หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

สุรินทร์ เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผนึกกำลังแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง (30/01/2012)
สุรินทร์ เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผนึกกำลังแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยภายหลังเปิดการอบรมเข้าค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น จึงมีปัญหาการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ในชุมชนต่างๆ ยังมีปัญหาการแพร่ระบาดพอสมควร ซึ่ง ปปส. ได้กำหนดให้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นที่การระบาดของยาเสพติดในระดับปานกลาง จึงได้วางแผนในการป้องกันและปราบปรามร่วมกับทหาร ตำรวจ ตชด.และหน่วยสายข่าวต่างๆ ทั้งในพื้นที่ 4 อำเภอตามแนวชายแดน ซึ่งสามารถจับกุมผู้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดได้เฉลี่ยเดือนละ 5-6 ครั้ง ส่วนระดับพื้นที่ชั้นใน มีการประสานงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางกำลังในการป้องกันและปราบปรามอย่างเต็มที่ โดยเน้นย้ำมาตรการ การป้องกันในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้ใช้แรงงาน ขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการชี้แจงให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากยาเสพติด พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการช่วยเหลือและดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อสร้างชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และขยายสู่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดต่อไป และในปีนี้จังหวัดสุรินทร์ ได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ติดยาเสพติด ประมาณ 3,000 คน โดยนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เข้าสู่กระบวนการบำบัด เพื่อให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องอีก ////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุริรนทร์
download 29
จังหวัดสุรินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (30/01/2012)
จังหวัดสุรินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเพื่อรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด วันที่ 30 ม.ค. 2555 ที่ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง ( MOU) ระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่มีการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ โดนได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด กับปลักกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2555 ที่ผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นจังหวัดสุรินทร์โดนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอในครั้งนี้ขึ้นเพื่อยืนยันการดำเนินการแก้ไขบัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามบันทึกข้อตกลงฯ และเป็นเอกสารที่ใช้ในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ส.ปชส. สุรินทร์
download 30
ศิลปินท้องถิ่นสุรินทร์ระดมความคิดร่วมทำสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องศิลปวัฒนธรรม (25/01/2012)
ศิลปินเพื่อการปฏิรูปเดินหน้าสู่เมืองสุรินทร์รวมพลังศิลปินท้องถิ่นสุรินทร์ระดมความคิดร่วมทำสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องศิลปวัฒนธรรมสู่ภคประชาชน วันที่ 25 ม.ค. 2555 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป จากการนำของ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป และนายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รวมพลังศิลปินท้องถิ่นสุรินทร์ทุกแขนง สาขา ระดมความคิดเห็น ในการร่วมทำสร้างสรรค์พื้นที่นำร่องศิลปะวันธรรมสู่ภาคประชาชนของจังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 4 แขนงคือ ด้านวรรณศิลป์ คีตศิลป์ ทัศนศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาในลักษณะประชาคม สร้างเป็นภูมิวัฒนธรรมด้วยชุมชน โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการเยียวยาสังคม สร้างสรรค์สังคม ช่วยหล่อหลอมจิตใจของมนุษย์ให้ก้าวไปสู่ครรลองของความงามในจิตใจ ในการดำเนินชีวิต โดยประเด็นหลักในการระดมวามคิดเห็นหลักในครั้งนี้คือ ด้านการอนุรักษ์ โดยพิจารณาดูว่าสิ่งใดกำลังจะสูญหายแล้วนำกลับมา ด้านการฟื้นฟู เป็นการนำสิ่งที่ได้อนุรักษ์แล้วกลับมาฟื้นฟูส่งเสริม ด้านการพัฒนา เป็นการต่อยอดศิลปะการแสดงด้านต่างๆทั้งวรรณศิลป์ คีตศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง โดยการบูรณาการร่วมกันทั้งศิลปะพื้นบ้านและศิลปะประยุกต์ พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกตัวแทนในแต่ละสาขาๆละ 2 คน พร้อมทั้งประธานคณะทำงาน และนักวิชาการ รวม 11 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานในระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนเครือข่ายศิลปินในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องใน 5 จังหวัดทั่วประเทศในการระดมสรรพกำลังสร้างแผนกิจกรรมในจังหวัดที่นำร่องให้ต่อเนื่องเป็นแผนกิจกรรมไปสู่ความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้คงอัตลักษณ์พื้นที่ไว้สืบทอดไปยังคนรุ่นหลังให้ได้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมต่อไป ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 30
สุรินทร์ให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานตามโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน (25/01/2012)
จังหวัดสุรินทร์ให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานตามโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน วันที่ 25 ม.ค. 2555 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงและให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบการ ได้รับความรู้ด้าน สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายที่รัฐตราขึ้นมา เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ที่พึงมีต่อกันอันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างแรงงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงาน ให้การจ้างและการประกอบอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสังคม มีระบบมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมายแรงานนั้น มีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๖ ว่าด้วยการจ้างแรงงาน มาตรา ๕๗๕ ถึงมาตรา ๕๘๖,พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๕๑ ,พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘ โดยเนื้อหาหลักๆอย่างเช่นระยะเวลาการทำงาน เวลาพัก วันหยุด การลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่ออบรม อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด สวัสดิการต่างๆ ค่าชดเชย และข้อยกเว้นต่างๆที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างชดเชย เป็นต้น ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 30
สุรินทร์เชิญคู่บ่าวสาวร่วมประเพณีซัตเตและจดทะเบียนบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก (24/01/2012)
จังหวัดสุรินทร์เชิญคู่บ่าวสาวสมัครร่วมประเพณีแต่งงานแบบชาวกูยโบราณ หรือ ซัตเต และจดทะเบียนบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกที่ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้างสุรินทร์ วันที่ 24 ม.ค. 2555 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายอุดม สมรส ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานจัดงาน “ จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง “ ประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต. กระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ ในวันที่ 14 ก.พ. 2555 นี้ โดยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ อ.ท่าตูม และองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จัดขึ้นซึ่งเป็นการแต่งงานแบบประเพณีแต่งงานของชุมชนชาวกูยโบราณ หรือเรียกตามภาษากูยว่า ซัตเต และจดพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันที่ 14 ก.พ. ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก โดยจะเปิดโอกาสให้คู่บ่าวสาว ทั้งชาวไทยปละชาวต่างประเทศ ที่ต้องการเข้าร่วมประเพณีแต่งงานแบบชาวกูยโบราณหรือ ซัตเต และร่วมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างที่มีหนึ่งเดียวในโลก และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ สำหรับปีนี้ได้เปิดรับสมัครคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมในพิธีจำนวนกว่า 55 คู่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสมัครเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่ว่าการอำเภอท่าตูม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์กากรบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0-4451-1599 ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
กองกำลังสุรนารีอบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน (20/01/2012)
กองกำลังสุรนารี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 อบรม อบรมประชาชนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน วันที่ 20 ม.ค. 2555 ที่ศูนย์อบรมกองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ พลตรีชลิต เมฆมุกดา ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว พร้อมมอบอุปกรณ์การทำการเกษตรแบบอินทรีย์แก่ประชาชนที่เข้ารับการอบรม ทั้งนี้กองกำลังสุรนารี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 โดยศูนย์เรียนรู้ กองกำลังสุรนารี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนขึ้น เพื่อให้ราษฎรในตำบลได้นำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ EM ในการทำปุ๋ยหมัก บำบัดน้ำเสีย เพื่อลดต้นทุนในการทำการเกษตรอีกด้วย โดยมีประชาชนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 160 คน ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว ******************
download 58
จังหวัดทหารบกสุรินทร์จัดพิธีสวนสนามถวายคำสัตย์ปฎิญาณของกำลังพล (18/01/2012)
จังหวัดทหารบกสุรินทร์จัดพิธีถวายคำสัตย์ปฎิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย วันที่ 18 ม.ค. 2555 ที่บริเวณสนามฝึกทหารจังหวัดทหารบกสุรินทร์ อ. เมือง จ. สุรินทร์ พันเอก ศิริวิทย์ เจริญวงษ์ รักษาการผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย ซึ่งหน่วยที่จัดกำลังพลเข้าสวนสนามในครั้งนี้มีทั้งหมด จำนวน 6 กองพัน จากกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายวีรวัฒโยธิน โดยมีพันโทจิรัฎต์ ช่วงฉ่ำ เป็นผู้บังคับการกองผสม ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติตลอดจนพี่น้องประชาชนญาติของทหารที่เดินทางมาชมพิธีสวนสนามในครั้งนี้จำนวนมาก วันที่ 18 มกราคม ของทุก ๆ ปี ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ซึ่งคนไทยทุกคน จะต้องระลึกถึงเหตุการณ์แห่งความภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทย ได้ทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแก่พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ.954 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 ณ ตำบลหนองสาหร่าย แขวง เมืองสุพรรณบุรี นับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำสงครามทางบก ที่พระมหาวีรกษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย ได้ทรงแผ่พระบารมีให้เป็นที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทย/////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 33
สุรินทร์ประกอบพิธีรำลึกวดุดีสมเด็จพระนเรศวนมหาราช (18/01/2012)
สุรินทร์ประกอบพิธีรำลึกวดุดีสมเด็จพระนเรศวนมหาราช วันที่ 18 ม.ค. 2555 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันด์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ องค์กรตางๆ ชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมประกอบพิธีน้อมรำลึกและประกาศสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระองค์ดำ เสด็จพระราชสมภพ ณ เมืองพิษณุโลก เมื่อปีเถาะ พุทธศักราช 2098 พระองค์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตรี ราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ และสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ดังนั้น พระองค์จึงมีพระชาติ ทั้งราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยทางพระราชบิดา และราชวงศ์อยุธยาทางพระราชมารดา พระองค์ทรงมีพระพี่นาง พระนามว่า พระสุวรรณเทวีหรือพระสุพรรณกัลยา และพระน้องยาเธอ พระนามว่า สมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงหลั่งน้ำลงเหนือแผ่นดินประกาศอิสระภาพ ไม่ยอมขึ้นต่อกรุงหงสาวดี ณ เมืองแครง ในวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2127 เวลาประมาณ 19.00 และได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2133 ซึ่งขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากหงสาวดี และได้ทำสงครามกับอริราชศัตรูทั้งพม่าและเขมร จนราชอาณาจักรไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคง ขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลกว่าครั้งใดในอดีตที่ผ่านมา ทรงมีพระปรีชาสามารถในการนำทัพ ทรงริเริ่มนำยุทธวิธีแบบใหม่มาใช้ในการทำสงคราม การสงครามกับพม่าครั้งสำคัญที่ทำให้พม่าไม่กล้ายกทัพมารุกรานไทยอีกเลย เป็นเวลาเกือบสองร้อยปีคือ สงครามยุทธหัตถี เมื่อปี พ.ศ. 2135 นั่นคือเมื่อหงสาวดีนำโดยพระมหาอุปราชามังสามเกียดยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง สมเด็จพระนเรศวรก็นำทัพออกไปจนปะทะกันที่หนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี บ้างก็ว่าจังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนกระทั่งสามารถเอาพระแสงง้าวฟันพระมหา-อุปราชาขาดสะพายแล่ง สิ้นพระชนม์อยู่กับคอช้าง พระราชกรณียกิจ พ.ศ. 2113 เสด็จออกร่วมรบกับทหารโดยขับไล่กองทัพเขมรได้สำเร็จ พ.ศ. 2114 ได้รับสถาปนาให้ปกครองเมืองพิษณุโลก เมื่อพระชนมายุ 16 พรรษา พ.ศ. 2117 เสด็จไปรบที่เวียงจันทน์ เผอิญทรงประชวรเป็นไข้ทรพิษจึงเสด็จกลับ พ.ศ. 2121 ทรงทำสงครามขับไล่พระยาจีนจันตุออกไปจากกรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 2127 ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง และกวาดต้อนคนไทยกลับพระนคร พ.ศ. 2127-พ.ศ. 2130 พม่ายกกองทัพมาตีไทยถึง 4 ครั้ง แต่ถูกไทยตีแตกพ่ายกลับไป พ.ศ. 2133 ทรงเสด็จครองราชย์ ณ กรุงศรีอยุธยาเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา พ.ศ. 2135 ทรงทำสงครามยุทธหัตถี และมังกะยอชะวา สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2136 ทรงยกกองทัพไปตีเขมรและจับพระยาละแวกทำพิธีปฐมกรรม พ.ศ. 2138 และ พ.ศ. 2141 ทรงกรีฑาทัพไปตีกรุงหงสาวดี ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พ.ศ.2148 ทรงกรีฑาทัพไปตีกรุงอังวะ เมื่อไปถึงเมืองหางหรือเมืองห้างหลวงทรงพระประชวร เป็นหัวระลอกขึ้นที่พระพักตร์ เสด็จสวรรคต ณ ทุ่งแก้ว เมืองห้างหลวง ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง พระชนมายุ 50 พรรษา ครองราชย์สมบัติได้ 15 ปี
download 33
สุรินทร์ประกอบพิธีรำลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17/01/2012)
ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรภาคเอกชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีล้อมรำลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 ม.ค. 2555 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทั้งนี้เพื่อสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพสกนิกร และประเทศอย่างอเนกอนันต์นับตั้งแต่อดีตกาล อย่างเช่นทรงเป็นพระบิดาแห่งอักษรไทย โดยทรงประดิษฐ์คิดค้น และปรับปรุงแบบอักษรไทย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมกษัตริย์ แห่งกรุงสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีพระมเหสีคือ พระนางเสือง มีพระราชโอรสสามพระองค์ พระราชธิดาสองพระองค์ พระราชโอรส องค์ใหญ่สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังเยาว์ องค์กลางมี พระนามว่า บานเมือง และพระราชโอรสองค์ที่สาม คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อพระชันษาได้ ๑๙ ปี ได้ชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ จึงพระราชทานนามว่า "พระรามคำแหง" เมื่อสิ้นรัชสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพ่อขุนบานเมืองแล้ว พระองค์ได้ครองกรุงสุโขทัย ต่อมาเป็น พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์พระร่วงสันนิษฐานว่าพระองค์ สิ้นพระชนม์ในราวปี พ.ศ.๑๘๖๐ รวมเวลาที่ทรงครองราชย์ประมาณ ๔๐ ปี /////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 33
ศิลปินนานาชาติจาก 16 ประเทศร่วมงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติครั้งที่ 7 ที่จังหวัดสุรินทร์ (16/01/2012)
ศิลปินนานาชาติจาก 16 ประเทศร่วมงานร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติครั้งที่ 7 ที่จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 16 ม.ค. 2555 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมร่วมกัน การเสวนาร่วมด้านวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 15 - 25 ม.ค. 2555 นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมนานาชาติ โดยอาศัยศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นสายเชื่อมสัมพันธ์จากคนทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รู้จัก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคของโลกย่อมมีความแตกต่าง และมีความหลากหลาย อันเนื่องมากจากภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีการดำรงชีวิต ภาษา และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน ทำให้งานศิลปกรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นในแต่ละพื้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ หรือศิลปะการแสดงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โดยมีศิลปินนานาชาติเข้าร่วมถึง 16 ประเทศ จำนวนศิลปิน ร่วม 300 คน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา/ อิตาลี/ ตุรกี/ อิสราเอล /อัลจีเรีย/ ลิธัวเนีย /ศรีลังกา/ อินเดีย /อินโดนีเซีย /ฟิลิปปินส์ /เวียดนาม /ลาว /กัมพูชา/ เมียนมาร์ /บังคลาเทศ และไทย ซึ่งแต่ละประเทศนำนักแสดงมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 16 คน โดยประเทศตุรกีนำนักแสดงมาจำนวนมากสุด คือ 35 คน ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 36
จังหวัดสุรินทร์จัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๕ มีครูเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก (16/01/2012)
เช้าวันนี้ (๑๖ ม.ค.๕๕ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สืบเนื่องจากคุรุสภา ได้กำหนดให้ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันครูขึ้นในวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี ซึ่งได้ถวายพระราชมัญญานามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และเพื่อให้เป็นวันรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างครูกับประชาชน โดยจัดให้มีกิจกรรม ถวายพระราชมัญญานามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” กิจกรรมทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู มีครูในสถานขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สังกัดเทศบาลเมือง สุรินทร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และครูนอกประจำการ เข้าร่วมพิธี รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน มีการสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณ พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อการศึกษาและครูดีเด่นสาขาต่างๆ ตามคำปฏิญาณตนของครูที่ว่า จะบำเพ็ญตน ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู จะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ และจะรักษาชื่อเสียงของคณะครู และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ////////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 29
งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (14/01/2012)
งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ และของดีเมืองสุรินทร์อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 2555 วันที่ 14 ม.ค. 2555 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ และของดีเมืองสุรินทร์ โดยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 2555 โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบด้วยการจัดนิทรรศการด้านเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาต่างของจังหวัดสุรินทร์ การประกวดและประลองไก่ชนพันธ์พื้นเมือง การประกวดสัตว์เลี้ยง และการประกวดโคสายพันธ์สุรินทร์โกเบ พร้อมทั้งการจำหน่ายของดีเมืองสุรินทร์ สินค้าโอท็อป และสินค้าราคาถูก โดยได้รับความสนใจจากประชาชน และเกษตรกรเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ///////////ประนนท์ ไม้หอม/ ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 29
หลายหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (14/01/2012)
หลายหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุรินทร์ให้ความสำคัญแก่เด็ก และได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น วันที่ 14 ม.ค. 2555 ที่บริเวณลานหน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 พร้อมทั้งอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มอบใบประกาศแก่เด็กดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมสนุกสนาน และมอบรางวัลมากมาย กิจกรรมเล่นเกมส์ และการแสดงบนเวทีของเด็ก และที่สำคัญสุรินทร์ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองช้างงานเด็กปีนี้ได้มีช้างเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กในครั้งนี้ด้วยโดนได้แสดงความสามารถในการเล่นกิจกรรมต่างๆร่วมกับเด็ก ซึ่งก็สร้างความประทับใจแก่เด็กๆที่ได้ใกล้ชิดกับช้างทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนกให้เด็กได้รักช้างและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างให้อยู่คู่กับจังหวัดสุรินทร์และประเทศไทยสืบไป พร้อมทั้งมีการจัดซุ้มอาหาร ขนมคาวหวานไว้ให้เด็กได้รับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม โดยหน่วยงานต่างๆของจังหวัดสุรินทร์ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และในวันเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายพิภพ ดำทองสุข ได้เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่บริเวณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กได้ร่วมสนุกสนานทั้งบนเวที และบริเวณสนาม มีการจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของสุนัข การบินของเครื่องบินบังคับ การแสดงกการขี่ม้า และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง ครู ได้นำเด็กร่วมในกิจกรรมการเป็นจำนวนมาก โดยหน่วยงานที่ร่วมให้ความสำคัญและจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ประกอบด้วยเทศบาลเมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ชนส่งจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดทหารบกสุรินทร์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ค่ายสุรินทรภักดี จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ตามขำขวัญปีนี้ที่ว่า “ สามัคคี มีความรู้ คู้ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี “ //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว /ส.ปชส. สุรินทร์
download 33
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน มอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ยากไร้ที่จังหวัด สุรินทร์ จำนวน 1,000 ผืน (13/01/2012)
วันที่ 13 ม.ค. 2554 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนชาวอำเภอรัตนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาว โดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ได้จัดโครงการ ซีพี – ซีพีเอฟ เคียงข้างคนไทยสู้ภัยหนาว ภาคอีสาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1,000 ผืน ทั้งนี้ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ต้องการความช่วยเหลือจากปัญหาภัยหนาว รวม 23,748 คน ได้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 8,720 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 1,186 คน ผู้พิการทุพลภาพ 1,426 คน ผู้มีรายได้น้อย 5,941 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน 6,475 คน โดยต้องการความช่วยเหลือผ้าห่มนวม 13,980 ผืน ผ้าห่มไหมพรม 2,866 ผืน เสื้อกันหนาว 5,801 ผืน และอื่น ๆ 1,101 ชุด รวม 23,748 ชุด ในส่วนภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอสำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยหนาวที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย พบว่ามีความต้องการความช่วยเหลือผ้าห่มนวม 107,631 ผืน ผ้าห่มไหมพรม 5,457 ผืน เสื้อกันหนาว 11,895 ผืน และอื่น ๆ 1,101 ชุด รวม 126,084 ชุด ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 43
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ออกบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (11/01/2012)
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ออกบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดสุรินทร์จัดโครงการ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ออกบริการแก่ประชาชนและมอบบ้านธารน้ำใจแก่ผู้รากไร้ ในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่อำเภอลำดวน จ. สุรินทร์ วันที่ 11 ม.ค. 2555 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ออกให้บริการแก่ประชาชน ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ต. อู่โลก อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ โดยก่อนหน้านั้นเวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านธารน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ให้กับ นายเปรียว กูลรัตน์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9849 ม. 2 ต. อู่โลก อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ยากไร้ ไม่มีบ้านอยู่อาศัยที่แข็งแรง อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีลูกทั้งหมด 3 คน ก็แยกไปมีครอบครัวและไปทำงานที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของตนเองมีส่งเงินมาให้พ่อใช้บ้างเป็นบางครั้ง ซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ยากลำบากซึ่งเป็นผลให้นายเปรียว ได้รับการประชาคมจากเพื่อนบ้านให้ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้ซึ่งใช้งบประมาณในการสร้าง 105,000 บาท จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางไปที่บริเวณสนามโรงเรียนบ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 ต. อู่โลก อ. ลำดาน จ. สุรินทร์ เพื่อเปิดโครงการ “ จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม “ และมอบรถจักรยานแก่นักเรียนเรียนดี จำนวน 2 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ยากไร้ มอบทุนมูลนิธิเด็ก จำนวน 10 ทุน มอบ ส.ป.ก. 4 - 01 ให้แก่ประชาชน มอบเงินแก่ผู้ยากไร้และคนชรา มอบพันธุ์ปลา และตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆที่ออกให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา การอนุมัติ อนุญาต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ แก่ประชาชนตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ในหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งสามารถให้บริการทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ และเป็นการเพิ่มโอกาสทางเลือกให้กับประชาชนในการมาขอรับบริการที่สะดวกและรวดเร็วซึ่งประกอบด้วย งานด้านทะเบียนราษฎร์ ทำบัตรประจำตัวประชาชน การให้บริการด้านที่ดิน การประปา การไฟฟ้า รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้บริการด้านแรงงาน การแก้ไขปัญหาความยากจนแนะนำส่งเสริมอาชีพ ด้านขนส่งต่อทะเบียนรถ ออกใบอนุญาตขับขี่ ด้านสาธารณสุขบริการตรวจรักษา และตรวจสุขภาพ และการบริการจากหน่วยงานอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนชาว ต. อูโลก และ ตำบลใกล้เคียงของอำเภอลำดวนมารับบริการกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 34
ผู้ว่าฯมอบบ้านธารน้ำใจแก่ผู้รากไร้ ในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่อำเภอลำดวน จ. สุรินทร์ (11/01/2012)
10.00 น.นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านธารน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ให้กับ นายเปรียว กูลรัตน์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9849 ม. 2 ต. อู่โลก อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ที่ยากไร้ ไม่มีบ้านอยู่อาศัยที่แข็งแรง อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีลูกทั้งหมด 3 คน ก็แยกไปมีครอบครัวและไปทำงานที่กรุงเทพมหานครเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของตนเองมีส่งเงินมาให้พ่อใช้บ้างเป็นบางครั้ง ซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ยากลำบากซึ่งเป็นผลให้นายเปรียว ได้รับการประชาคมจากเพื่อนบ้านให้ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้ซึ่งใช้งบประมาณในการสร้าง 105,000 บาท
download 54
ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ร่วมกับ อบต.ดมฯมอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน (10/01/2012)
ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ร่วมกับ อบต.ดมฯมอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่8 ม.ค.54 เวลา 09.09 น. พันเอกธัญญา เกียรติสาร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา และโครงการหนึ่งหน่วย หนึ่งหลัง สร้างบ้านเพื่อคนยากจน พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับครอบครัวนายเต็ง วงษ์มี อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64/1 บ.ภูมิคดี ม. 2 ต.ดม อ. สังขะ จ.สุรินทร์ ท่ามกลางเพื่อนบ้านที่มาร่วมยินดีเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษาและโครงการหนึ่งหน่วย หนึ่งหลัง สร้างบ้านเพื่อคนยากจน เป็นโครงการสนองพระราชปณิธานน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554 โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ,องค์การบริหารส่วนตำบลดม, ส่วนราชการและราษฎรในพื้นที่ ร่วมมือกันจัดสร้างบ้านให้กับราษฎร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยชุมชนมีส่วนร่วมดูแลกันเอง เสียสละเกื้อกูล ผู้ด้อยโอกาสกว่า สร้างครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไป นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ นายก อบต.ดมฯ กล่าวว่า โครงการสร้างบ้านให้กับประชาชน ที่ยังไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองหรือเก่าชำรุด ทรุดโทรม โดยคัดเลือกราษฎรที่มีความประพฤติดี และยากจน ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 อบต. ดมและผู้นำชุมชน ได้พิจารณาคัดเลือกสร้างบ้านให้นายเต็ง วงษ์มี ดังกล่าว ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีบุตร 4 คน โดยสร้างบ้านให้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.54 และสร้างเสร็จสิ้นวันที่ 31 ธ.ค.54 ที่ผ่านมา เป็นหลังที่ 2 ในจำนวน 8 หลัง จากงบประมาณดำเนินการ หลังละ 1 แสนบาท ด้านนายเต็ง วงษ์มี กล่าวว่า ตนเองรู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น และจะขอเป็นพสกนิกรที่จงรักภักดีและจะทำความดีถวายพ่อหลวงตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มอบบ้านหลังดังกล่าวให้กับตนและครอบครัวได้อยู่อาศัย //////////////////////////////
download 32
หอการค้าสุรินทร์เปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคม (10/01/2012)
หอการค้าสุรินทร์เปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคม หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ แถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดสุรินทร์ สู่สากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน ค่ำวันที่ 9 ม.ค. 2555 ที่ห้องแสวงฟ้าสวนป่ารีสอร์ท อ. เมือง จ. สุรินทร์ หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ โดยนายเกรียงศักดิ์ ปาลีคุปต์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ นำคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าว เปิดตัวคณะกรรมการฯ ที่จะเข้ามาร่วมบริหารงานของหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ให้เกิดเป็นรูปธรรม ในการที่จะขับเคลื่อน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาของจังหวัดสุรินทร์นำไปสู่ระดับประเทศ และระดับสากลอย่างมั่นคง และยั่งยืน ตามพันธกิจของหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ที่ว่าเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนในจังหวัดที่จะรวบรวมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน?ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นและของประเทศชาติ และวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นสถาบันผู้นำภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง มีความเชื่อถือ มีเครือข่ายที่กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาไทย สู่สากลอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันสำนักงานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถนนปัทมานนท์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ โทร. 044-511013 และในวันที่ 14 ม.ค. 2555 นี้ทางหอการค้าจังหวัดสุรินทร์กำหนอจัดกิจกรรมงานคาร์บอยในท์ เพื่อเปิดตัวคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดสุรินทร์แก่ชาวจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย /////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส ปชส. สุรินทร์
download 26
จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นกินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน (10/01/2012)
จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นกินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นกินเอาชนะยาเสพติดเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอง 84 พรรษา วันที่ 10 ม.ค. 2555 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแสดงพลัง “ ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์การภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มพลังมลชน นักเรียน นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์ถือป้ายประชาสัมพันธ์จาก 4 มุมเมืองของจังหวัดสุรินทร์ ก่อนที่จะมารวมตัวกันเพื่อ ประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด ที่บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ว่าจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดทุกชนิด จะไม่ให้คนในครอบครัว ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะร่วมรณรงค์เพื่อรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเล็งเห็นถึงมหันตภัยของปัญหายาเสพติด และทรงเป็นผู้นำที่ริเริ่มการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการปลูกพืชทดแทนฝิ่นด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาจนประสบความสำเร็จ และได้รับการยกย่องถึงพระปรีชาสามารถไปทั่วโลก แต่เมื่อปัญหายาเสพติดได้เปลี่ยนไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ทรงให้ความสนพระทัยในการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
ร. 23 พัน 3 ค่ายวีรวัฒโยธินจังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปและทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ (06/01/2012)
ร. 23 พัน 3 ค่ายวีรวัฒโยธินจังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปและทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 6 ม.ค. 2555 ทีกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายวีรวัฒโยธิน จังหวัดสุรินทร์ พันโทจิรัฎฐ์ ช่วงฉ่ำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 นำกำลังพลทหารและครอบครัวประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เนื่องในโอกาวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว พร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป “ พระพุทธอาภัสร์ธรรมคุณ “ โดยมีพันเอกธรากร ธรรมวินธร รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับพระพุทธอาภัสร์ธรรมคุณ โดยพระครูอาภัสร์ธรรมคุณ ( หลวงตารอด ) เจ้าอาวาสวัดโคกกรม ต. จีกแดก อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์ เป็นผู้มอบให้แก่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ได้ตั้งประดิษฐาน ณ ที่ประดิฐานหน้ากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายวีรวัฒโยธิน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้กำลังพลทหาร และครอบครัวได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดศาลาลอยพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธี ///////////// ประนนท์ ไม้หอม /ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 27

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 ถัดไป>>