หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

รมช.เกษตรฯติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดสุรินทร์ (09/12/2011)
รมช.เกษตรฯติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดสุรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 8 ธ.ค. 2554 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน และกู้วิกฤตจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย ในช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม จำนวน 14 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จอมพระ ชุมพลบุรี สังขะ ศีขรภูมิ กาบเชิง ลำดวน ปราสาท รัตนบุรี สำโรงทาบ ท่าตูม ศรีณรงค์ บัวเชด และอำเภอโนนนารายณ์ มีเกษตรกรได้รับความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 244,429.25 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว 217,847.25 ไร่ พืชไร่ 26,011.25 ไร่ และพืชสวนอื่นๆ 570.75 ไร่ จำนวนเกษตรกร 28,142 ราย จำนวนเงินที่ต้องให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 568,901,710.50 บาท ด้านการประมงเสียหาย 8 อำเภอ 1.586 ราย เป็นเงิน 4,868,140 บาท ด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 13,232 ตัวแบ่งเป็นโค 9,513 ตัว กระบือ 1,677 ตัว สุกร 2,042 ตัว ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทางจังหวัดสุรินทร์เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนให้ทันเวลา หลังจากน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ารัฐบาลเป็นห่วงการจัดสรรงบประมาณการเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูจะมีความซ้ำซ้อน เนื่องจากงบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะมาจาก 2 ส่วน คือ จากส่วนกลาง และงบประมาณผ่านจังหวัด จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณารายละเอียดการช่วยเหลือเยียวยา ไม่ให้มีปัญหาหการซ้ำศ้อน และหากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เต็มตามที่จังหวัดขออนุมัติจากรัฐบาล ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณัจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการแต่ละโครงการที่ส่วนราชการเสนอขออนุมัติ และขอให้จังหวัดสุรินทร์เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน และตัวแทนประชาชนร่วมรับฟังการพิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณให้มากที่สุด ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว ส.ปชส. สุรินทร์
download 33
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา (09/12/2011)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน วันที่ 9 ธ.ค. 2554 ที่อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุรินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ โชติสว่าง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ได้ตั้งขัน เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อรวบรวมข้อมลและให้บริการและข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้แก่นักศึกษาต่อสมาคมอาเซียน และเพื่อความพร้อมให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ก้าวสู่สากลต่อไป โดยภายในศูนย์จะมีการจัดหาข้อมูลความรู้ในรูปของสื่อ สิ่งพิมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ และจัดทำเว็บไซต์ประชาคมอาเซียนและเผยแพร่กิจกรรมข้อมูลความรู้ ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 29
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ปิดศูนย์นำร่องใช้น้ำมัน E 85 เป็นพลังงานทดแทน (09/12/2011)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ปิดศูนย์นำร่องใช้น้ำมัน E 85 เป็นพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ปิดศูนย์นำร่องใช้น้ำมัน E 85 ที่ผลิตจากพืชเป็นพลังงานทดแทนจากการใช้น้ำมัน วันที่ 9 ธ.ค. 2554 รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ โชติสว่าง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาในการนำร่องใช้น้ำมัน E 85 เป็นพลังงานทดแทนที่ผลิตจากพืชแทนการใช้น้ำมัน พร้อมเร่งให้ความรู้ ความมั่นใจ หวังสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือประการแรกการเตรียมตัว เพื่อหาแนวทางการทำโครงการร่วมกัน 2 เพื่อแจ้งเกิดเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนรู้อย่างไม่เป็นทางการ พร้อมสำรวจพื้นที่เชิงลึก 3 เปิดตัวเป็นการเปิดโครงการอย่างเป็นทาการ พร้อมเริ่มล้างระบบรถจักรยานยนต์ผู้เข้าร่มโครงการ 4 ติดตั้งปรับแต่งรถจักรยานยนต์ใช้แก๊สโซฮอล์ E 85 และประการสุดท้ายคือการติดตามผลจากการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองต้นแบบภูมิภาคในการใช้พลังงานทดแทน ให้มีความยั่งยืน สร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในอนาคต ////////// ประนนท์ ไม้หอม/ ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 28
เรือนจำกลางสุรินทร์ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ (08/12/2011)
เรือนจำกลางสุรินทร์ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เรือนจำกลางสุรินทร์ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 8 ธ.ค. 2554 ที่เรือนจำกลางสุรินทร์ ต. นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายไพศาล สุวรรณรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธ.ค. 2554 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี มีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี รวมถึงคนชราทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งมีผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษ และปล่อยตัวในครั้งนี้ทั้งหญิงและชายรวมทั้งสิ้น 186 คน โดยมีญาติมารอรับกันอย่างอบอุ่น นายไพศาล สุวรรณรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ กล่าวว่า เรือนจำกลางสุรินทร์ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวนกว่า 1,500 คน จากการที่ผู้ต้องขังจำนวนเกือบ 200 คนได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ต่างก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแก่ผู้ต้องขังดังกล่าว ซึ่งทางเรือนจำกลางได้จัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ทั้งด้านการศึกษา การอาชีพ อบรมพัฒนาจิตใจ การแนะแนวอาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอภัยโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกตอสุข มีอาชีพสุจริต ไม่เป็นภาระและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม.........(ปล่อยเสียง ผบ.เรือนจำกลางสุรินทร์) ..................... ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 27
สุรินทร์เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (08/12/2011)
สุรินทร์เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ บ้านตระแบก หมู่ที่ 6 ตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 ธ.ค. 2554 เวลา 09 .30 น. นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บ้านตระแบก ต. โชกเหนือ อ. ลำดวน จ สุรินทร์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากในปี 2554 เป็นปีเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้นำความสำเร็จจากการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากปีที่ผ่านมาเป็นโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และประกาศเป็นปีแห่งวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 34 หมู่บ้าน พื้นที่ดำเนินการ 17 อำเภอ ดังนี้ ระดับพออยู่ พอกิน (การพัฒนาครอบครัว) 24 หมู่บ้าน ระดับอยู่ดี กินดี (การพัฒนากลุ่ม) จำนวน 3 หมู่บ้าน และระดับ มั่งมีศรีสุข (การพัฒนาเครือข่าย) จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในด้านพื้นที่ ด้านภารกิจ และด้านการมีส่วนร่วม ซึ่ง บ้านตระแบก ม. 6 ต. โชกเหนือ อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองบนพื้นฐานของความพอเพียงได้ และปัจจุบันตำบลโชกเหนือได้ประกาศเป็นตำบลเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบ้านตระแบก หมู่ที่ 6 ตำบลโชกเหนือ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับตำบล /////////// ประนนท์ ไม้หอม ภาพ/ข่าว/ส.ปชส. สุรินทร์
download 31
จังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรนำข้าวไปจำนำแล้ว 25,947 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 114,056 ตัน เกษตรกรได้รับเงินแล้ว 10,213 ราย เป็นเงินจำนวน 868,278,785 บาท (08/12/2011)
จังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรนำข้าวไปจำนำแล้ว 25,947 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 114,056 ตัน เกษตรกรได้รับเงินแล้ว 10,213 ราย เป็นเงินจำนวน 868,278,785 บาท วันที่ 6 ธันวาคม 2554 นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับการดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะอนุกรรมการ และสื่อมวลชน ได้ออกตรวจเยี่ยมการรับจำนำข้าวเปลือก ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟคูเป็งเส็ง เลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และตรวจเยี่ยมโกดังกลางเก็บรักษาข้าวสาร ณ บริษัท โรงสีข้าวศิริเลิศหิรัญ 2554 จำกัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ถนนสุรินทร์ –สังขะ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ ภายหลังการตรวจเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า การรับจำนำข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ยังไม่พบปัญหาการร้องเรียนการทุจริต มีเพียงการเข้าใจผิดในการรับจำนำ เช่น เข้าใจว่าโรงสีมีการกดราคา ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และเกษตรกร ให้มีความเข้าใจตรงกัน ให้เกิดความเชื่อมั่นในการรับจำนำมากขึ้น ซึ่งเป็นภาระของส่วนราชการ ทั้งการค้าภายในจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และ ธกส. ซึ่งต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ซึ่งจากการตรวจสอบโรงสีที่เข้าร่วมโครงการพบว่าขั้นตอนการปฏิบัติมีมาตรฐาน นอกจากนั้นจังหวัดสุรินทร์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อตรวจติดตามการรับจำนำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้มาตรฐาน ส่วนปัญหาข้าวที่นำมาร่วมโครงการรับจำนำบางส่วนไม่มีคุณภาพ และจำนำได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควรนั้น ได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกข้าวให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และจำหน่ายได้ราคาดี ด้านนายเรืองวิทย์ คูณวัฒนพงษ์ เจ้าของ โรงสีไฟคูเป็งเส็ง กล่าวว่า แต่ละวันจะมีเกษตรกรนำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการรับจำนำประมาณ 300,000 – 500,000 กิโลกรัม คุณภาพข้าวที่เข้าร่วมโครงการมีตั้งแต่คุณภาพต้นข้าว 13-42 % ราคาจำนำกิโลกรัมละ 14.20-20.00 บาท และโดยส่วนใหญ่จะมีคุณภาพต้นข้าวเฉลี่ย 20-35 % ราคาจำนำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.00-18.00 บาท ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2554 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 169,135 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 3,308,905 ไร่ ผลผลิต 1,330,180 ตัน ออกใบรับรองให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 166,075 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 3,207,981 ไร่ ผลผลิต 1,289,608 ตัน จำนวนเกษตกรที่รับใบรับรองแล้ว 124,004 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 74.67 ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีโรงสีเข้าร่วมโครงการกับองค์การคลังสินค้า จำนวน 16 โรงสี และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 21 โรงสี รวม 37 โรงสี และได้อนุมัติให้เปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่โรงสีอีก จำนวน 25 แห่ง มีโรงสีเปิดจุดรับจำนำแล้ว 28 โรงสี จุดรับจำนำนอกพื้นที่ 7 แห่ง รวม 35 แห่ง ยอดการรับจำนำ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 มีเกษตรกรร่วมโครงการ 25,947 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 114,056 ตัน โดย ธกส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 10,213 ราย เป็นเงิน จำนวน 868,278,785 บาท ……………………………………………………………………………………………… สมทรง เผือกผล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ / ข่าว
download 32
ช้างพลาย “ร็อคกี้” วัยปี 7 เดือน มารักษาที่โรงพยาบาลช้างสุรินทร์ สัตวแพทย์เร่งช่วยชีวิต (08/12/2011)
ช้างพลาย “ร็อคกี้” วัยปี 7 เดือน มารักษาที่โรงพยาบาลช้างสุรินทร์ สัตวแพทย์เร่งช่วยชีวิต ช้างพลาย “ร็อคกี้” วัยปี 7 เดือน ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน มารักษาที่โรงพยาบาลช้างสุรินทร์ อาการล่าสุดน่าเป็นห่วงสัตวแพทย์เร่งช่วยชีวิต วันที่ 7 ธ.ค. 2554 ที่สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ จ.สุรินทร์ หรือโรงพยาบาลช้างสุรินทร์ ถนนสายสุรินทร์-ปราสาท กม.ที่ 14-15 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายธงชัย สุขรัตน์ อยู่ที่บ้านม่วงเจริญ ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เจ้าของช้างพลาย “ ร็อคกี้” อายุ 1 ปี 7 เดือน ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน ขาซ้ายหน้าหัก ที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ทางออกสุรินทร์ – วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เมื่อคืนวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา นำมารักษาตัวโรงพยาบาลช้างสุรินทร์ โดยมี น.ส.ภัทร เชื้อพลายเวช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ และทีมสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง ทำการรักษาอยู่ในขณะนี้ ช้างพลายร็อคกี้ อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว ตามร่างกาย ส่วนหลัง และหาง มีบาดแผล ขณะที่ขาหน้าซ้ายหัก สมองได้รับการกระทบกระแทกอย่างรุนแรง จนสมองบวบ น.ส.ภัทร กล่าวว่า ช้างพลายร๊อคกี้ ที่มารักษาตัวนั้น ถูกรถชนมา มีบาดแผลตามลำตัว ขาหน้าด้านซ้ายหัก สมองบวบ ยังมีอาการไม่รู้สึกตัว แต่มีอาการตอบสนองบ้างเล็กน้อย เพราะอาการของสมองบวบ ซึ่งทางสถาบันฯ จะให้การรักษาพยาบาลเรื่องสมองก่อน เพื่อให้สมองได้รับรู้ ก่อนช้างจะฟื้นตัว ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ช่วงนี้ห่วงเรื่องสมองบวบมากกว่า ในเรื่องของการรักษา ทางสถาบันฯ จะให้การรักษาดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งอาการทั่วไปค่อนข้างสาหัสมาก ให้ยาปฏิชีวนะ และจะเข้าเฝือกให้ แต่ต้องรอดูอาการอีกระยะหนึ่ง ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส. สุรินทร์
download 33
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมสิริธรวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (02/12/2011)
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมสิริธรวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมสิริธรวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชัน วันที่ 2 ธ.ค. 2554 โรงเรียนสิรินธร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมสิริธรวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชัน ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา เพื่อจัดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน และเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ โดยในงานมีการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์ การแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง ดนตรี นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ นิทรรศการศูนย์อาเซียน ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว //////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 32
จังหวัดสุรินทร์ไถ่ชีวิตโค – กระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (02/12/2011)
จังหวัดสุรินทร์ไถ่ชีวิตโค – กระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค – กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาวันที่ 5 ธ.ค. 2554 วันที่ 2 ธ.ค. 2554 ที่บริเวณหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบโค – กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทั้งนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนทุกภาคส่วน ได้พร้อมกันจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการบริจาคโค – กระบือจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งเป็นเงินสด และเป็นสัตว์ เพื่อมอบแก่เกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอเมืองสุรินทร์ในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 985 ราย ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอภัยทาน ด้วยการไถ่ชีวิตโค – กระบือ และเพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์โค – กระบือให้คงอยู่สืบวิถีชีวิตของเกษตรกรต่อไป ////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ปชส. สุรินทร์
download 32
อบต. โชคเหนือจัดกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (02/12/2011)
อบต. โชคเหนือจัดกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อบต. โชคเหนือจัดกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธ.ค. 2554 วันที่ 2 ธ.ค. 2554 เวลา 09.39 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ นางสุชีวี ประดับสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนชาว ต. โชคเหนือ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญฟังเทศ ฟังธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ และคนชรา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สบทบทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโชกเหนือ หรือการออมวันละ 1 บาท ซึ่ง อบต. โชกเหนือได้ดำเนินการโครงการออมวันละ 1 บาทที่ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันคิด ร่วมกันบริหารจักการ และร่วมกันรับผลประโยชน์ งทุกคน่วมเป็นเจ้าของ โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 614 คน มีเงินกองทุนจำนวน 440,401 บาท ////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส. ปชส. สุรินทร์
download 34
จังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (02/12/2011)
จังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจพื้นที่อีสานใต้ ระหว่างวันที่ 19 – 24 ธ.ค. 2554 นี้ วันที่ 1 ธ.ค. 2554 ที่โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต. ตาคง อ. สังขะ จ. สุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะส่วนหน้าจากสำนักพระราชวัง ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่ และเตรียมพร้อมในการให้การต้อนรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว. ในโอกาสเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตรวจเยี่ยมการดำเนินการของ คณะกรรมการ พอ.สว. อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ พอ.สว. และพสกนิการชาว จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 – 24 ธ.ค. 2554 ซึ่งจะทรงประทับแรม ณ เรือนรับรองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการ ชลประทาน จังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และจังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน ///////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 24
สุรินทร์อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 จ.สุรินทร์ เวลา 09.39 น.วันที่ 30 พ.ย.นี้ ที่พระอุโบสถวัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุรินทร์ พระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายมหานิกาย) ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 โดยจังหวัดสุรินทร์ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จัดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงวามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการบำเพ็ญความดี และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้นำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมีข้าราชการ และประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ สมัครเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้จำนวน 166 ราย บวชทั้งมหานิกายและธรรมยุต โดยมหานิกายบวชที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวง และธรรมยุตบวชที่วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อ. เมือง จ. สุรินทร์ ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / สปชส. สุรินทร์
download 25
บอร์ดกระจายเสียงต่อลมหายใจวิทยุชุมชน 6,601 สถานีอีก 300 วัน อุดสุญญากาศรอแผนแม่บท (30/11/2011)
บอร์ดกระจายเสียงต่อลมหายใจวิทยุชุมชน 6,601 สถานีอีก 300 วัน อุดสุญญากาศรอแผนแม่บท น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการชุดเล็กฝั่งกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือ กสท. มีมติขยายเวลาการทดลองออกอากาศให้กับสถานีวิทยุจำนวน 6,601 แห่งที่ได้รับใบอนุญาตให้ทดลองออกอากาศชั่วคราวจากรักษาการ กสทช. ก่อนหน้านี้ออกไปอีก 300 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2555 การขยายเวลาทดลองออกอากาศครั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสุญญากาศ ระหว่างที่รอกสทช. ร่างแผนแม่บทกิจการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่มีผลบังคับใช้ ทางกท.จึงต้องขยายเวลาออกไปก่อน จนกว่าหลักเกณฑ์และรูปแบบใบอนุญาตจะเรียบร้อย ทั้งนี้ การอนุญาตให้ทดลองออกอากาศชั่วคราวเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของพ.ร.บ.การประกอบกอจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551ระหว่างที่ยังไม่มี กสทช. โดยทั้ง 6,601 สถานีนั้นได้รับการขยายเวลาออกอกาศมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งหลังจากมี กสทช.แล้ว จะต้องพิจารณาว่าสถานีวิทยุแต่ละแห่งเข้าข่ายประเภทใด คือ วิทยุสาธารณะ วิทยุธุรกิจ และ วิทยุชุมชน โดยในส่วนของวิทยุสาธารณะ กสทช. คาดว่าจะให้ใบอนุญาตได้ทันทีที่แผนแม่บทวิทยุโทรทัศน์เสร็จ นอกจากนี้ กสท.เตรียมจัดเสวนากลุ่มย่อยระดับภูมิภาค คือ ตรัง เชียงใหม่ ขอนแก่น เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่องการเรียกคืนคลื่นความถี่ โดยกำหนดระยะเวลา 5 ปี สำหรับวิทยุ 10 ปี สำหรับโทรทัศน์ และ 15 ปี สำหรับโทรคมนาคม ดดยจะเริ่มที่ตรังเป็นจังหวัดแรกวันที่ 7 ธ.ค.นี้ ส่วนคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. เตรียมจัดเสวนาร่างหลักเกรฑ์การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ ขณะที่การสมัครเลขาธิการกสทช.ซึ่งปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พ.ย. มีผู้สมัครทั้งหมด 12 คน โดยหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือ 10 คน ตามมติของกสทช. ก่อนเสนอให้กสทช.โหวตเลือก ซึ่งตามกำหนดจะต้องได้รายชื่อเลขาธิการภายในวันที่ 16 ธ.ค. ที่มา : http://www.posttoday.com
download 25
จังหวัดสุรินทร์ ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (29/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์ ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุรินทร์ ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ค่ำวันที่ 28 พ.ย. 2554 ที่พระอุโบสถวัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อ. เมือง จ. สุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณี โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจัดให้มีพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิสิทธิ์ ที่จังหวัดสุรินทร์ได้ประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจากสระโบราณโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อเข้าร่วมในพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพุทธมนต์ ณ กรุงเทพมหานคร โดยในพิธีในครั้งนี้มีข้าราชการทุกส่วนราชการ องค์กรประชาชน และภาคเอกชน ร่วในพิธีเป็นจำนวนมากตั้งแต่เวลา เวลา 18.09 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ของจังหวัดสุรินทร์จำนวน 15 รูป นำโดยพระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหานิกาย และพระราชวรคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุต เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น ประธานในพิธีตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากขันน้ำสาคร บรรจุใส่โถน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี ////////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปส. สุรินทร์
download 19
สุรินทร์ประกอบพิธีปลงผมนาคในการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าออยู่หัว (29/11/2011)
สุรินทร์ประกอบพิธีปลงผมนาคในการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าออยู่หัว จังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีปลงผมนาคจำนวน 166 นาค ในการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าออยู่หัว ที่หอประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์วันที่ 29 พ.ย. 2554 เวลา 09.29 น. นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ในพิธีการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 ทั้งนี้ด้วย จังหวัดสุรินทร์ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงวามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการบำเพ็ญความดี และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้นำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมีข้าราชการ และประชาชนจากพื้นที่ต่างๆ สมัครเข้าอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้จำนวน 166 ราย ///////////
download 22
ผู้ว่าสุรินทร์คนใหม่มาแล้ว (28/11/2011)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่เดินทางมารับตำแหน่งแล้ว มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2554 ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ สำหรับประวัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร เกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ค.2498 อายุ 56 ปี การศึกษา และอบรม ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์จอห์น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร-ชั้นอุดมศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง-ปริญญาโท M.A.(PBBLIC ADMINISTRATION),U.OF DETROIT, MICHIGAN STATE,U.S.A. – เคยผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 30 (19 ก.พ.-8 ก.ย.2533)-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 32 (3 ม.ค.-28 เม.ย.2538) ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2522 และจากนั้นเป็นนายอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 7) อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (25 มี.ค.2534) เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 ประจำกรมการปกครองและรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนป้องกันและบรรเทาภัย กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง (4 พ.ค.2536) นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (พ.ย.2536) ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 8) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (31 มี.ค.2540- 30 ก.ย.2544) รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดภูเก็ต (1 ต.ค.2544 ) ก่อนได้เลื่อนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และเป็นรองอธิบดีกรมการปกครอง ก่อนจะมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบัน
download 26
ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เข้ารายงานตัวกับผู้ว่าฯคนใหม่แล้ว (28/11/2011)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นำทีมบุคลากรเข้ารายงานตัวรับนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ วันที่ 28 พ.ย. 2554 นายวลัย จิตรสมุทร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เข้าพบและรายงานตัวรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ซึ่งท่านผู้ว่าคนใหม่ได้ให้นโยบายเน้นด้านข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดทางด้านต่างๆ เพื่อเผยแพร่ช่องทางต่างๆ สื่อทุกแขนง เพื่อนำเสนอกิจกรรมดีๆ สิ่งที่ดี ของดี สถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดสุรินทร์สู่สาธารณชนให้มากที่สุด
download 23
จังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมคนพิการอย่างยิ่งใหญ่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน (25/11/2011)
จังหวัดสุรินทร์ จัดงานมหกรรมคนพิการอย่างยิ่งใหญ่มีผู้พิการและประชาชนร่วมในงานกว่า 2,000 น วันที่ 25 พ.ย. 2554 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมคนพิการจังหวัดสุรินทร์ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับคนพิการเป็นจำนวนมาก มีประชาชนและคนพิการมาร่วมงานนับพันคน เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 24.00 น. โดยจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการอย่างมากมายประกอบด้วย การแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ การเสวนาและนำเสนอวัตกรรมใหม่ๆจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง แดนซ์เซอร์ของคนพิการ การแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การตรวจสุขภาพคนพิการ การออกเอกสารรับรองความพิการให้กับผู้พิการรายใหม่ การมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ การรับจดทะเบียนคนพิการใหม่ การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการรายเก่า การรับสมัครงานสำหรับคนพิการ การรับสมัครฝึกอาชีพ และการให้บริการตัดผมฟรี ตลอดจนมีการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และวามรุนแรงในครอบครัวไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและคนพิการเข้าร่วมในงานกว่า 2000 คน สำหรับจังหวัดสุรินทร์มีคนพิการจำนวนทั้งสิ้น 41,654 คน ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ ส.ปชส. สุรินทร์
download 20
วันวชิราวุธ (25/11/2011)
วันวชิราวุธ สุรินทร์จัดงานวันที่ระลึกเนื่องในวันวชิราวุธ ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ วันที่ 25 พ.ย. 2554 ที่บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ อ. เมือง จ สุรินทร์ นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีนำคณะลูกเสือจังหวัดสุรินทร์วางพวงมาลาและกล่าวราชสดุดีเนื่องในวันวันที่ระลึกเนื่องในวันวชิราวุธ ทั้งนี้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ทางการจึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ภายหลังมีหลักฐานยืนยันว่า วันสวรรคตจริงตรงกับเช้ามืดช่วงตี 1 ของวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือว่าวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี) พระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระมารดารวม 8 พระองค์ ซึ่งมีพระอนุชาองค์เล็กคือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร เพื่อให้เป็นราษฎรที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี โดยเหล่าเสือป่าจะมีหน้าที่ในการรักษาความสงบทั่วไปในเมือง ขณะเดียวกันก็ได้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ สามัคคี ดังที่ได้พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" และดังพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ และ ความดีมีไชย ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับบทบาทและหน้าที่ของลูกเสือ/////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว/ส.ปชส.สุรินทร์
download 23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ร่วมใจบริจาคเงินสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครฯ (25/11/2011)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ร่วมใจบริจาคเงินสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครฯ วันที่ 25 พ.ย. 2554 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษม จังหวัดสุรินทร์ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการรับมอบเงินสิ่งของจากคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และจากหน่วยงาน องค์กร และผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรุงเทพมหานคร ซึงยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคมาตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2554 เป็นต้นมา ซึ่งก็ได้รับสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท และได้รับเงินสดจำนวน 2,400,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 3,800,000 บาท ซึ่งจะได้รวบรวมนำไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรุงเทพมหานครต่อไป ///////////// ประนนท์ ไม้หอม / ข่าว / ส.ปชส. สุรินทร์
download 23

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 ถัดไป>>