หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารักษาดินแดน (10/02/2012)
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ 1 จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน วันที่ 10 ก.พ. 2555 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ 1 ต. เฉลียง อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายกองเอก นิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ก.พ. ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมในการชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละหรืออุทิศชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมือง และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของกองอาสารักษาดินแดน นอกจากนี้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญ การมอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2554 พิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่สมาชิกจำนวน 10 ราย มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 24 ราย บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 10 ราย พร้อมกันนี้ได้อ่านสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนถึงสมาชิกอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนในครั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 กำหนดไว้ 6 ประการ คือ บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ รักษาสถานที่สำคัญและ การคมนาคม ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟังและรายงานข่าว ทำความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกำลังข้าศึก เป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้ เมื่อจำเป็น ภารกิจในปัจจุบันที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย นอกจากนั้นแล้ว สมาชิก อส. ยังมีบทบาทหน้าที่ในด้านต่างๆ อีกมากมาย ทั้งด้านการบริการประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว กองอาสารักษาดินแดน แบ่งการจัดหน่วยออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ได้แก่ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการ ส่วนภูมิภาค ได้แก่ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บังคับการ และมีนายอำเภอ เป็นผู้บังคับกองร้อย สมาชิก อส. มี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำรอง คือ สมาชิกที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ประเภทประจำกอง คือ สมาชิกที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร และบรรจุอยู่ในอัตรากำลัง และประเภทกองหนุน คือ สมาชิกที่ได้ปลดออกจากประจำกอง วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 เพื่อให้เกิดกิจการด้านพลเรือนอาสา ที่มีรูปแบบและระบบการจัดการที่ชัดเจนมากขึ้น จึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินท์
download 20
สุรินทร์จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าว (10/02/2012)
จังหวัดสุรินทร์จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าว สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา รองรับผลกระทบจาก AFTA วันที่ 10 ก.พ. 2555 กรทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลือกจังหวัดสุรินทร์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากากรเปิดเสรีการค้าอาเซียน ( AFTA ) ปีที่ 1/2554/55 ณ ศูนย์ข้าชุมชน บ้านกันโจรง ต. กระหาด อ. จอมพระ จ. สุรินทร์ โดยมี รศ.ดร. เจษฏา แก้วกัลยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยการจัดงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการลดต้อนทุนการผลิตข้าว โดยใช้เทคโนโลยีที่ถกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่ โดยยกหมู่บ้านก็โจรงตำบลกระหาดเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการลดต้นทุนการผลิตข้าวของตำบลกระหาด อ. จอมพระ สำหรับจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน 1 แห่ง และศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่าย จำนวน 10 แห่ง ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และกระจายให้เกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ข้างเคียงได้จำนวนกว่า 570,000 กิโลกรัม ขยายผลการลดต้นทุนการผลิตข้าวๆได้ 300 ไร่ สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวกว่า 5,000 บาทต่อตัน ในโอกาสเดียวกันนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว และมอบใบรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เปิดป้ายโรงเก็บเมล็ดพันธ์ข้าว เปิดเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว ปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกเมล็ดพันธุ์ดีกระจายสู่เกษตรกร และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และการประกอบพิธีสู่ขวัญข้าวแบบโบราณของชุมชนชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 22
สุรินทร์พร้อมแล้วที่จะจัดงานประเพณีซัตเตและจดทะเบียนบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก (09/02/2012)
จังหวัดสุรินทร์พร้อมแล้วที่จะจัดงานประเพณีแต่งงานแบบชาวกูยโบราณ หรือ ซัตเต และจดทะเบียนบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกที่ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้างสุรินทร์ วันที่ 9 ก.พ. 2555 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานจัดงาน “ จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง “ ประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต. กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ ในวันที่ 14 ก.พ. 2555 นี้ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ อ.ท่าตูม และองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพจัดขึ้น เป็นการแต่งงานแบบประเพณีแต่งงานของชุมชนชาวกูยโบราณ หรือเรียกตามภาษากูยว่า ซัตเต และจะมีการจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง หนึ่งเดียวในโลก โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันที่ 14 ก.พ. ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คู่บ่าวสาว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เข้าร่วมประเพณีแต่งงานแบบชาวกูยโบราณหรือ ซัตเต และร่วมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างที่มีหนึ่งเดียวในโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ สำหรับปีนี้ได้เปิดรับสมัครคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมในพิธีจำนวนกว่า 55 คู่ โดยในภาพรวมในขณะนี้จังหวัดสุรินทร์พร้อมแล้วในทุกด้านที่จะจัดงานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสมัครเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์กากรบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0-4451-1599 และเชิญชาวประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมในกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ดังกล่าวซึ่งจะพบกับกิจกรรมการแห่ขันหมากบนหลังช้างของเจ้าบ่าว การเข้าพิธีแต่งงานแบบโบราณของชุมชนชาวกูย หรือ ซัตเต ที่ศักดิ์สิทธิ์ พิธีเลี้ยงอาหารช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลของคู่สมรส พร้อมทั้งญาติและนักท่องเที่ยว พิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่มีช้างเข้าร่วมพิธีกว่า 60 เชือก กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 24
โรงพยาบาลสุรินทร์สร้างเครือข่ายสตรีเพื่อชุมชนปลอดบุรี่ (09/02/2012)
โรงพยาบาลสุรินทร์อบรมให้ความรู้ แก่แกนนำ และผู้นำชุมชนในการสร้างเครือข่ายสตรีเพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ วันที่ 9 ก.พ. 2555 ที่ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม ให้ความรู้แกนนำชุมชน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายสตรี เพี่อชุมชนปลอดบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อให้แกนนำชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และคำแนะนำเลิกบุหรี่สำหรับประชาชน ตลอดจนเข้าใจถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ในชุมชนของตนเอง และสามารถร่วมกันแก้ปัญหาได้อีกทั้งได้มีเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในชุมชน และเพื่อพัฒนาชุมชนให้ปลอดบุหรี่โดยเครือข่ายสตรีในชุมชนมีส่วนร่วมต่อการณรงค์ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเรือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมปลอดบุหรี่ คณะกรรมการคลินิกอดบุหรี่ และคลินิกฟ้าใส นำทีมโดย พลตำรวจตรีหญิงจันทนา วิธวาศิริ ตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 10 ก.พ. 2555 ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์จัดงานแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน (09/02/2012)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์จัดงานแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชัน ค่ำวันที่ 8 ก.พ. 2555 ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมตามโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 ก.พ. 2555 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากสาขาวิชาต่างๆ การประกวดร้องเพลงประสานเสียง การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 4 ภาค คือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง การประกวดร้องเพลงพื้นบ้าน ประกวดดนตรีพื้นเมือง และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานใต้ การประกวดการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง “ ดาวรุ่งราชมงคล “ และการประกวดส้มตำลีลา โดยมีนักศึกษาจากสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ส่งทีเข้าประกวด และร่วมในกิจกรรมกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก /////////////////////
download 32
บุกค้นเรือนจำอำเภอรัตนบุรี รอบ 2 ขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดฉายาไอ้ปากดำเพิ่ม พบสิ่งผิดกฎหมายจำนวนมาก (08/02/2012)
บุกค้นเรือนจำอำเภอรัตนบุรี รอบ 2 ขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดฉายาไอ้ปากดำเพิ่ม พบสิ่งผิดกฎหมายจำนวนมาก เมื่อเวลา04.00น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ นายพิภพ ดำทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พล.ต.ต.ชัยทัต รุ่งแจ้ง ผบก.ภ.สุรินทร์นายไพศาล สุวรรณรักษาผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์/รักษาการผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอรัตนบุรีได้สนธิกำลังตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 สุรินทร์ จำนวน 260 นายบุกเข้าค้นเรือนจำอำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์ เป็นรอบที่ 2เพื่อขยายผลเครือข่ายยาเสพติดในเรือนจำทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554ได้มีการนำกำลังตำรวจบุกเข้าตรวจค้นยังเรือนจำอำเภอรัตนบุรีและพบของกลางเป็นยาบ้า ยาไอซ์ โทรศัพท์มือถือ ซิมการ์ดโทรศัพท์จำนวนหนึ่ง นำมาสู่การขยายผลจนทราบว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ของนายภานุวัฒน์ศิริชัย หรือไอ้ปากดำและพบเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวรวม 3 คน ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้มีคำสั่งให้ออกจากราชทันทีพร้อมทั้งขยายผลเครือข่ายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อกวาดล้างเครือข่ายดังกล่าวซึ่งพบว่ายังมีอีกหลายรายที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่ยังอยู้ที่เรือนจำอำเภอรัตนบุรีจากการตรวจค้นที่นอนของผู้ต้องขังอย่างละเอียด ตู้เก็บของโดยใช้เครื่องตัดกุญแจออก ในทุกล็อคเกอร์ เพื่อทำการตรวจค้นไม่ให้ผู้ต้องขังรู้ตัว ซึ่งจากการตรวจค้นในครั้งนี้ในแต่ละห้องนอนพบเครื่องชาร์ตแบตเตอร์รี่โทรศัพท์หลายเครื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดไว้เพื่อเป็นหลักฐานพร้อมมีการแยกผู้ต้องขังที่มีสิ่งของในที่นอน ออกมาทำการสอบสวนขยายผลพบยาไอซ์ 1 ซอง โทรศัพท์ 8 เครื่อง ซิมการ์ด 10 อันพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบอีกหลายชุด ไผ่ มีดสั้นโดยในช่วงสายวันเดียวกัน พล.ต.ต.เดชา ชวยบุญชุม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้เดินทางมาติดตามผลการตรวจค้นที่เรือนจำอำเภอรัตนบุรีอีกรอบ ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว สปชส. สุรินทร์
download 30
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ออกบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (08/02/2012)
จังหวัดสุรินทร์จัดโครงการ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ออกบริการแก่ประชาชนและมอบบ้านธารน้ำใจแก่ผู้รากไร้ ในพื้นที่ห่างไกล วันที่ 8 ก.พ. 2555 นายอุดม สมรส ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นำส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ออกให้บริการแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ บริเวณโรงเรียนบ้านผักไหม หมู่ที่ 1 ต. ผักไหม อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ โดยก่อนหน้านั้นเวลา 10.00 น. ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านธารน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ให้กับ นางใส เจียงเพ็ง อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ 1 ต. ผักไหม อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ยากไร้ ไม่มีบ้านอยู่อาศัยที่แข็งแรง อาศัยอยู่กับหลาน 2 คนซึ่งอยู่วัยเรียน ซึ่งได้รับการประชาคมจากเพื่อนบ้านให้ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้ซึ่งใช้งบประมาณในการสร้าง 105,000 บาท จากนั้น ปลัดจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางไปที่บริเวณสนามโรงเรียนบ้านผักไหม เพื่อเปิดโครงการ “ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม “ และมอบรถจักรยานแก่นักเรียนเรียนดี จำนวน 2 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ยากไร้ มอบทุนมูลนิธิเด็ก จำนวน 10 ทุน มอบ ส.ป.ก. 4 - 01 ให้แก่ประชาชน มอบเงินแก่ผู้ยากไร้และคนชรา มอบพันธุ์ปลา และตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆที่ออกให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา การอนุมัติ อนุญาต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ แก่ประชาชนตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ในหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งสามารถให้บริการทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ และเป็นการเพิ่มโอกาสทางเลือกให้กับประชาชนในการมาขอรับบริการที่สะดวกและรวดเร็วซึ่งประกอบด้วย งานด้านทะเบียนราษฎร์ ทำบัตรประจำตัวประชาชน การให้บริการด้านที่ดิน การประปา การไฟฟ้า รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้บริการด้านแรงงาน การแก้ไขปัญหาความยากจนแนะนำส่งเสริมอาชีพ ด้านขนส่งต่อทะเบียนรถ ออกใบอนุญาตขับขี่ ด้านสาธารณสุขบริการตรวจรักษา และตรวจสุขภาพ และการบริการจากหน่วยงานอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 27
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและให้มีพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา (06/02/2012)
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและให้มีพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 6 ก.พ. 2555 เวลา 13.39 น. ที่หอประชุมสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เชต 3 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 และ ศาสตราจารย์ ดร. ทวีศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีการพิจารณา และเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเรียกว่า ปฏิญญาชะอำ-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน (Cha-am Hua Hin Dectaration on Strengthening on Education to Achieve ASEAN Caring and Sharing Community) โดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคคลกร และในเบื้องต้น ปีการศึกษา 2555 มีเป้าหมายจะจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนต้นแบบอาเซียน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทั้ง 23 เครือข่ายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมก่อนขยายผลสู่โรงเรียนในพื้นที่ครบทั้ง 234 โรงเรียน ภายในปี 2558 พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 3 อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 234 โรงเรียนเป็นสักขีพยานและรับทราบร่วมกัน คาดว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับชาวการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 ที่จะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์และปฏิญญาร่วมกันระหว่างทั้งสองภาคี ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส.สุรินทร์
download 30
พิธีเปิดงาน ASEAN Station (06/02/2012)
พิธีเปิดงาน ASEAN Station ประชาสัมพันธ์ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ASEAN Station ณ ห้องโถง อาคารกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พร้อมสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ASEAN Station ประกอบด้วยการจัดแสดงหนังสือ ข้อมูล สัญลักษณ์ และของที่ระลึก ให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียนในรายการ ASEAN Quiz ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประจำทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศด้วย
download 31
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ย้ำกำชับหน่วยงานความมั่นคงป้องปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน (06/02/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ย้ำกำชับหน่วยงานความมั่นคงป้องปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวในโอการออกตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนว่า จังหวัดสุรินทร์ กำหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดน เป็นแผนพัฒนาจังหวัด เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ติดชายแดน 4 อำเภอ รวมระยะทางกว่า 90 กิโลเมตร ทั้งนี้ หลังจากปีที่แล้วมีเหตุการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา เกิดการบาดเจ็บสูญเสียชีวิต และหลังจากที่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ปัญหาสถานการณ์ชายแดนก็ดีขึ้น ในช่วงนี้เหตุการณ์ก็สงบ ทหารทั้งสองฝ่ายที่มาร่วมปฏิบัติการร่วมกันก็มีความเข้าใจกัน ขณะนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ผู้นำ 2 ประเทศ มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกัน ในเรื่องเขตแดนสนธิสัญญา ก็รอฟังคำตัดสินพิจารณาของศาลโลก ส่วนปัญหาความมั่นคงชายแดนทั้งในเรื่องคนหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ก็มีปะปราย โดยเฉพาะไม้พยุง มีการลักลอบข้ามเขตเข้ามามีการประทะกันตามที่เป็นข่าว ซึ่งได้เน้นทุกครั้งในเวทีประชุมจังหวัด การประชุมหัวหน้าส่วนหรือประชุมความมั่นคงให้กำกับดูแลเรื่องการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาก็พบมีการลักลอบเข้ามาเป็นรายย่อยๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ได้มีการเรียกหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอทั้ง17อำเภอ มาร่วมประชุมและลงนาม MOU ร่วมกัน เพื่อพิจารณาว่าส่วนไหนทำได้ไม่ได้ มีงบประมาณเพียงพอไหม อันไหนที่เป็นปัญหาอุปสรรคเกินความสามารถของหน่วยงาน ทางจังหวัด ก็จะเข้าไปช่วยเพื่อเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามตัวชี้วัดต่างๆ ซึ่งคิดว่าน่าจะทำได้ไม่เกิน 6 เดือนนี้
download 27
จังหวัดสุรินทร์ เปิดรับจำนำหัวมันสำปะหลังสดจากเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 นี้ (06/02/2012)
นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2554/55 เพื่อเตรียมดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ของหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะเปิดรับจำนำหัวมันสำปะหลังสดจากเกษตรกร ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2555 มีระยะเวลาไถ่ถอนภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ โดยกำหนดราคารับจำนำหัวมันสด เชื้อแป้ง 25 % ก.ก.ละ 2.75 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 กิโลกรัมละ 2.75 บาท เดือนมีนาคม 2555 กิโลกรัมละ 2.80 บาท เดือนเมษายน 2555 กิโลกรัมละ 2.85 บาท เดือนพฤษภาคม 2555 กิโลกรัมละ 2.90 บาท ซึ่งราคารับจำนำใบประทวนปรับเพิ่ม-ลด ตามเปอร์เซ็นต์แป้งในอัตรา ก.ก. ละ 0.02 บาท สำหรับเกษตรกรผู้มีสิทธิจำนำต้องมีใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2554/55 มีผลผลิตมันสำปะหลังเป็นของตนเอง และเป็นลูกค้าธ.ก.ส. จำนำได้ไม่เกินรายละ 250 ตัน ระยะเวลาจำนำ เกษตรกรที่ได้รับในประทวนสินค้าจากองค์การคลังสินค้าแล้วต้องนำใบประทวนสินค้าไป จำนำกับ ธ.ก.ส. สาขาท้องที่ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบประทวนสินค้า โดยขณะนี้ มีผู้ประกอบการลานมันในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 1 ราย คือ สหกรณ์ชาวไร่มันสำปะหลังจังหวัดสุรินทร์ จำกัด ตั้งอยู่ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
download 32
ทหารผ่านศึกเป็นจำนวนมากร่วมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2555 (03/02/2012)
จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสุรินทร์ จัดงานวันทหารผ่านศึกประจำปี 2555 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของทหารผ่านศึกที่ล่วงลับไปแล้ว วันที่ 3 ก.พ. 2555 ที่บริเวณอนุสาวรีย์ พล.ต. หลวงวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดทหารบกสุรินทร์ พันเอกศิริวิทย์ เจริญวงษ์ รักษาการผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นประธานในการนำหน่วยงานทหาร ตำรวจ ตชด. และทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พล.ต. หลวงวีรวัฒน์โยธิน และกล่าวสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก และร่วมประกอบกิจกรรมทางศาสนา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึก พร้อมมอบรางวัลแก่ทหารผ่านศึกที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนอ่านคำปราศรัย ของพลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ นายกสภาทหารผ่านศึก ที่กล่าวให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว เนื่องในวันทหารผ่านศึกในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดทหารบกสุรินทร์ โดยมีทหารผ่านศึกและครอบครัวเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก วันทหารผ่านศึก เป็นวันที่ทหารไทยกลับมาจากการรบสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการช่วยเหลือครอบครัวทหาร ที่เสียชีวิตจากการรบ มีการสงเคราะห์โดยผ่านการเห็นจากรัฐบาล มีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2510 องค์การทหารผ่านศึก ได้เปลี่ยนมาเป็นองค์การกุศลของรัฐมาเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย และกระทรวงกลาโหมจะจัดกองทุนรับเงินอุดหนุนขึ้น หน้าที่ของทหารผ่านศึก คือ การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษาและการจัดหาอวัยวะเทียม และยังมีการสงเคราะห์ด้านอาชีพ โดยฝึกอบรมอาชีพ จัดหางานในต่างประเทศ และการสงเคราะห์ด้านเกษตรกรรม จัดหาที่ดินทำกินให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือ และกองทุนต่างๆ จัดหาเงินให้สมาชิก ได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพอีก และยังมีการรักษาพยาบาลฟรี โดยการส่งเสริมของทหารผ่านศึกโดยขอสิทธิพิเศษด้านต่างๆ เช่น ขอลดค่าโดยสาร เป็นต้น ประนนท์ ไม้หอม/ข่าว/พิมพ์
download 34
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบถุงยังชีพและเสื้อกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ (02/02/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบถุงยังชีพและเสื้อกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ของ ต. ไพรขลา อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์ วันที่ 2 ก.พ. 2555 ที่วัดอัมวารินทร์ บ้านโพนม่วง ต. ไพรขลา อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบเบี้ยยังชีพ และเสื้อกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่ของ ต. ไพรขลา อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลาได้นำเสื้อกันหนาวมามอบให้ด้วยทั้งนี้ อ. ชุมพลบุรียังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะช่วงกลางคืน และช่วงเช้าทำให้ผู้สูงอายุต้องเพชิญกับอากาศหนาวและไม่สบายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลไพรขลาจึงได้นำเสื้อกันหนาวมามอบให้แก่ผู้สูงอายุได้สวมใส่คลายความหนาวต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลงของ ต. ไพรขลา โดยได้ขุดลอกหนองน้ำพื้นที่เกือบร้อยไร่เพื่อป้องกันน้ำท่วม และให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง พร้อมกันนี้จากสภาพของโครงการแก้มลิงมีการขุดลอกและวางผังที่สวยงามโดยสำนักงานโยธาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ อบต. ไพรขลา จะจัดสรรงบประมานในการตกแต่งพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ อ. ชุมพลบุรีอีกแห่งหนึ่งในอนาคตอีกด้วย /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 28
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน (31/01/2012)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน วันที่ 31 ม.ค. 2555 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะส่วนราชกการจังหวัดสุรินทร์เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา โดยจุดแรกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาเมือน และปราสาทตาควาย ด้าน อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์ ณ ฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมือน กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่ 2609 จำนวน 5 หน่วย พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมกลุ่มปราสาทตาเมือน ต. ตาเมียง และปราสาทตาควาย ต. บักได อ. พนมดงรัก เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมเป็นแห่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมในโอกาสต่อไป ในช่วยบ่ายคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องจอม อ กาบเชิง จ. สุรินทร์ ณ ฐานปฏิบัติการช้างดำจำนวน 5 หน่วย ฐานปฏิบัติการนเรนทร ต. ตูม จ. สุรินทร์ และฐานปฏิบัติการบ้านจรัส อ. บัวเชด จ. สุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2555 โดยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่และมารับมอบสิ่งของในครั้งนี้ประกอบด้วย กำลังพลทหาร ทหารพราน ตำรวจตระเวนชายแดน อาสาสมัครรักษาดินแดนของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 36
สุรินทร์ เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผนึกกำลังแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง (30/01/2012)
สุรินทร์ เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผนึกกำลังแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยภายหลังเปิดการอบรมเข้าค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น จึงมีปัญหาการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ในชุมชนต่างๆ ยังมีปัญหาการแพร่ระบาดพอสมควร ซึ่ง ปปส. ได้กำหนดให้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นที่การระบาดของยาเสพติดในระดับปานกลาง จึงได้วางแผนในการป้องกันและปราบปรามร่วมกับทหาร ตำรวจ ตชด.และหน่วยสายข่าวต่างๆ ทั้งในพื้นที่ 4 อำเภอตามแนวชายแดน ซึ่งสามารถจับกุมผู้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดได้เฉลี่ยเดือนละ 5-6 ครั้ง ส่วนระดับพื้นที่ชั้นใน มีการประสานงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางกำลังในการป้องกันและปราบปรามอย่างเต็มที่ โดยเน้นย้ำมาตรการ การป้องกันในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้ใช้แรงงาน ขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการชี้แจงให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากยาเสพติด พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการช่วยเหลือและดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อสร้างชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และขยายสู่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดต่อไป และในปีนี้จังหวัดสุรินทร์ ได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ติดยาเสพติด ประมาณ 3,000 คน โดยนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เข้าสู่กระบวนการบำบัด เพื่อให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องอีก ////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุริรนทร์
download 29
จังหวัดสุรินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (30/01/2012)
จังหวัดสุรินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเพื่อรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด วันที่ 30 ม.ค. 2555 ที่ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง ( MOU) ระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่มีการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ โดนได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด กับปลักกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2555 ที่ผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นจังหวัดสุรินทร์โดนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอในครั้งนี้ขึ้นเพื่อยืนยันการดำเนินการแก้ไขบัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามบันทึกข้อตกลงฯ และเป็นเอกสารที่ใช้ในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ส.ปชส. สุรินทร์
download 30
ศิลปินท้องถิ่นสุรินทร์ระดมความคิดร่วมทำสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องศิลปวัฒนธรรม (25/01/2012)
ศิลปินเพื่อการปฏิรูปเดินหน้าสู่เมืองสุรินทร์รวมพลังศิลปินท้องถิ่นสุรินทร์ระดมความคิดร่วมทำสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องศิลปวัฒนธรรมสู่ภคประชาชน วันที่ 25 ม.ค. 2555 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป จากการนำของ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป และนายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รวมพลังศิลปินท้องถิ่นสุรินทร์ทุกแขนง สาขา ระดมความคิดเห็น ในการร่วมทำสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องศิลปะวันธรรมสู่ภาคประชาชนของจังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 4 แขนงคือ ด้านวรรณศิลป์ คีตศิลป์ ทัศนศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาในลักษณะประชาคม สร้างเป็นภูมิวัฒนธรรมด้วยชุมชน โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการเยียวยาสังคม สร้างสรรค์สังคม ช่วยหล่อหลอมจิตใจของมนุษย์ให้ก้าวไปสู่ครรลองของความงามในจิตใจ ในการดำเนินชีวิต โดยประเด็นหลักในการระดมวามคิดเห็นหลักในครั้งนี้คือ ด้านการอนุรักษ์ โดยพิจารณาดูว่าสิ่งใดกำลังจะสูญหายแล้วนำกลับมา ด้านการฟื้นฟู เป็นการนำสิ่งที่ได้อนุรักษ์แล้วกลับมาฟื้นฟูส่งเสริม ด้านการพัฒนา เป็นการต่อยอดศิลปะการแสดงด้านต่างๆทั้งวรรณศิลป์ คีตศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง โดยการบูรณาการร่วมกันทั้งศิลปะพื้นบ้านและศิลปะประยุกต์ พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกตัวแทนในแต่ละสาขาๆละ 2 คน พร้อมทั้งประธานคณะทำงาน และนักวิชาการ รวม 11 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานในระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนเครือข่ายศิลปินในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องใน 5 จังหวัดทั่วประเทศในการระดมสรรพกำลังสร้างแผนกิจกรรมในจังหวัดที่นำร่องให้ต่อเนื่องเป็นแผนกิจกรรมไปสู่ความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้คงอัตลักษณ์พื้นที่ไว้สืบทอดไปยังคนรุ่นหลังให้ได้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมต่อไป ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 30
สุรินทร์ให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานตามโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน (25/01/2012)
จังหวัดสุรินทร์ให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานตามโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน วันที่ 25 ม.ค. 2555 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงและให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบการ ได้รับความรู้ด้าน สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายที่รัฐตราขึ้นมา เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ที่พึงมีต่อกันอันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างแรงงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงาน ให้การจ้างและการประกอบอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสังคม มีระบบมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมายแรงานนั้น มีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ ว่าด้วยการจ้างแรงงาน มาตรา ๕๗๕ ถึงมาตรา ๕๘๖,พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๕๑ ,พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ โดยเนื้อหาหลักๆอย่างเช่นระยะเวลาการทำงาน เวลาพัก วันหยุด การลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่ออบรม อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด สวัสดิการต่างๆ ค่าชดเชย และข้อยกเว้นต่างๆที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างชดเชย เป็นต้น ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 30
สุรินทร์เชิญคู่บ่าวสาวร่วมประเพณีซัตเตและจดทะเบียนบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก (24/01/2012)
จังหวัดสุรินทร์เชิญคู่บ่าวสาวสมัครร่วมประเพณีแต่งงานแบบชาวกูยโบราณ หรือ ซัตเต และจดทะเบียนบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกที่ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้างสุรินทร์ วันที่ 24 ม.ค. 2555 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายอุดม สมรส ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานจัดงาน “ จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง “ ประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต. กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ ในวันที่ 14 ก.พ. 2555 นี้ โดยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ อ.ท่าตูม และองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จัดขึ้นซึ่งเป็นการแต่งงานแบบประเพณีแต่งงานของชุมชนชาวกูยโบราณ หรือเรียกตามภาษากูยว่า ซัตเต และจดพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันที่ 14 ก.พ. ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก โดยจะเปิดโอกาสให้คู่บ่าวสาว ทั้งชาวไทยปละชาวต่างประเทศ ที่ต้องการเข้าร่วมประเพณีแต่งงานแบบชาวกูยโบราณหรือ ซัตเต และร่วมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างที่มีหนึ่งเดียวในโลก และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ สำหรับปีนี้ได้เปิดรับสมัครคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมในพิธีจำนวนกว่า 55 คู่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสมัครเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่ว่าการอำเภอท่าตูม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์กากรบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0-4451-1599 ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
กองกำลังสุรนารีอบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน (20/01/2012)
กองกำลังสุรนารี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 อบรม อบรมประชาชนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน วันที่ 20 ม.ค. 2555 ที่ศูนย์อบรมกองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ พลตรีชลิต เมฆมุกดา ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว พร้อมมอบอุปกรณ์การทำการเกษตรแบบอินทรีย์แก่ประชาชนที่เข้ารับการอบรม ทั้งนี้กองกำลังสุรนารี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 โดยศูนย์เรียนรู้ กองกำลังสุรนารี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนขึ้น เพื่อให้ราษฎรในตำบลได้นำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ EM ในการทำปุ๋ยหมัก บำบัดน้ำเสีย เพื่อลดต้นทุนในการทำการเกษตรอีกด้วย โดยมีประชาชนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 160 คน ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว ******************
download 58

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 ถัดไป>>