่อมอบเงินช่วยเหลือในวันนี้( 15 ก.พ. ) พร้อมกันทั่วประเทศ และกำหนดให้จังหวัดลพบุรีเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงการดังกล่าว จังหวัดสุรินทร์ได้มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 ในส่วนของอำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวน 252 คน เป็นเงิน 504,000 บาทใน ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 23
คู่บ่าวสาว 25 คู่ร่วมประเพณีซัตเตและจดทะเบียนบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกที่สุรินทร์ (14/02/2012)
คู่บ่าวสาวจำนวน 25 คู่ร่วมประเพณีแต่งงานแบบชาวกูยโบราณ ( ซัตเต ) และจดทะเบียนบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดสุรินทร์ ที่ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต. กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ วันที่ 14 ก.พ. 2555 จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ อ.ท่าตูม และองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จัดงานประเพณีแต่งงานแบบชุมชนชาวกูยโบราณ ( ซัตเต ) และจดทะเบียนบนหลังช้าง ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันที่ 14 ก.พ. ซึ่งเป็นวันแห่งความรักซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 6 โดยเปิดโอกาสให้คู่บ่าวสาว ทั้งชาวไทยปละชาวต่างประเทศ ที่ต้องการที่จะร่วมเข้าประเพณีแต่งงานแบบชาวกูยโบราณหรือเรียกตามภาษากูยว่าซัตเต และร่วมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. จัดให้มีกิจกรรมการแห่ขันหมากบนหลังช้างของเจ้าบ่าวกว่า 30 เชือกพร้อมขบวนแห่ขันหมากตามประเพณีโบราณของชาวกูยที่สวยงามจากโรงเรียนบ้านตากลางระยะทางกว่า 3 ก.ม. ก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานแบบโบราณของชุมชนชาวกูย หรือ ซัตเต ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณปรำพิธีภายในศูนย์คชศึกษา จากนั้นคู่บ่าวสาวร่วมเลี้ยงอาหารช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลของคู่สมรสจำนวนกว่า 60 เชือก พร้อมทั้งญาติและนักท่องเที่ยว และที่เป็นพิธีสำคัญและยิ่งใหญ่นั่นก็คือพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่มีช้างเข้าร่วมพิธีกว่า 60 เชือก ซึ่งก็สร้างความประทับใจแค่คู่บ่าวสาว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก สำหรับปีนี้ได้รับความสนใจจากคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 25 คู่ ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 26
ตชด. 21 จัดโครงการตำรวจสีขาวเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษาเอาชนะยาเสพติด (10/02/2012)
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เรียกประชุม ผู้กำกับการตำรวจ ตชด. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เน้นการปราบปรามยาเสพติด และปราบปรามขบวนการตัดไม้พะยูง ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งดำเนินการโครงการตำรวจสีขาว นำ เจ้าหน้าที่ ตชด.ตรวจปัสสาวะ ปลอดสารเสพติด วันนี้ (10 ก.พ.55) ที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทร์ภักดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ พล.ต.ต.โชติ ไทยยิ่ง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ได้เรียกประชุม ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21,22,23,และ 24 ทั้งหมด 4 กองกำกับการ และผู้บังคับการกองร้อย ตชด. ทั้ง 4 กองกำกับการ รับผิดชอบพื้นที่ 20 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหาแนวทาง และวางมาตรการ ในการหาข่าว การจับกุมและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งพบว่ามีการลักลอบขนยาบ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในฝั่งประเทศไทย มีจำนวนบ่อยและมากขึ้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปราบปรามให้มีความเข้มข้นมากขึ้น พร้อมทั้งการเข้าดำเนินการปราบปราม ขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ป่าไม้และมีการชักลากออกมา ซุกซ่อนเพื่อรอขนไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งพบว่า ขณะนี้ ขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง มีการทำเป็นขบวนการ มีกองกำลังติดอาวุธคุมกัน เจ้าหน้าที่จะต้องระมัดระวังและดำเนินการอย่างเฉียบขาด พร้อมกันนี้ ตชด.ที่ 21 ได้ทำการตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติดกับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ตามโครงการตำรวจสีขาว เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา เอาชนะยาเสพติด พบว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ ตชด.คนไหน มีสารเสพติด พล.ต.ต.โชติ ไทยยิ่ง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 กล่าว่าพื้นที่ชายแดนด้าน ที่ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา พบว่า มีการนำยาบ้าเข้ามาเป็นจำนวนน้อย และไม่ใช่รายใหญ่ ส่วนใหญ่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอเขมราฐ และที่จังหวัดนครพนม ,มุกดาหาร ,อำนาจเจริญ ,หนองคาย ,และจังหวัด เลย มีการลักลอบนำยาบ้า เป็นรายใหญ่ จากฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) เข้ามาเป็นจำนวนมาก ตลอดแนวชายแดนติดฝั่งแม่น้ำโขง เป็นพื้นที่ต้องตรวจตราอย่างเข้มงวด ในส่วนของการปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง ตามแนวชายแดน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ ตชด.ได้ดำเนินการปราบปราม อย่างต่อเนื่องและเป็นปัญหาที่ ตชด.ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปราม ////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 24

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 ถัดไป>>